Четвъртък 29, Февруари 2024г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ  НУ „ХРИСТО БОТЕВ“

ГР.  ЛЮБИМЕЦ

   

        Относно : избор на познавателни книжки за ПГ и избор на  учебници и учебни комплекти за I и II клас за учебната 2023/2024 година

                           

                   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУСЕВА,     

               В изпълнение на чл. 16, ал. 1, т. 4 (т. 10) от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, моля Общественият съвет да даде становище за  направения избор на познавателни книжки за ПГ и  учебници и учебни комплекти за I и II клас за учебната 2023/2024 година

              Във връзка с гореизложеното, в едноседмичен срок очакваме становището на Обществения съвет.                                      

              Приложение: 1.Протокол за избор на познавателни книжки за ПГ за учебната 2023/2024 година

                                      2.Протокол за избор на учебници и учебни комплекти за I и II  клас за учебната 2023/2024 година

                                            

                                                                           ДИРЕКТОР :  Д. Козалиева

17.03.2023 год.

 гр. Любимец                                                                         

ПОКАНА СТАНОВИЩЕ

Сподели: