Четвъртък 29, Февруари 2024г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ  НУ „ХРИСТО БОТЕВ“

ГР.  ЛЮБИМЕЦ

   

     Относно: Резултати от образователно-възпитателния процес през I учебен срок на 2022/2023 год.,  план приема за 2023/2024 година и  отчет за изпълнение на бюджета за 2022 година

 

                                                              

                   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУСЕВА,     

           В изпълнение на чл. 16, ал. 1, т. 4 (т. 10) от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, моля общественият съвет да даде становище за резултатите от образователно-възпитателния процес през I учебен срок на 2022/2023 год., за план приема за 2023/2024 година и отчет за изпълнението на бюджета за 2022 година.

          Във връзка с гореизложеното, в едноседмичен срок очакваме становището на Обществения съвет.                                       

                    Приложение: 

                   - доклади на кл. ръководители и учители ГЦО от образователно-възпитателния процес през I учебен срок на 2022/2023 год.

         -  информация за  план  приема за 2023/2024  учебна година.

         -  отчет за изпълнението на бюджета за 2022 година.

                                                                                                                                                                                               ДИРЕКТОР :  Д. Козалиева

06.02.2023 год.

 гр. Любимец                                        

ПОКАНА СТАНОВИЩЕ

                                    

Сподели: