Сряда 29, Май 2024г.

П Р О Т О К О Л №   2 /07.02.2023 год.

 

                              Днес 07.02.2023 год. се проведе   събрание на членовете на Обществения съвет на НУ „Христо Ботев“ гр. Любимец. Присъстваха всички избрани родители и представителя на Община Любимец.

                         Събранието протече при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Запознаване с докладите на класните ръководители на 1, 2, 3 и 4 клас за отчитане на резултатите от образователно-възпитателния процес през I учебен срок на учебната 2022/2023 година.
  2. Запознаване с  докладите на учителите ГЦО  на 1, 2, 3 и 4 клас за отчитане на резултатите от образователно-възпитателния процес през I учебен срок на учебната 2022/2023 година.
  3. Запознаване с доклада на учителя на ПГ за отчитане на резултатите от образователно-възпитателния процес през I учебен срок на учебната 2022/2023 година.
  4. Запознаване с доклада на координатора за работата на екипите за личностно развитие на децата и учениците със СОП през I учебен срок на учебната 2022/2023 година.
  5. План прием на ученици за 1 клас за 2023/2024 учебна година.

 

  1. Отчет за изпълнение на бюджета за 2022 година.

По т.1 от дневния ред г-жа Козалиева запозна присъстващите с докладите на

класните ръководители на  1, 2, 3 и 4 клас за броя и текучеството на учениците, броя на извинените и неизвинени отсъствия, дисциплината и нивото на успеваемост по учебни предмети през I учебен срок на  учебната 2022/2023 година.

                  По т.2 от дневния ред г-жа Козалиева  представи докладите на учителите ГЦО  на 1, 2, 3 и 4 клас  за нивото на работа в часовете по самоподготовка, спорт и отдих, занимания по интереси, както и посещаемост и дисциплина на учениците  през I учебен срок на учебната 2022/2023 година.

                  По т.3 от дневния ред г-жа Козалиева запозна присъстващите с доклада на ПГ  за  резултатите от образователно-възпитателния процес през I учебен срок на учебната 2022/2023 година.

                  По т.4 от дневния ред г-жа Козалиева запозна присъстващите с доклада на координатора за работата на екипите за личностно развитие на децата и учениците със СОП през първия учебен срок на 2022/2023 учебна година.

 

                   По т.5 от дневния ред г-жа Козалиева запозна присъстващите с план- приема на ученици за 1 клас  за 2023/2024 учебна година.

                   По т.6 от дневния ред г-жа Козалиева запозна присъстващите с отчета за изпълнение на бюджета за 2022 година.

                     Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

 

Протоколист :   Н. Русева                                Директор : Д. Козалиева

П Р О Т О К О Л №  2 

Сподели: