Четвъртък 29, Февруари 2024г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

                        за Обществения съвет към НУ „Христо Ботев“ гр. Любимец

 

 Състав  :

 Председател -  Весела Георгиева Русева , родител

 и членове : 1. Илия Илиев – представител на финансиращия  орган, Община  Любимец

  1. Анета Иванова Михайлова , родител
  2. Теодора Георгиева Господинова, родител
  3. Михаела Стефанова, родител

Резервни членове :

  1. Донка Миткова Райчева,  родител
  2. Теодора Иванова Борисова , родител
  3. Габриела Мариянова Атанасова , родител
  4. Цветелина Ст. Ст.-Даракчиева, родител

   Общественият съвет към училището  е избран  на Общо събрание на училищната общност и е утвърден със заповед на Директора № РД 14-373/ 27.01.2023 год.

                                                             

                                                                            Директор :  Д. Козалиева

 

Сподели: