Петък 19, Август 2022г.

 

     

СТРАТЕГИЯ  ЗА  РАЗВИТИЕ  НАНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”, гр. ЛЮБИМЕЦ

ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 година

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

РАЗДЕЛ I. ВЪВЕДЕНИЕ……………………………………………………………  2

 

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА  СРЕДА……………………………………………………………….  3

 

 РАЗДЕЛ III. МИСИЯ  НА УЧИЛИЩЕТО……………………………………….... 7

 

 РАЗДЕЛ IV. ВИЗИЯ  НА  УЧИЛИЩЕТО………………………………………… 8

 

РАЗДЕЛ V. ГЛАВНА  ЦЕЛ. СПЕЦИФИЧНИ  ЦЕЛИ…………………………….  8

 

РАЗДЕЛ VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ …………..……………………………………………………………………………..10

РАЗДЕЛ VII. ФИНАНСОВО  ОСИГУРЯВАНЕ  ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА  СТРАТЕГИЯТА………………………………………………………………………15

РАЗДЕЛ VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………....15

РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  ЧАСТ…………………………………………… 22

 

   

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

      Настоящата Стратегия за развитие на НУ “Христо Ботев”  се основава на следните основни програмни и стратегически документи:

 • Закона за предучилищното и училищно образование;
 • Приоритетите на МОН;
 • Националната стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020;
 • Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013 – 2020;
 • Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри и спецификата на училището;
 • Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана и е станала част от вътрешното ни законодателство;
 • Световната програма на ЮНЕСКО и ООН "Образование за всички";
 • Закона за закрила на детето;
 • Националната стратегия на МОН за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища.
 • Националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите групи /2015-2020г./
 • Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020г.

 

 

 

 

 

 

           Основните ценности и принципи, върху които се  провежда училищната политика са образованието, възпитанието и личностното развитие на децата  и учениците в НУ ”Христо Ботев”. Приоритет е индивидуалното развитие на децата, стимулиране по иновативен начин на детското мислене, развитие на умения за общуване и изразяване на себе си. Изграждане на работеща училищна общност с ефективна комуникация между всички. Изготвената стратегия поставя основите на изискванията в областта образованието и обучението за един продължителен период от време и гарантира покриването на държавните образователни стандарти. Нашият екип се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.

           С влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование училището се поставя  пред нови предизвикателства. Обществените очаквания към образованието и регламентирането на задължителните изисквания, намират конкретен израз в държавните образователни стандарти за общообразователна подготовка, за учебните планове, за организацията на дейностите в училище, за усвояване на българския книжовен език. Стандарти за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Един от акцентите е подкрепата за личностно развитие на децата и учениците, изграждане на училищна общност и приобщаване в нея на ученици, родители и учители. За поощряване на гражданското участие в училищата бяха създадени обществени съвети за гарантиране на демократичното начало на всяка една дейност в общността.

 

 1. II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА

  

     НУ „Христо Ботев” е средищно училище с въведена целодневна организация на обучение. В училището ни се обучават 206 деца и ученици от подготвителна група и 1-4 клас. Училището е средищно и осигурява образование на деца и ученици от селата- Лозен, Белица, Георги Добрево, Оряхово, Васково и Йерусалимово, и от града. В училището се обучават и ученици от уязвими групи и техния процент нараства  на 30%.  Имаме традиция в ресурсното подпомагане на ученици със специални образователни потребности. В ресурсния кабинет те получават подкрепа от специалисти- ресурсен учител, психолог, логопед.

      През изминалите години  училището значително подобри материалната база  чрез участие по проекти и ремонтни дейности със собствени средства. Особено значимо е включването на училището ни  в проект на Община Любимец за трансгранично сътрудничество с Община Люлебургаз - „Подобряване на качеството на образованието чрез спорт”. Изпълнението на този проект осигури саниране на сградата, подновяване на осветлението, изграждане на парна инсталация за отопление, обновяване на физкултурния салон. По този начин значително се подобри енергийната ефективност на сградата.

      По проекта за средищни училища и със собствени средства се смени цялото оборудване на класните стаи, дъски, чинове, подови настилки, врати и др. Оформиха се различни кътове за игра и отдих. Във всички класни стаи на учениците е осигурено самостоятелно работно място/ едноместни чинове/ и  учебен шкаф. Това помага на учениците да добият усещането за лично пространство и по леко да се приобщят към училищната общност.

      НУ ”Христо Ботев“ разполага с 2 стаи за отдих, голяма игротека с тенис маси и джаги- игри. Обновеният физкултурен салон разполага с оборудване  за баскетбол, волейбол, хандбал и багминтон.

      НУ „Христо Ботев” разполага с модерна компютърна зала с 12 работни места, осигурени  лаптопи и  мултимедии за всички учители, софтуер за работа с много „мишки” - „Енвижън”, софтуер за забавно решаване на задачи чрез движение на тялото - „Джъмпидо”, софтуер за работа на ученици в начален етап на образованието - komenius logo, интерактивен дисплей 65“ с програмен софтуер на MozaBook. Интерактивния дисплей ни беше осигурен при участие в проект :

„ Образование за утрешния ден“.

     Тези промени и нововъведения  осигуряват  по-добра среда в училище, модерни и удобни класни стаи, многофункционални в предназначението си.  Непрекъснатите усилия за подобряване на учебната среда са част от стратегията ни за развитие.

     Учебно – възпитателната работа в НУ „Христо Ботев” се реализира в съответствие със заложените в годишния план задачи. Училището осигурява началния етап на основното образование, който се придобива след успешно завършен IV клас.

      Има изградена добра система за организация, планиране, съгласуваност и контрол на дейностите, което води до повишаване качеството на преподаване и обучение и до овладяване на  съответните компетентности.

     Създадени са благоприятни условия за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в училището, чрез организиране на обучителни семинари, участие в програми за повишаване на квалификацията, споделяне на добри педагогически практики и опит между преподавателите.

      Учениците системно участват в  математически състезания, в състезание „Знам и мога” , в поредицата състезания организирани от СБНУ, включват се в конкурси за детски рисунки и често заемат призови места.

       Училището разполага с добре оборудван ресурсен кабинет, в който децата със СОП биват обучавани от ресурсен учител, логопед и психолог.

В учебните планове за първи клас, за  поредна година се изучава ФУЧ- Английски език в първи клас.

      През годините в сградата на училището пребиваваха два общински спортни клуба за деца и ученици: клуб по волейбол и клуб по тенис на маса. Нашите ученици имаха възможност да посещават спортните клубове на място, което мотивира и оптимизира заниманията им със спорт.

       В рамките на средствата за извънкласни дейности се финансират дейности свързани с дигитални технологии, за художествено и сценично майсторство и танцово изкуство.

Иновативните методи на преподаване и проверка са част от усилията ни в последните десет години да превърнем училището в една модерна среда за овладяване на знания, умения, компетентности. Това ни даде увереност в работата в електронна среда на преподаване по време на обявеното извънредно положение в страната поради COVID- 19. Учебното съдържание беше умело адаптирано и представено в електронна среда като учениците постепенно подобряваха своите умения и мотивация за учене. Чрез иновативните методи на преподаване, адаптирани към особеностите на учениците, се развива потенциала на всяко дете. Изгражда се увереност и желание за активно участие в учебния процес. Създава се възможност учителят да не бъде възприеман като източник за представяне  на информация, а като вдъхновител на нови търсения за овладяване на нови умения и компетентности.

 

      НУ „Христо Ботев” разполага с добре поддържан сайт с актуални новини, участия в проекти,страници на класовете, богат снимков материал.   

  

      Могат да се откроят силни и слаби страни , както и да се очертаят благоприятните възможности за развитие. Направеният анализ открива много възможности за преодоляване на трудностите.

 

Swot анализ

Силни страни

Слаби страни

 

- Обхват на 100% подлежащите на задължително обучение ученици;

- Наличие на ПГ в училище, водещо до много добра приемственост между предучилищно и училищно обучение;

- Едносменен режим на обучение;

- Целодневна организация

–- Отлични материални условия и учебна среда;

- Осигурено хранене на учениците:

 безплатна закуска – начален етап;

 подсигурен обяд срещу частично заплащане от родители;

 доставяне на плодове и зеленчуци за всички ученици по схема „Училищен плод”

- Осигурен безплатен превоз на учениците от ромския квартал и от прилежащите села до училището;

- Наличие на висококвалифицирани начални учители;

- Прилагане на нови технологии в обучението;

- Работа по проекти:

 за подобряване на МТБ и техническото оборудване;

 за ученици, които срещат трудности при овладяване на знанията;

 за пълноценно организиране на свободното време на учениците в извънкласни дейности;

- Оптимално разпределение на учениците по паралелки;

- Възможност за извънкласни занимания по интереси;

- Увеличаване броя на учениците, овладели разнообразни компетентности;

- Разработване на индивидуални програми за работа с учениците със СОП;

- Повишаване социализацията на учениците от начален етап;

- Осъществява се оптимална обща и допълнителна подкрепа на учениците.

 

- Липса на достатъчна мотивация за усвояване на знанията от децата- роми;

- Намаляване интереса към ученето;

- Слаб инструментариум за въздействие върху ученика;

- Голяма натовареност на учениците;

- Слаб контрол от страна на родителите;

- Недостатъчна комуникация с родителите на застрашените от отпадане ученици;

- Лошо влияние на средата извън училище;

- Лоши битови условия на някои семейства от уязвими групи;

- Прехвърляне на всякакви отговорности върху учителя или училището като институция.

- Понякога се пренебрегва потребността на ученика от диференциран подход, съобразно индивидуалните му особености.

 

 

 

 

 

 

Swot анализ

Възможности

Заплахи

 -Увеличаване броя на приетите първокласници в училище;

- Индивидуални разговори с учениците;

- Непрекъснатото информиране на родителите за проблемите на учениците;

- Повече контакти с институциите;

- Увеличаване броя на учителите с ПКС;

- Атрактивни мероприятия в училището;

- Въздействие върху учениците чрез иновационни методи на обучение;

- Прилагане на правилата от преподавателите и спазването им от учениците, личен пример на учители и родители;

- По-голямо популяризиранене на дейностите с ученици в училище;

- Професионалните постижения на учителите да се стимулират;

- Всяко обогатяване на материалната база да се популяризира;

- Активизиране на родителите при опазване и обогатяване на материалната база;

- Осъществяване на атрактивни извънкласни форми.

 

- Неблагоприятна демографска прогноза;

- Неправилното подреждане на моралните ценности у някои ученици;

- Увеличаване на агресията, в резултат на което могат да възникнат различни афекти;

- Повлияване на недисциплинираните ученици върху добрите и дисциплинираните;

- Слаб контрол от родителите върху учениците, липса на подкрепа и прехвърляне изцяло проблемите на училището.

 

 

 

 

 

 

 

 

         

    

     IІІ. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

     НУ „Христо Ботев” осигурява за учениците  от гр. Любимец и прилежащите села качествен образователно- възпитателен процес, чрез създадена оптимална училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите и поддържане на искрен интерес и уважение към потребностите и интересите на децата. Всички усилия са насочени  към:

 • Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с формирано гражданско съзнание и поведение;

 

 • Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности;

 

 • Придобиване на трайни и полезни знания и умения, които са необходими за развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби; Стремеж към учене през целия живот.

 

 • Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.

 

 

 ІV. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

     Вярваме, че НУ „Христо Ботев”  се утвърди като средище за формиране на автономни личности, уважаващи другите, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. Училището подготвя и възпитава ученици, способни да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден в условията на високодинамична конкурентна среда.

 

 

 1. ЦЕЛИ:

 

 

      ГЛАВНА  ЦЕЛ:

 

      Главната цел е формулирана въз основа на разбирането, че училището подпомага подрастващото поколение за пълноценен живот и дейност в демократичното общество.Стремим се да предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.            Главната цел е свързана с мисията на училището за:

      -Формиране на българския гражданин, като гражданин на демократично общество- българско и европейско. Свободна, морална и инициативна личност с широка обща култура, уважаваща законите, правата на другите, техния език, религия, култура, познаваща и зачитаща националните и общочовешките ценности;

     -Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, нейната индивидуалност и самостоятелност;

    -Формиране на потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през целия живот;

    -Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати;

    -Постигане на положително отношение към училището и предлаганото образование.

 

     СПЕЦИФИЧНИ  ЦЕЛИ:

 

     Специфичните цели отчитат характерните особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания за развитие на училищетo.Те са свързани с:

 

    - Издигане и утвърждаване престижа на училището и привличане и задържане на повече ученици ;  

     - Опазване живота и здравето на учениците, чрез осигуряване на безопасни условия на труд и обучение и оказване на доболнична помощ от медицинска сестра;

     -Развитие на училищната политика към комплексно здравно образование, насочено към развитие и подкрепа на здравословен начин на живот;

     - Интегриране на учениците със СОП и/или хронични заболявания и учениците от етническите малцинства и техните родители в живота на училището и града;

     -Осмисляне свободното време на учениците;

     - Намаляване проявите на агресия и нетолерантно отношение към по- слабите и различните;

    -Участие в национални и международни програми и проекти;

    - Ефективно и толерантно педагогическо общуване.

  

 

 1. VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

 

 

       Съвременното информационно общество поставя качествено нови проблеми пред обучението и възпитанието на подрастващите.

       Обучението и възпитанието играят основополагаща роля за постигане целите на „Европа 2020”, като дават уменията и компетентностите, от които се нуждаят европейската икономика и европейското общество. НУ „Христо Ботев”“отчита в съзвучие с европейската програма за развитие  спешнaта нужда да сe инвестира ефикасно във висококачествено, модернизирано и реформирано обучение.     Образованието означава не само усвояване на нови и повече знания. То е тясно свързано с формирането на личността, на ценностната му система, на готовността и способността му да учасва в живота на обществото като пълноценен негов член, който не само разбира и възприема настъпващите изменения, но и може да участва активно в тях.

 

 

      ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ:

 

     - Осигуряване на условия за постигане на образователния минимум за деца /трудноуспяващи/ с по-слаби възможности;

 

     - Организиране на ден на хигиенизиране на училището;

 

     - Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание, овладяване на компетентности;

     - Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността (български език и математика);

     - Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски език;

     - Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със СОП, както и на ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.

     - Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците;

     - Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците;

     - Запазване едносменния режим на обучение и задържане на децата в училище чрез реализиране на целодневно обучение за учениците до ІV клас;

     - Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване;

          - Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици;

     - Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал;

     - Използване на иновативни педагогически методи и форми за предаване;

      - Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;

      -  Реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване;

     - Подготовка на  учениците за продължаване на образованието;

     - Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите обществени реалности;

     - Стриктно спазване на изискванията за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;

     -  Използване на създадени видеоматериали и интерактивни уроци;

     - Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, социалното и личностното им развитие;

     - Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение;

     - Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици;

     - Засилване на възпитателната работа с учениците, с оглед пълноценно личностно развитие;

     - Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт;

     -Засилване на практическото обучение в училището;

     -  Засилване положителното отношение към училището като институция от страна на ученици и родители, съпричастност към училищния живот. Разширяване на сътрудничеството и взаимодействието с Обществения съвет и родителските активи в училищната общност;

     -  Реализиране на положителна училищна атмосфера, влияеща благоприятно върху развитието на учениците.

-  Разширяване и обогатяване на уменията за електронно обучение и проектно .базирано обучение, свързано с  новите  тенденции за дигитализация в образованието.

 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКА  ДЕЙНОСТ

 

 

      НУ „Христо Ботев” е юридическо лице и притежава автономност в определени граници. То се управлява от директор на училището и ПС като специализиран колективен орган за обсъждане и решаване на основните педагогически въпроси.

 

     ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ:

 

     - Целесъобразно разпределение на финансовите средства, отпуснати от първостепенния разпоредител;

 

     - Оптимално съгласуване на управленските функции между директора на училището и ПС;

 

     - Повишаване изискванията към професионализма на ПС при вземане на важни за училището решения;

 

    - Привличане на родители и активни граждани в партньорство. Активно сътрудничество с обществения съвет.

 

     КВАЛИФИКАЦИОННА  ДЕЙНОСТ

 

      Дейността на НУ„Христо Ботев” е свързана с развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол. Цели се утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите и възпитателите, работещи в училището. Продължава се изградената система за квалификация и кариерно развитие на педагогическата колегия.  Синхронизирт се квалификациите в училището с потребностите на колегията. Предоставят се възможности за получаване на индивидуална квалификация при интерес и нужда.

 

     ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ:

 

     - Изработванена тематични годишни планове, програми, план на МО по културно-образователни области ;

     - Развиване квалификационната дейност на учителите чрез участие в работата на МО, в курсове и семинари, организирани от МОН, РУО, СБУ;

 

     - Обучение на педагогическия персонал чрез участие в тематични курсове, организирани в училището по теми, предложени от учителите;

 

      - Работата на МО да се насочи към подпомагане на младите учители за повишаване на ефективността в програмата за наставничество;

 

     - Обвързване на постигната професионално- квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране, предвидени във вътрешните правила за работна заплата; 

     - Насърчаване работата на учителите, използващи нови методи в педагогическата си дейност, популяризиране на добри практики;

    -  Въвеждане на разнообразни стимули за учителите от училището, работещи с деца със специфични образователни потребности;

    -  Подкрепа за учители, работещи с надарени деца.

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛИТЕ  И  ФАКТОРИТЕ  НА СОЦИАЛНАТА  СРЕДА

 

 

        Училището откликва на изискванията на обществото за устойчива образователна система, с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние. Възползва се от всички възможности за комуникация в реално време, улесняващо  получаването на обратна връзка и възможност за взаимодействие с родителите. Отчита и се съобразява с факторите на социалната среда.                   Важен аспект във връзка с външните фактори е читалище „Братолюбие” към община Любимец. Голяма част от учениците на НУ „Христо Ботев” посещават организираните занимания по народни танци, балет, певчески школи, пиано и др.

      

ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ:

 

     -Развиване ефективността на връзката учител- родител, повишаване на взаимното доверие и активно партньорство.

     -Реализиране на родителски срещи, заложени плана на училището и осъществяване на неформални такива;

     -Индивидуална и групова работа с ученици с обучителни трудности- Проект   „Подкрепа за успех“, консултации по учебни предмети

     -Училището предоставя възможност и оказва необходимото съдействие на родителите, за  да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време по предварително утвърден график;

      -Възможност родителите  да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата от специалист;

     -Родителите могат да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището, както и  да присъстват и да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;

     -Ефективно взаимодействие с Обществения съвет;

     -Модернизиране сайта на НУ „Христо Ботев”.

  

VII.ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  СТРАТЕГИЯТА

 

      НУ „Христо Ботев” е общинско училище с делигиран бюджет на финансиране. Издръжката на училището се определя по стандартна формула за издръжката на един ученик или дете, утвърдена от Община Любимец в лицето на първостепенния разпоредител с бюджетни средства- кмета на общината.

     При реализацията на стратегията на НУ „Христо Ботев” за периода 2020-2024 година ще бъдат използвани различни източници за осигуряване на дейностите:

 • Училищен бюджет;
 • Съвместни проекти с НПО;
 • Финансиране по национални програми и проекти;
 • Собствен труд на учителите и помощния персонал.

 

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Гражданско образование;
 • ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Здравно образование;
 • ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Интеграция на ученици от малцинствените групи на близките села;
 • ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Дейности с трудноуспяващите ученици;
 • ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - Дейности с родители и общественост.

                                          ПРИЛОЖЕНИЯ

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                              ГРАЖДАНСКО     ОБРАЗОВАНИЕ

Основна цел : на обучението по гражданско образование е усвояване

на базисни умения за разбиране и стратегии на отговорно поведение в гражданското общество.

         Подцели : Личностно развитие и себепознание в контекста на взаимодействието с другите  хора.

 • обучение в общуване, сътрудничество и работа в екип;
 • придобиване на знания за семейните отношения и работната среда
 • запознаване с основните закони, детски и човешки права.

Очаквани резултати : Увеличени възможности за избор по

отношение на собственото си поведение.

 • разбиране на ролите, правата и отговорностите на гражданина в

     демократичното общество;

 • умения за вземане на рационални, основани на морален избор

решения;

         -    зачитане на собственото достойнство и ценност, както и ценността

              и достойнството на другите;

         -    желание за сътрудничество и общност между хората и умения да

              се справят с конфликтни ситуации.

          Дейности за постигане на целите: Провеждане на часове във всички класове, посветени на Гражданското образование.

 • запознаване с Конвенцията за правата на детето;
 • запознаване с хартата за правата на човека;
 • провеждане на дискусии, беседи и лекции насочени към ГО;
 • организиране на срещи между ученици и представители на Общинска администрация и Общински съвет Любимец.

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

ЗДРАВНО    ОБРАЗОВАНИЕ

Основна цел :   Развитие на училищна политика, насочена към комплексно здравно образование, включващо всички групи и класове, ориентирано към превенция на тютюнопушенето и насочено към развитие и подкрепа на здравословен начин на живот.

Очаквани резултати :  От най-ранна възраст учениците да получават знания за конкретните аспекти на здравето :

 • развитие на лични умения и нагласи, подпомагащи правенето

     на аргументирани и информирани  избори, свързани със здравето;

 • ограничаване на рискови за здравето поведения и подкрепа на

поведения, ориентирани към здравословен начин на живот;

 • изграждане на устойчиви методи на поведение за устояване на

натиска на средата.

 Дейности за постигане на целите :

 • Провеждане на часове във всички класове посветени на

превенцията на тютюнопушенето и вредата от него за здравето на децата;

 • Провеждане на часове в ІV клас на здравна тематика;
 • Организиране на информационна кампания по повод :

31-ви май – Световен ден без цигарен дим;

21-ви ноември – Световен ден срещу раковите заболявания и тютюнопушенето.

Информационните кампании включват : тематични изложби,

конкурси за есе, издаване и разпространение на тематични брошури и плакати, провеждане на беседи с медицинския работник в училище, с класните ръководители, излъчване на видеофилми. 

 

 

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

 

Интеграция на ученици от малцинствените групи на

близките села

Основна цел Изграждане на адекватен училищен механизъм за обезпечаване на условия за интегрирането на децата от малцинствените групи.

Очаквани резултати : Улесняване на приспособяването на учениците към новите условия.

Дейности за постигане на целите :   Индивидуални разговори на класен ръководител с всеки новоприет ученик от малцинствен произход и оказване на конкретна помощ.

 • запознаване на учениците и учителите със Закона за защита от

     дискриминацията ;

 • провеждане на часове във всички класове, посветени на

     търпимостта и толерантността към различията;

 • кандидатстване по проекти и търсене на финансиране за

     реализацията на програми подпомагащи обогатяването на

     културата на децата от отдалечените райони, подобряване на

     общуването между деца с различен произход;

 • подсигуряване на пътуващите ученици с консултации, помощ по

     отделните предмети.

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

 

ДЕЙНОСТИ С ТРУДНО УСПЯВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ

 

ЦЕЛИ : Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат трудности при усвояването на УВП.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ :

 • Да се изгради комисия за работа с трудно успяващите ученици,

      която да подпомага успеваемостта на учениците;

 • Работата ѝ да бъде подчинена на навременното отстраняване на

     затрудненията, възникнали в учебната дейност на учениците;

 • Попълване на пропуските и повишаване успеваемостта на

учениците;

 • Навременно проучване на всички трудно успяващи деца;
 • Усвояване на минимума знания, чрез консултации, помощ в групи ЦДО и др. индивидуална работа.

 

ДЕЙНОСТИ :

        1.Проучване на изоставащите ученици по класове и предмети –

           кл. ръководители;

        2.Включване на всички изоставащи ученици в групи ЦДО и групи за

           Преодоляване на обучителните трудности по проект „Твоят час“;

         3.Консултации по всички предмети по график утвърден от директора

            - ежеседмично. Консултациите да са задължителни за трудно

            успяващите ученици;

         4.Класните ръководители да поддържат ежемесечна връзка с

            родителите на трудно успяващите ученици.

                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

 

ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ

          Една от основните задачи на преминаването към демократична система е възраждането на гражданското общество, което да създаде възможности за все по-активно включване на обществеността в решаването на образователни проблеми.

             Гражданското образование в общообразователните училища е насочено към формирането на знания и умения за активно взаимодействие

със социалната среда, участие в демократичните процеси, изграждане на култура на поведение и взаимодействия, уважение към гражданските права и отговорности.

             Принципите върху които следва да се изграждат връзките и взаимоотношенията на училището и обществените органи са:

 • демократичност и осигуряване на достъп до образование за всички;
 • приемственост и спазване на основните традиции на българското училище;
 • откриване на повече възможности за диференциране и перманентно обучение.

 

       ОСНОВНИ ЗАДАЧИ :

       І . Работа на класните ръководители и ръководството на училището :

       1.Грижа и отговорност на кл. ръководители да бъде привличането на семейството като съюзник на училището във обучението и възпитанието на децата.

       2.Изграждане на родителски съвети по класове с цел :

        - приобщаване на родителите към училищния живот;

        - ангажиране на родителите с проблеми, свързани със социалното поведение и личностното развитие на учениците;

         - финансово обезпечаване на част от изявите на учениците и подобряване на МТБ;

           - решаване на конфликти.

 

        ІІ. Работа с обществеността

         1.Популяризиране дейността на училището – чрез местните медии.

         2.Оказване на помощ и съдействие.

         3.Участие на училището в обществени проекти.

        МЕРОПРИЯТИЯ

        1.Да се изградят и заработят родителски съвети към всяка паралелка.

        2.Редовно да се информират родителите за състоянието на децата им, предстоящите писмени, контролни работи.

        3.Всеки последен четвъртък от месеца – ДЕН НА РОДИТЕЛЯ от 17.00 до 18.00 часа.

        4.Да се подготвят анкети, тестове за формулиране на основните проблеми на ученици и родители. Включително и по основния проблем по които работи  училището „Мотивацията за постигане по-високи резултати в УВП”.

        5.Индивидуална работа с ученици и родители.

        6.Популяризиране работата на нашите ученици на общинско и национално ниво.

        7.Сътрудничество с общинската администрация, фирми и обществени организации.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
 • Срокът на изпълнение на тази стратегия- 2020-2024г.
 • Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година в зависимост от нейното изпълнение по план. То се извършва въз основа на резултати от оценка на изпълнението на стратегията. Отчита се изпълнението на поставените цели и планираните дейности и изпълнението им в предвидените срокове.
 • Стратегията е публично достъпна на сайта на училището.
 • Приета е на заседание на Педагогическия съвет на училището с Протокол №10 от 10.09.2020г. Утвърдена със заповед на директора № РД14-09/15.09.2020г.

 

                                                       Директор : Д. Козалиева

Сподели: