Четвъртък 07, Декември 2023г.

П Р О Т О К О Л №   6 /20.03.2023 год.

 

                              Днес 20.03.2023 год. от 17.00 часа , съгласно чл. 267, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, се проведе  заседание  на Обществения съвет към НУ „Христо Ботев“ гр. Любимец.

                            На заседанието  присъстваха петима членове на Обществения съвет и директорът на училището – г-жа Донка Козалиева.

                        Заседанието  протече при следния

                                                      Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Предоставяне на информация за избора на  познавателни книжки за ПГ за учебната 2023/2024 година.
  2. Предоставяне на информация за избора на учебници и учебни комплекти  за 1 и 2 клас за учебната 2023/2024 година.

 

                  По т.1 от дневния ред г-жа Козалиева запозна присъстващите с избора на  познавателни книжки  за ПГ за учебната 2023/2024 г.

                  По т.2 от дневния ред г-жа Козалиева  запозна присъстващите с избора на учебници и учебни комплекти  за 1 клас за учебната 2023/2024 г.  и 2 клас за учебната 2023/2024 г./със срок на използване 3 учебни години/

                След направените  коментари  и проявения интерес към мотивите за избор на съответните издателства,  членовете на Обществения съвет одобриха  решенията на комисиите за избор на познавателни книжки за ПГ и учебници и учебни комплекти и помагала за 1 и 2 клас.

                 Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

 

Протоколист :   Н. Русева                                          Директор : Д. Козалиева

                         

П Р О Т О К О Л избор на учебници

Сподели: