Четвъртък 29, Февруари 2024г.

П Р О Т О К О Л

 

  № 1 / 26.01.2023 год.

                               от Общото събрание за избор на членове на Обществения съвет

 

 

       Днес 26.01.2023 год.  от 17.30 часа се проведе Общо събрание с излъчените по двама представители от всеки клас родители.

      Събранието протече при следния

                                              Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Запознаване с Правилника за съставяне и функциониране на Обществените съвети към образователните институции.
  2. Задължения и правомощия на членовете на Обществения съвет.
  3. Представяне на заповедта на директора за броя и състава на този съвет.
  4. Избор на Председател на Обществения съвет.

По първа точка г - жа Козалиева представи основните акценти от Правилника и разясни идеята за отваряне на институциите към всички заинтересовани страни, създаване на партньорства  и участие на граждани в управлението.

По втора точка присъстващите бяха запознати  с ангажиментите на членовете на Обществения съвет  - задължения ,  правомощия и мандат.

По трета точка  присъстващите се запознаха със заповедта на директора  и утвърдения петчленен състав, от които единият от членовете е представител  на  Общината . По покана на директора присъства и беше представен  г-н Илия Илиев – заместник-кмет  в Община Любимец, на когото е възложено участието в Обществения съвет към НУ „Христо Ботев“ по заповед на Кмета на Общината.

Всеки присъстващ трябваше да посочи имената на 8  родители, за да бъдат избрани 4 – ма члена на Обществения съвет и 4 – ма резерви.

При направеното гласуване бяха избрани следните членове :

Михаела Стефанова                                   - ПГ            - 11 гласа

Анета Иванова Михайлова                        - I а клас    - 11 гласа

Весела Георгиева Русева                           -  I б клас   – 11 гласа

Теодора Георгиева Господинова             -  II б клас –  11 гласа

Донка Миткова Райчева                -  родител на ученик от I а клас  - първа резерва

Теодора Иванова Борисова           -  родител на ученик от II а клас  - втора резерва

Габриела Мариянова Атанасова  -  родител на ученик от  III а клас - трета резерва

Цветелина Ст. Ст.-Даракчиева    -  родител на ученик от III а клас – четвърта резерва

 По четвърта точка от дневния ред г-жа  Михаела Стефанова предложи за председател на Обществения съвет г- жа Весела Георгиева Русева,  след което се премина към гласуване.

От 5-ма  избрани в Обществения съвет, 5 гласуваха – за

г-жа Весела Георгиева Русева -  Председател

и членове : 1. Илия Илиев

  1. Анета Иванова Михайлова
  2. Теодора Иванова Борисова
  3. Михаела Стефанова

  Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Протоколист :    Н. Русева                             Директор :   Д. Козалиева

Сподели: