Вторник 18, Юни 2024г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”, гр. ЛЮБИМЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2025 година

    

С Т Р А Т Е Г И Я

 

за развитие на Начално училище ,, Христо Ботев, гр. Любимец

за периода 2020 – 2025 г.

 

Стратегията е одобрена от Обществения съвет (Протокол № 17/ 26.09.2023 г.), приета е с решение на Педагогическия съвет № 1/26.09.2023г. и е утвърдена със заповед № РД 14-116/27.09.2023г. на директора на училището.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

І. Въведение ………………………………………………………………………… стр.3

 

ІІ. Мисия, визия, ценности на Начално училище ,, Христо Ботев “ …….……… стр.4

 

ІІІ. Анализ на факторите на вътрешната и външната среда …………………….. стр.4

 

IV. Стратегически цели и дейности ……………………………………......………стр.10

 

V. Финансиране ……………………………………………………………….…... стр. 19

 

VІ. Правна рамка на Стратегията за развитие на училището ………….………..стр. 21

 

VII. Заключение …………………………………………………………………… стр. 22

 

VIII. Приложения: ………………………………………………………………….стр. 22

1. Програмна система като част от стратегията за развитието на училището, което извършва задължително предучилищно образование ………………………… стр. …

2. План за действие за 20../20.. учебна година …………………………………….. стр. …

 

І. Въведение

 

Настоящата стратегия е комплексна концепция, насочена към осъществяване мисията и визията на Начално училище „ Христо Ботев”  чрез реализиране на стратегическите цели на училищната общност. Целта на стратегията е чрез ефективно планирани дейности през стратегическия период 2020-2025 г., да създаде перспектива за развитие, което успешно обединява традициите на училището със съвременните изисквания и реалности в образованието.

История на Начално училище „ Христо Ботев ”

На 15 септември 1923 година училище ,, Христо Ботев “ отваря вратите си за ученици от I до IV отделение. С всяка изминала година се подобряват състоянието на сградния фонд и МТБ. През 1989 година е завършен строежът на новата част на училищната сграда.

НУ „Христо Ботев” е средищно училище с въведена целодневна организация на обучение. В училището ни се обучават над 170 деца и ученици от подготвителна група и 1.- 4. клас. Училището е средищно и осигурява образование на деца и ученици от селата- Лозен, Белица, Георги Добрево, Оряхово, Васково и Йерусалимово, и от града. В него се обучават и ученици от уязвими групи и техния процент нараства  на 30%.  Имаме традиция в ресурсното подпомагане на ученици със специални образователни потребности. Всички ученици от уязвими групи и учениците с обучителни трудности са обхванати в целодневна организация на обучение и посещават индивидуални консултации по учебни предмети, регламентирани със заповед на директора. Посещават и различни занимания по интереси, за да бъдат максимално приобщени към изявите на училищната общност. През изминалата учебна година по програма бяха назначени и образователни медиатори. С тяхна подкрепа се повиши посещаемостта на ученици, застрашени от отпадане.

 В учебните планове за всички класове сме заложили по 2 часа седмично разширено изучаване на български език и литература, с цел повишаване на нивото на овладяване на езиковите норми.

Насърчава се прилагането на иновации в образователния процес. Осигурени са интерактивни видеодисплеи за по-ефективна организцация на учебната дейност в класните стаи. Осъществява се проектно-базирано обучение, създават се учебни ресурси и учебно съдържание, споделят се добри практики между колегите, като се оказва подкрепа на новоназначени учители.

Чрез иновативните методи на преподаване, адаптирани към особеностите на учениците в начален етап, се развива потенциала на всяко дете. Изгражда се увереност и желание за активно участие в учебния процес. Създава се възможност учителят да не бъде възприеман като източник за представяне  на информация, а като вдъхновител на нови търсения за овладяване на нови умения и компетентности.

Системно се работи с родителите с цел осигуряване на задължително присъствие в учебните часове, по-сериозно отношение към училището като институция, съвместно участие в учебния процес, оказване на помощ при самостоятелната подготовка на учениците. При отразяване на училищния юбилей през изминалата учебна година родители участваха активно във всички организирани дейности. С тяхна подкрепа, в атмосфера на сътрудничество и диалог, се постига пълноценно развитие на подрастващите.

      Има изградена добра система за организация, планиране, съгласуваност и контрол на дейностите, което води до повишаване качеството на преподаване и обучение и до овладяване на  съответните компетентности.

Създадени са благоприятни условия за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в училището, чрез организиране на обучителни семинари, участие в програми за повишаване на квалификацията, споделяне на добри педагогически практики и опит между преподавателите. Планирани и проведени през последната година са няколко обучителни семинара за развиване на дигиталните компетентности на участниците в образователния процес. Екипът премина обучение за ефективно използване на дигитални приложения в начален етап и развитие на умения за създаване на нови ресурси.

Другата тема с приоритет бе свързана с работата в мултикултурна среда и работа с ученици в риск от отпадане.

В училището функционира методическо обединение на началните учители. Заложени са теми, които са важни за споделянето на опит и повишаването на качеството на образователния процес.

Осъществява се партньорство с всички, свързани с развитието на децата и учениците институции. Организират се редовни  посещения в градската библиотека. Планират се  дейности по отбелязване на официални празници и годишнини съвместно с Читалище „Братолюбие-1884“ и Община Любимец. 

Към началото на 2020/2021 учебна година в училището се обучават 16 деца в една подготвителна група и  192 ученици в 8 паралелки от І до IV клас.

Образователния процес се осъществява от компетентен педагогически екип, който включва директор, учители 8 , 9  старши учители , един главен учител и психолог. От всички педагогически специалисти 13 са с различни професионално-квалификационна степен, както следва:

     3 с V ПКС;

     8 с ІV ПКС;

     0 с ІІІ ПКС;

     1 с  ІІ ПКС;

     2 с  I   ПКС

Възрастовата структура на педагогическия екип е следната:

 

Възраст

Брой учители

25 – 45 години

9

45 – 55 години

9

Над 55 години

2

 

ІІ. Мисия, визия и ценности на Начално училище „ Христо Ботев”

 

Мисия

Да предоставяме качествено образование, което гарантира умения за живот и перспектива за успешна реализация на всеки ученик

 

Визия

Начално училище „ Христо Ботев ” осигурява за всяко дете и всеки ученик:

Ÿ  качествена образователна услуга (обучение)

Ÿ  обучение в модерна, съвременна образователна среда

Ÿ  възможност за пълноценно индивидуално развитие

Ÿ  безопасност и сигурност

                       

Ценности

 • Компетентност
 • Толерантност
 • Емпатия
 • Честност
 • Принадлежност към организацията
 • Учене
 • Дисциплина
 • Работа в екип
 • Мотивация
 • Професионализъм
 • Постоянство
 • Развитие
 • Доверие
 • Уважение

 

ІII. Анализ на факторите на вътрешната и външната среда

 

1.      SWOT-АНАЛИЗ – ФАКТОРИ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА

 

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Ученици

1.  Устойчива тенденция на реализиране на приема за ПГ и първи клас

2.   В училището няма маломерни паралелки

3.   Устойчива тенденция на висока успеваемост на учениците на външно оценяване и конкурси

4.  Устойчива тенденция за достигане на готовност за училище от децата от ПГ

5.  Ефективен контрол на присъствието на децата и учениците в училище

6.  Устойчива тенденция на редовна посещаемост на децата и учениците

7.   Всички ученици са обхванати в целодневна организация на учебния ден

8.   За  учениците е осигурен  обяд

9.  Осигурен транспорт за деца и ученици със собствен училищен автобус

10. Осигурена подготовка чрез избираеми учебни часове (ИУЧ)

11.  Обща подкрепа чрез сформиране на групи с факултативни учебни часова (ФУЧ) – затвърдяване, надграждане, превенция на обучителни трудности

12.    Допълнителната подкрепа за деца и ученици със СОП се осъществява от екипи, които включват специалисти от РЦПППО Хасково -  ресурсен учител; логопед и психолог

13.    Осигурена безопасна среда

14.    Осигурени допълнителни дейности по интереси за децата

15.    Осигурени занимания по интереси за учениците:

 

 

1. Недостатъчно ефективна комуникация с родители на ученици от уязвими групи

2.  Прием на ученици, които не са достигнали ДОС за училищна готовност

3. Ученическото самоуправление има формален характер предвид възрастта

4. Слаба/ниска мотивация за учене на учениците от уязвимите групи

 5.Феминизация в училище.

6.Различен възрастов състав на педагогическия персонал.

7.Недостатъчна допълнителна индивидуална работа с по–трудно успяващите ученици, недостатъчен брой консултации по отделните учебни предмети.

 

.

Материална и учебно-техническа база

1.  Сградата на училището е в много добро състояние 

2.   Занималните на ПГ са в съответствие със съвременните изисквания

3.   Физкултурен салон

4.   Учебните стаи и/или кабинети са достатъчни за провеждане на образователния процес

5.   Самостоятелна столова

6.   Училището се отоплява с парно

7.   В училището  е осигурена топла вода

8.   Медицински кабинет, съответстващ на изискванията

9.   Функционална учителска стая

10.   Добре оборудвани кабинети - компютърен и ресурсен кабинет

11.    Осигурени дидактически средства по образователни направления и по учебни предмети

12.    Наличие на технически средства, подпомагащи образователния процес и интерактивността: компютри за административния персонал, принтери, копирни машини, мултимедия, лаптоп и интернет във всяка учебна стая/кабинет, интерактивна дъска

13.  Училищната сграда разполага с два входа за ученици, учители, служители и посетители и с отделни два изхода.

14.     Голям озеленен двор с площадка по БД,  уреди за отдих и съоръжения за спорт на открито – игрище за мини футбол, баскетболно игрище и волейболно игрище

15.     Ограда, която ограничава външния достъп

16.     Обезопасителна преграда на входа

17.     Пропусквателен режим 

18.    Видеонаблюдение на 5 кабинета, физкултурния салон, коридорите и двора

Стая за отдих, софтуер, видеодисплеи?

1. В училището няма физическа охрана

2. Липсват кабинети на логопедите и психолога

3. Собствен кухненски блок

4.  Приготвяне на храната на място

5. В училището не е осигурена достъпна архитектурна среда 6.

Финансиране

1.   Делегиран бюджет – ясна финансова рамка; финансова автономност на училището; обезпечава функционирането на училището при целесъобразно и ефективно управление

2.   Наличие на средства за квалификация

3.   Наличие на средства за допълнително материално стимулиране на персонала, според подписания КТД и вътрешните правила на училището

4.   Получени средства по проекти и програми -  национални програми през последните две учебни години

5.   Получени дарения

6.   Действаща СФУК

7.   Действащи вътрешни правила за работната заплата

8.   Осигурени средства за представително облекло на педагогическите специалисти

1.  Бюджетът на училището се формира само от средствата по ЕРС

2.  Училището не реализира собствени приходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Човешки ресурси

1.  Всички педагогически специалисти в училището са с необходимата квалификация

2.   Удовлетвореност от заплащането

3.  Устойчива политика за продължаваща квалификация на педагогическия екип

4.   В училището има педагогически съветник

5.  В училището има ресурсен учител, логопед и психолог

6.   В училището има 2 образователни медиатори

7.   Около  2/3 от педагогическите

( 13 ) са с различни ПКС

8.   В екипа е налице мотивация за придобиване на ПКС и кариерно развитие

9.  Оптимална възрастова структура на педагогическия екип – повечето учители са на възраст под 55 години

10.     Силната мотивация и желание от страна на директора и екипа за въвеждане на иновации в преподаването и модернизиране на учебния процес

11.    Развити умения за презентиране, приложими в работата с децата и учениците и в представянето на училището в публичното пространство

12.    Осигурена здравна профилактика за всички работещи в училището и мониторинг от лицензирана фирма

13.    Здрави, конструктивни, издържащи на конфликт работни взаимоотношения в екипа

1.     Недостатъчни умения за разработване и защита на проекти по европейски и национални програми

2.     Недостатъчна компетентност за работа с деца със СОП

3.     Не всички педагогически специалисти поддържат свое портфолио

 

Образователен процес

2.    Планиране и провеждане на образователния процес в съответствие с ДОС

3.   Училищният учебен план съответства на държавните образователни стандарти

4.    Училищният учебен план съответства на традициите и приоритетите на училището

5.    Програмната система за подготвителната група в училището съответства на държавните образователни стандарти

6.    Ефективна приемственост между ПГ и първи клас

7.    В училището е осигурена редовна посещаемост на децата и учениците

8.    Приобщаване на децата и учениците към националните ценности и традиции

9.      Установена практика за разработване и реализиране на вътрешни проекти

10.    Активна двигателна ангажираност на децата и учениците

11.     Осигурени допълнителни дейности по интереси за децата

12.   Осигурени занимания по интереси за учениците  - 4 групи

13.      Методически издържана и разнообразна образователна среда – с отлични възможности за развитие на двигателната активност (физкултурен салон, спортни съоръжения) и екологично възпитание

14.   Популяризиране, изява и презентиране на творчеството на децата и учениците – участие в изложби, концерти, базари и др. прояви извън училището

1.    Слабо ефективни механизми за комуникация между участниците в образователния процес

2.     Не се използват максимално възможностите на вътрешно-проектната дейност

 

 

 

 

 

 

 

Управление и административна дейност

1.  Управленската практика на директора е ориентирана към приоритетите в дейността на училището

2. Прозрачност в управлението на училището

3. Демократичен стил на управление с делегиране на правомощия при необходимост

4.Ефективно включване на педагогическия съвет и обществения съвет в управлението на училището

5.    Целесъобразно, законосъобразно и ефективно управление на делегирания бюджет

6.   Документацията на училището се води в съответствие с изискванията

7.     В училището се поддържа необходимият информационен ресурс

8.      Училището има активен сайт

9.    Разписана е система за движението на документите в училището

10.   Добър психоклимат в екипа

11.    Директорът осъществява ефективен контрол на персонала

1.  В училището няма заместник-директор

2. В училището няма касиер-домакин

 

 

2. PEST-АНАЛИЗ – ФАКТОРИ НА ВЪНШНАТА СРЕДА

 

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

Местоположение

1.  Училището е разположено в централната част на града, в близост до пешеходния център

2.  Инфраструктурата около училището е удобна – улица, успоредна на главната улица и площад с места за паркиране

1.  Инфраструктурата около училището не е обезопасена с достатъчно легнали полицаи, пътни знаци и маркировка

2. В града има друго училище в конкурентна близост 

Потребители на образователни услуги

1.   Налице е голям интерес към училището – не само от града, но и от други селища

2.    Обратна връзка с родителите показва удовлетвореност от грижите и индивидуалния напредък на децата им в училище

3.    Обратна връзка с всички училища, в които учениците продължават образованието си – положителна оценка

1.    Част от родителите са от уязвими групи

Политически, икономически и социални фактори

1.   Образованието е приоритет на държавната политика

2.   Системата на делегиран бюджет осигурява финансова автономност на образователните институции

3.   Определен единен разходен стандарт за едногодишна издръжка на дете и на ученик

4.   Положително влияние на обществената среда в града и региона върху възпитанието на учениците

 

1.    Голям обем нови нормативни актове, въведени за кратко време

2.    Наличие на противоречащи си регламенти в нормативната база

3.    Липса на механизъм за контрол на качеството на предлаганите форми за квалификация

4.    Голям обем на документооборот с РУО (МОН) и общината – паралелно в електронен вариант и на хартия

5.    Трайна тенденция на намаляване на броя на учениците поради намаляване на раждаемостта в града/региона

6.    Голяма част от децата и учениците са от уязвими групи

Финансови ресурси

1.   Общинско финансиране чрез системата на делегираните бюджети

2.  Устойчива политика на държавата за увеличение на учителските заплати

3.   Наличие на национални и международни проекти и програми за образованието (възможности за алтернативно финансиране)

4.   Редовно финансиране

1.  Ниски единни разходни стандарти за дете и ученик, които не съответства на реалната пазарна икономика и стойността на услугите, доставките, материалите и др. и не се актуализират достатъчно

2.  Слаба активност за дарителство

 

Трудови ресурси

1.  Младите професионалисти проявяват интерес да започват работа в образователната система

2.   Насърчаване на дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от държавните органи

1.  Липса на свободни педагогически кадри в града

2.  Непрекъснато увеличаване на пенсионната възраст

Партньори

1.   Много добра комуникация с РУО – Хасково

2.   Отлична комуникация с община Любимец– подкрепяща политика на общината, коректност във финансирането, осигурено медицинско обслужване в училището и пр.

3.   Отлична комуникация с обществения съвет в правомощията му за контрол и подпомагане на управлението на училището

4.   Наличие на интерес на НПО в региона към партньорство с училища

5.   Добро взаимодействие с общински доставчици на социални услуги

7.   Партньорство за съвместни дейности с родителите

8.   Стабилно социално партньорство със синдикалната организация в училището

9.   Активни контакти за съвместни изяви с други организации извън училището

10.    Съвместни дейности с НПО – Ротари клуб Любимец

11.     Обратна връзка с училищата, в които учениците продължават образованието си

12.    Установени връзки с училища в страната за обмен на добри практики

 

 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

1. Усвояване на съвременни ключови компетентности за личностно развитие

1.1 Програмната система за подготвителната група отчита интересите на децата и спецификата на образователната среда, осигуряват ритмичното и балансираното разпределяне на съдържанието по образователните направления, включват темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата

1.2. Ефективно дидактическо планиране за практическото изпълнение на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните резултати в съответната учебна програма за придобиване на общообразователната подготовка в предвидените учебни часове по учебен план.

1.3. Познаване и използване на иновативни методи и техники на преподаване: използване на мултимедийни презентации и електронни ресурси в образователния процес

1.4. Разработване и поддържане на система за представяне на общите резултати от постиженията на децата и на учениците в училището

1.5. Повишаване на резултатите от изпитите от НВО в края на IV клас

1.6. Осъществяване на балансиран прием и пълняемост на групи и паралелки, съобразно капацитета на сградния фонд

1.7. Ефективен контрол на отсъствия на децата и на учениците

 

2. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им

2.1. Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата, проследяване на индивидуалното развитие и постигнатите резултати на децата

2.2. Осигуряване на разнообразни допълнителни форми и занимания по интереси, вкл. и срещу заплащане от родителите

2.3. Разширяване на обхвата на учениците, участващи в заниманията по интереси, чрез провеждане на различни форми на изяви на училищно ниво

2.4. Подкрепа на талантите на деца и учениците с изявени интереси в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта чрез организиране на летни академии, спортно-тренировъчни лагери за подготовка на отбори за участие в различни видове състезания, държавни и международни първенства

2.5. Участие на ученици в културни прояви, осигурено от училището

2.6. Предоставяне на материални и морални стимули за учениците с изявени интереси в определена област на науката, технологиите, изкуствата, културата и спорта.

2.7. Разработване и реализиране на вътрешни проекти и дейности с децата и с учениците за здравословен начин на живот

 

3. Мотивиране на деца и ученици за учене през целия живот

3.1.  Осигуряване на съвременна образователна среда (STEM кабинет, модерни IT технологии и др.): предпоставка за единен подход при усвояването на съвременните ключови компетентности при общообразователната подготовка, за прилагане на нови методи на преподаване, с цел мотивиране на учениците за учене, усвояване на трайни знания, за провеждане и участие в иновации от разстояние, бърз и качествен достъп до информация

3.2.   Ежегодно обновяване на физическата среда за мотивиране на постиженията на децата/учениците спрямо променящите се потребности на обучението, за подкрепа на екипната работа на учителите при ефективно осъществяване на междупредметни връзки, за организиране на училищното пространство в място за диалог

 

4. Професионално развитие на педагогическите специалисти

4.1. Подкрепа на новоназначени педагогически специалисти. Изградена система за наставничество

4.2. Утвърждаване на система за вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти в институцията с цел използване компетентностния и на ценностно-ориентиран подход в образователния процес, за работа с интерактивна техника и образователен софтуер, и генериране на електронни ресурси, за споделяне на ресурси между педагогическите специалисти в училище

4.3.  Партньорство с други училища  за съвместни дейности за обмяна на добри практики

4.4.  Увеличаване броя на учителите с ПКС

4.6.   Квалификация на административните служители

4.7.   Осигуряване на заместване на отсъстващи учители

4.8.  Оценяване на постигнатите резултати от труда и постиженията на персонала – инструмент за мотивиране

4.9.     Атестиране и кариерно развитие на педагогическите специалисти

 

5. Иновативни подходи в управленските и образователни процеси

5.1. Ефективно прилагане на дигитализация в управлението на образователните и на управленските процеси

5.2. Утвърждаване на екипен подход на взаимодействие между всички участници в образователния процес и на интегрирания подход и ефективното взаимодействие със заинтересованите институции

5.3. Утвърждаване на ученическото самоуправление като ефективен участник в училищния живот и в организационното развитие на училището

5.4.  Делегиране на правомощия и ефективен контрол на дейностите, утвърждаване на лидерството като водещ подход в управлението на училището

5.5.  Оптимизиране на връзката с родителите чрез изграждане на вътрешна информационна система за предоставяне на информация относно дейността на училището – електронната страница на училището, електронно портфолио на училището, групата, паралелката, лично образователно дело

5.6.  Мотивиране и поощрения на персонала и подкрепа на иновативните и творчески решения

5.7.  Създаване на екип за мониторинг и контрол на изпълнението на заложените цели.

 

6.      Взаимодействие с родителите и със заинтересовани страни

6.1.  Ефективно взаимодействие с неправителствени организации и други институции по въпросите на образованието в подкрепа на училището: Реализиране на проекти и дейности с НПО

6.2.  Прилагане на ефективни форми на взаимодействие и обратна връзка с родителите. Проучване на мнението им и обсъждане на предложения в ПС и в ОС

6.3.  Сътрудничество с външни организации: отдел „Закрила на детето“, дирекция „Социално подпомагане”, КБППМН, община и общински доставчици на социални услуги за подкрепа за личностно развитие др.

6.4.  Провеждане на съвместни инициативи, партниране и споделяне на ресурси с библиотеки, музеи и други културни институции и научни организации

 

ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ, ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ И ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ

 

1. Възпитание в родолюбие, съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност и българското национално самосъзнание:

1.1.  Насърчаване на ценностно-ориентирано поведение и създаване на благоприятна атмосфера в занималнята и в класната стая за възпитаване в дух на патриотизъм, любов към Родината и родното място

1.2.  Реализиране на инициативи за съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност, българското национално самосъзнание и утвърждаване на българския език, традиции и култура и мотивиране на учениците за участие в тях

1.3.  Редовно отбелязване на значими събития, свързани с българската история

1.4.  Развитие на умения за приемане на различията, формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всяко дете и на всеки ученик

1.5.  Системно взаимодействие с родителите за формиране на ценности у учениците.

 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ И УЧАСТИЕТО ИМ В СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

 

1.    Осигуряване на ергономична спортна среда, съобразена с възрастовите характеристики на децата и учениците, и  за развитие на разнообразни спортни дейности:

1.1.  Утвърждаване на спортен календар на училището

1.2. Обновяване уредите във физкултурния салон

1.3. Осъвременяване на външни спортни площадки, включително по безопасност на движението по пътищата и на интерактивните уреди и материали, изграждане на нови съоръжения и уреди

1.4. Поддържане на зелените площи и спортните площадки в двора на училището

2. Насърчаване на учениците към физическа активност и системно практикуване на спортни дейности:

2.1.   Създаване на нови спортни секции, отбори и клубове (футбол, волейбол, баскетбол и др.) и поддържане на дейността им

2.2. Кандидатстване за финансиране по национални програми, с оглед реновиране на материалната база, свързана с безопасно провеждане на педагогическите ситуации и на часовете по физическа култура и спорт

2.3. Участие в инициативи за здравословен начин на живот и подкрепа на личностното развитие

2.4. Мотивиране на децата за включване в допълнителни форми и на учениците за участие в занимания по интереси, свързани с упражняване на различни видове спорт

2.5. Участие в организирани турнири на училищно, общинско и областно ниво

2.6. Провеждане на зимни и/или летни лагери с учениците

 

ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

1.        Формиране на компетентности и нагласи за активно гражданско поведение на учениците

1.1.  Създаване на условия и подкрепа за формиране и утвърждаване на ученически съвети на паралелките в класовете от I до IV клас

1.2. Насърчаване учителите да формират положително отношение към сътрудничество с родителската общост в съвместни дейности, позитивно отношение към празниците в семейството и др.

1.3.  Мотивиране на учениците за участие в извънкласните дейности, свързани с формиране на гражданско поведение (дебати, конкурси, др.)

1.4.  Подкрепа на учителите за използване на метода проектно-базирано обучение, което развива уменията на учениците за дискусия, вземане на решения и споделяне на мнение.

1.5.  Организиране на благотворителни и доброволчески инициативи и каузи на училищно и общинско ниво.

 

2.    Формиране на умения за здравословен начин на живот и здравословно хранене:

2.1.  Формиране на знания и умения за живот с фокус към здравното образование, здравословното хранене, първа долекарска помощ, безопасно движение по пътищата.

2.2.  Организиране на срещи с известни личности, които да споделят информация и съвети за здравословния начин на живот.

2.3.  Контрол на доставените продукти и приготвената храна със системата за управление на безопасността на храните или системата за Анализ на опасностите и критични контролни точки – HACCP

2.4.  Осигуряване на пълен достъп на всички деца и ученици до медицинско обслужване

2.5.  Обучения на персонала за оказване първа медицинска помощ

2.6.  Спазване на медицинските изисквания към здравните документи на персонала и контрол на здравните книжки

2.7.  Системен и строг контрол върху хигиената в училището (занимални, класни стаи, салони, кухненски и санитарни помещения, спортни площадки и дворно пространство)

2.8.  Създаване на безопасна физическа среда, гарантираща живота и здравето на учениците

2.9.   Създаване и спазване на пропускателен режим

2.10. Наличие на видео наблюдение в сградата и в дворното пространство

2.11. Сформиране на група по условия на труд (ГУТ) и училищни комисии: по безопасни условия на обучение, възпитание и труд, за правилник за дейността на институцията с  правата и задълженията на децата и учениците за предотвратяване на рисковете

 

3.    Формиране на екологична култура

3.1.  Въвеждане на дейности по опознаване на природата.

3.2.  Изграждане на училищна политики за постигане на целите за устойчивото развитие – екологична култура и навици за разделно събиране на отпадъци.

3.3.  Реализиране на дейности за популяризиране на инициативи в областта на екологичното възпитание (училищни, в квартала, населеното място)

3.4.  Създаване на нагласи и положително отношение към доброволчески инициативи за разделно събиране на отпадъци на училищно ниво.

 

4.    Интеркултурно образование:

4.1.  Включване на дейности, свързани с формиране на положително отношение към  околната среда и опазването ѝ.

4.2.  Утвърждаване на часа на класа като форма за интеркултурно възпитание.

4.3.  Организиране на събития за представяне на различни обичай, традиции и култури за насърчаване на междукултурната комуникация.

4.4.  Прилагане на екипната работа в дейностите в провежданите педагогически ситуации и учебни часове, което ще допринесе за разбирателството и уважението между децата в групите и между учениците в паралелките и класовете, ще помогне да откриват сходства и да се справят със съществуващите различия.

4.5.  Организиране на вътрешноинституционални и междуинституционални форуми (семинари, открити практики, представяне на творчески проекти и др.) за обмяна да добър опит между детските и начални учители

 

ОБХВАЩАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

5.1.    Участие в екипи за обхват при констатиране на случаи на необхванати в образователната система деца и ученици или в риск от отпадане

5.2.    Предприемане на мерки за обхващането в образователната система на идентифицираните чрез  Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ) на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст или реинтеграцията им в образователната система

5.3.    Предлагане на мерки по превенция на включваните в образователната система и идентифицирани в ИСРМ деца и учениците в риск от отпадане

5.4.    Идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане на училище и актуализиране на регистъра на застрашените от отпадане ученици

5.5.    Определяне на комплекс от мерки по отношение всяко дете или на всеки ученик, идентифицирани като застрашени от отпадане от образователната система и взаимодействие с компетентните институции за прилагане на интегриран подход

5.6.    Планиране и осъществяване на посещения по домовете на децата и учениците, които подлежат на задължително предучилищно и училищно образование и са отпаднали или са в риск от отпадане

5.7.    Осъществяване на пряко взаимодействие с родителите, настойниците, попечителите или с лицата, които полагат грижи за детето, за обхващането и включването им в образователната система

5.8.    Предлагане на мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците в съответствие с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование

5.9.    Отправяне на предложение към компетентните институции за предприемане на  допълнителни мерки с оглед на прилагане на комплексен подход, включващ и налагането на наказания от компетентните органи за неспазването на задълженията на родителите, настойниците, попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, по Закона за закрила на детето и по Закона за предучилищното и училищното образование, както и предоставянето на помощи в натура по реда на Закона за семейни помощи

5.10.              Редовно предоставяне на информация чрез ИСРМ за установени нарушения на задълженията на родителите, настойниците, попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, с цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование

5.11.    Проследяване чрез ИСРМ изпълнението на предложените мерки и ефекта им за връщането, включването и преодоляването на риска от отпадане на учениците

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И/ИЛИ ВЪЗПИТАНИЕ

 

6.1.    Изграждане на достъпна образователна среда в училището

6.2.    Осигурени за безвъзмездно ползване познавателни книжки за децата от подготвителните групи и учебници за всички ученици

6.3.    Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици с изявени дарби

6.4.    Взаимодействие между училището и център за подкрепа за личностно развитие за откриване на талантите и способностите на всяко дете и на всеки ученик и насърчаване на развитието и реализацията им

6.5.    Осигуряване на морална и материална подкрепа за деца и ученици с изявени дарби за високи постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта

6.6.    Осигуряване на оптимални условия в училището за обучението на една смяна

6.7.    Поддържане на партньорски отношения с училища от страната за споделяне на добри практики

6.8.    Повишаване компетентностите на педагогическите специалисти, вкл. чрез споделяне на опит и взаимно учене за успешно включване и пълноценно участие на учениците в образователния процес

6.9.    Организиране на съвместни дейности за  честване на празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително отношение към образованието

6.10.  Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на децата им към образователната среда за създаване и развиване на мотивация за учене

 

ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

 

7.1.    Изграждане и поддържане на система за охрана и сигурност с видеонаблюдение

7.2.    Оценката на риска на физическата среда от Службите по трудова медицина и изпълнение на конкретните предписания спрямо Наредба № 24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие

7.3.   Регламентиране на условията за записване и промяна на формите на обучение за конкретната учебна година съгласно стандарта за организация на дейностите в училищното образование

7.4.    Създаване на възможности за включване на децата и учениците в различни училищни общности в зависимост от техните интереси и потребности

7.5.    Осигуряване на условия за неформално и информално учене и на алтернативни форми на обучение – обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) и др.

7.6.    Обща подкрепа за личностно развитие и изява на всички деца и ученици чрез ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения, екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, занимания по интереси, библиотечно-информационно обслужване, логопедична работа и грижа за здравето въз основа на информация на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето/ученика, за здравословното му състояние и за проведени медицински изследвания и консултации

7.7.    Превенция на обучителните затруднения:

7.7.1.     обучение чрез допълнителни модули за деца, които не владеят български език;

7.7.2.     дейности за прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково развитие;

7.7.3.     индивидуална и групова работа при установени езикови и/или емоционално-поведенчески, и/или сензорни затруднения

7.8.    Допълнително обучение и консултиране по учебни предмети, насочено към ученици, които имат системни пропуски по даден учебен предмет, които са напреднали по даден учебен предмет, които са отсъствали от училище, за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа

7.9.    Обновяване на ресурсния кабинет

7.10.    Изграждане на достъпна архитектурна среда: рампа на входа и между етажите, подходящ санитарен възел и др.

7.11.    Актуализиране на библиотечния фонд в съответствие с учебното съдържание и интересите на деца, ученици и персонал

7.12.    Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици със СОП, с хронични заболявания и/или в риск:

7.12.1.  предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици въз основа на направена оценка на индивидуалните потребности и способности, извършена от назначения екип за подкрепа за личностно развитие: събиране и анализиране на специфична информация за него – силни страни, затруднения, потенциал за оптимално развитие, участие в образователния процес, възможности за реализация;

7.12.2.  осигуряване на необходимите ресурси за провеждане на обучение на деца и учениците със специални образователни потребности.

7.13.    Ритуализация на училищния живот:

7.13.1.   познаване и прилагане на училищните символи – училищно знаме, химн, елементи на униформа – значка, която отразява принадлежността към училището и вратовръзка.

7.13.2.   регламентиране на ритуалите и традициите, използвани при отбелязване на традиционните празници в училището – 15 септември, патронен празник на училището, 1 ноември,, 24 май, 31 май, 1 юни и др.

7.13.3.   създаване и утвърждаване на система за награждаване и отличаване на ученици и педагогически специалисти с грамоти и почетни отличия.

7.14.    Взаимодействие с родителите и общността:

14.1.     насърчаване участието на родителите/настойниците/попечителите или лицата полагащи грижи за децата и за учениците в планиране и реализиране на училищни събития – конкурси, празници, тържества, спортни събития и др.;

14.2.     създаване на позитивен организационен климат, ефективна комуникация и позитивни отношения между всички участници в процеса на образование и заинтересованите страни, включително за управление на конфликти, за преодоляване на стереотипи, предразсъдъци и дискриминационни нагласи;

14.3.     организиране на проучвания чрез анкети и формуляри за обратна връзка и др. на мнението на родителите по значими за училищния живот теми и създаване на условия за диалог и доверие при вземането на решенията за образованието и развитието на децата и на учениците;

14.4.     координиране взаимодействието на семействата с външни институции и организации, оказващи социална, образователна и личностна подкрепа за учениците

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

 

8.1. Повишаване знанията на всички участници в образователния процес, за видовете насилия и тормоз в училище и на начините за тяхното разпознаване: ежегодно обучение на служители, обучение на специалисти за интервенция в ситуации на тормоз в училището

8.2. Създаване и утвърждаване на обща ценностна система и ясни правила за превенция на тормоза между децата и учениците:

8.2.1.  изработване на правила на поведение за всяка група и паралелка;

8.2.2.  актуализиране при необходимост на етичния кодекс на училищната общност;

8.2.3.  актуализиране при необходимост на правилника за дейността на училището.

8.2.4.  незабавно уведомяване на учителя на групата или на класния ръководител и на директора на училището при констатиране на случай на насилие и тормоз;

8.2.5.  ежедневно контролиране на дежурствата на педагогическите специалисти в учебно време по коридорите и на входовете/изходите на училището;

8.2.6.  разработване на система за анонимно информиране за случаи на кибертормоз сред учениците;

8.2.7.  дейности в часовете, целящи да повишат информираността на учениците на тема тормоз и насилие;

8.3.     Създаване и поддържане на механизъм за проследяване на ефективността на дейностите по превенция и интервенция:

8.3.1.  сформиране на Координационен съвет, включващ председател от учителите, ппедагогически съветник, представител на обществения съвет с делегирани отговорности за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза;

8.3.2.  срещи между извършителите и жертвите на тормоз с цел разрешаване на конфликтите.

8.3.3.  водене на регистър с информация за случаите на насилие и тормоз в училището, като задължително се посочва – дата, клас, имена на участниците в проявата, вида и формата на насилие и/или тормоз, предприетите действия от отговорните лица;

8.3.4.  осигуряване на подкрепяща училищна среда, включване в дейностите за преодоляване на насилието и тормоза и на родителите, на местни власти, отговорни институции и организации, ангажирани с решаването на проблема с насилието и тормоза в училище.

 

ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСК ОТ РАННО ОТПАДАНЕ ОТ СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

9.1.    Взаимодействие с ученици и родители за създаване на положително отношение към образованието:

9.1.1.   Организиране веднъж месечно училище за родители за разясняване на ползите и на задълженията за включване в образование, към повишаване уменията на родителите за грижа и подкрепа на децата и учениците и за взаимодействие с институциите

9.1.2.   Организиране на общи дейности между всички участници в образователно –възпитателния процес - честване на празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително отношение към образованието

9.1.3.   Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на децата и учениците към образователната система, за създаване и развиване на мотивация за учене, за споделяне на информация за услуги за образователна, социална и здравна подкрепа.

9.2.    Подкрепа на педагогическите специалисти за разгръщане потенциала за личностно развитие на отделното дете и ученик:

9.2.1.   прилагане на индивидуален подход, базиран на обучение за всеки съобразно индивидуалните му потребности, напредъка и възможностите за разгръщане на пълния му потенциал;

9.2.2.   повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, за успешно включване и пълноценно участие на деца и ученици от рисковите групи в образователния процес;

9.2.3.   споделяне на добри практики при прилагането на индивидуален подход при обучението на учениците.

9.3.    Образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи, включително роми, на търсещи или получили международна закрила, и на мигранти:

9.3.1.  формиране на толерантност и уважение към културните различия и ефективно

       междукултурно взаимодействие, за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност;

9.3.2.  осигуряване на допълнително обучение и консултиране по учебни предмети, с акцент на БЕЛ, на ученици с обучителни трудности

 

V. Финансиране

Управление на финансовите ресурси

1.    Ефективно, законосъобразно и целесъобразно разпределение и използване на финансовите ресурси за развитие на училището

2.    Реализиране на приходи от национални програми, дарения и работа по проекти, както и собствени приходи

3.    Ефективно изразходване на средствата за квалификация

4.    Съгласува с Обществения съвет разпределението на бюджета по дейности, на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета, размера на капиталовите разходи, както отчета за изпълнението му

5.    Прозрачно управление на бюджета: в срок до 10 дни публикуване на интернет страницата на училището утвърдения бюджет, тримесечните отчети със срок до 5-о число на месеца, следващ месеца на изготвяне на отчета и годишния отчет за изпълнението му в срок до 10 дни от определения от първостепенния разпоредител с бюджет срок за представянето му

Финансирането на дейностите за постигате на стратегическите цели и успешното изпълнение на мисията на Начално училище „ Христо Ботев” ще се осъществи чрез финансова политика, която включва:

1.    ефективно планиране на бюджета на училището;

2.    ефективно и целесъобразно изразходване на бюджетните средства;

3.    привличане на финансови средства чрез участие в проекти и програми;

4.    привличане на дарения;

5.    реализиране на собствени приходи.

 

Изпълнението на заложените цели в Стратегията на училището ще бъде финансирано от следните източници:

1.    Делегиран бюджет.

2.    Национални програми за развитие на образованието.

3.    Механизъм за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility).

4.    Програма за образование 2021 – 2027.

5.    Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027.

6.    Други европейски и международни фондове и програми/проекти.

 

Критерии, показатели и инструменти за мониторинг на качеството на предоставяното образование

Критериите, показателите и инструментите за извършване на мониторинг са разработени от работна група и са приети с Решение № 7, взети с Протокол № 2/05.10. 2023 г. от заседание на Педагогическия съвет и са утвърдени със Заповед № РД14-133/05,10.2023 г. на директора.

Оценяването за всяка област се извършва по критерии. Критериите се прилагат чрез показателите за изпълнение на всеки критерий.

Инструментариумът за извършване на самооценяването включва:

1.    Наблюдение

2.    Проучване на доказателствен материал (документация и други източници на информация)

3.    Проучване мнението на:

3.1. ученици;

3.2. педагогическите специалисти;

3.3. непедагогически персонал;

3.4. родители.

 

VII. ПРАВНА РАМКА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Стратегията за развитието на НУ „ Христо Ботев“, гр. Любимец е разработена в съответствие с изискванията на националното и на европейското законодателство.

 

Национална правна рамка

1.  Национална програма за развитие България 2030, приета с Протокол 67 на МС от 02.12.2020 г.

2.  Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030), приета с Протокол № 13 на Министерския съвет от 24.02.2021 г.

3. Стратегия за възпитателната работа в образователните институции 2019 – 2030 г.

4.  Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2023 – 2026, приета с Решение № 51 от 23.01.2023 г на Министерския съвет от 26.01.2023 г.

5.  Националната стратегия за младежта (2021-2030), приета с Решение на 48-ото

Народно събрание на 31 януари 2023 г.

6.  Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

7.  Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)

8.  Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030)

9.  Национални програми за училищното образование, утвърдени от Министерски съвет през периода на стратегията

10.  Национална квалификационна рамка на Република България

11.  Закон за предучилищното и училищно образование (ЗПУО)

12. Закон за закрила на детето

13. Закон за защита на личните данни

14. Закона за защита от дискриминация

15. Закон за семейните помощи за деца

16. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

17.  Държавни образователни стандарти;

18. Областната стратегия за развитие на област  Хасково

19. Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на област Хасково

20. Общинска стратегия за развитие на образованието на община Любимец

21. Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на община Любимец

22.    Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

23.    Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и др.

 

Правна рамка на Европейския съюз

1.    Препоръката на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение от 18.06.2009 година

2.    Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот

3.    Програма „Образование“ 2021-2027 с европейско финансиране

 

VІІ. Заключение

Изработването на стратегията на Начално училище ,, Христо Ботев” е резултат от интерактивна екипна дейност на целия педагогически екип. Като основен вътрешноинституционален документ, настоящата стратегия притежава характеристики, които я правят реалистична и изпълнима: 

 1. Основава се на добро разбиране на съвременното състояние на образователната система и факторите, които влияят върху развитието на училището;
 2. Формулирана е на базата на обективен и всеобхватен анализ на вътрешните и външни фактори;
 3. Структурата на стратегията е:

·         цялостна, последователна, логична, вътрешно непротиворечива и добре обяснена;

·         ясно дефинирана, ориентирана към действие, реалистична, осъществима.

 1. Стратегията е споделена от цялата училищна общност.

Изпълнението на стратегията ще обедини професионализма на учителите с  усилията и отговорността на цялата училищна общност за успешно реализиране на мисията и постигане на желаната визия на училището

 

VIII. Приложения

1. Програмна система като част от стратегията за развитието на училището, което извършва задължително предучилищно образование

2. План за действие за 2023/2024учебна година

 

      Стратегията е одобрена от Обществения съвет (Протокол № 17/ 26.09.2023 г.), приета е с решение на Педагогическия съвет № 1/26.09.2023г. и е утвърдена със заповед № РД 14-116/27.09.2023г. на директора на училището.

 

 

Сподели: