Четвъртък 06, Август 2020г.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Утвърдил:………………..
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /Д. Козалиева/

УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ


2019/2020 год.

СЪДЪРЖАНИЕ
1.Необходимост от училищна стратегия.................................................... 3 стр.

2. Визия на училището по отношение на превенция за отпадането на ученици............................ 4стр.

3. Анализ:................................................................................................4 стр. 3.1.Силни страни: 3.2. Слаби страни 3.3. Възможности 3.4. Заплахи

4. Целева група................................................................................................... 5 стр

5. Стратегически въпрос.................................................................................. 5стр

6. Цели на стратегията...................................................................................... 5стр

7. Задачи и дейности за постигането им........................................................ 5стр.
Училищната Стратегия за превенция на отпадането на ученици е изработена в контекста на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, на предложената от Европейската Комисия „Стратегия за интелигентен устойчив растеж „Европа 2020” и на препоръките, направени във връзка с тях по отношение превенцията на социалното изключване и за по-добро образование и грижи в периода на ранното детство, насочени към осигуряване на всички деца на възможности за най-добър старт в живота. Насоящата стратегия е свързана с обявяването на 2010 г. за Европейска година за борба с бедността и социалното изключване. Тя е изработена с активното участие на ученици, родители и учители. Тя кореспондира с темата за включващото образование като предпоставка за предотвратяване на социалното изключване. Базира се на основни принципи на включващото образование:  Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до образование;  Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието дава;  В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол, етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус;  Включващото образование предполага промени в образователната система, за да може тя да се адаптира към потребностите на конкретното дете в много по-голяма степен, отколкото детето да се адаптира към системата;  Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не на проблеми;  Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в образователния процес;  Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както и формите на комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се създадат възможности за включване.


При изработване на стратегията бяха взети предвид и изводите в Заключения на Съвета на Европа относно ролята на културата в борбата с бедността и социалното изключване (2010/C 324/03) и Заключения на Съвета от 18 ноември 2010 година относно ролята на спорта като източник и двигател за активно социално приобщаване. Приемаме, че достъпът, участието и възпитанието в областта на културата и спорта могат да играят важна роля в борбата с бедността и социалното изключване, за насърчаване на по-широко социално приобщаване като благоприятстват личностното развитие.


1. Необходимост от училищна програма.  Необходимост от въвеждане на система в дейностите по превенция на отпадането.  Необходимост от готовност за посрещане на нови предизвикателства, свързани с предпоставки за отпадане на ученици ( социални и икономически фактори, процеси на миграция, честа смяна на местопребиваването и др.)

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. ЛЮБИМЕЦ, ОБЛ. ХАСКОВО


2. Визия на училището по отношение на превенция на отпадане

Стратегията се основава на визията на НУ «Христо Ботев» като училище, осигуряващо ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца и ученици, застрашени от отпадане, която осигурява пълноценна личностна реализация в училищния живот. Всяко дете, всеки ученик трябва да се разглеждат като индивидуалност и неговите потребности да бъдат откривани и развивани. Привличането на родителите към училищната общност гарантира успешното адаптиране на ученика в училище.


3. Анализ:

3.1.Силни страни:  Квалифицирани учители, възможности за организиране на допълнителна работа и график за консултации.  Интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ за активно включване и диференциран подход.  Извънкласни дейности- сформиране на групи за занимания по интереси, съобразени с нуждите и потребностите на учениците. Сформиране на групи за преодоляване на обучителни трудности.  Възможности за изява. Приобщаване на застрашените ученици към всички училищни инициативи.  Създаване на приятелска среда.  Организиране на тренинги съвместно с МКБППМН.  Наличие на много добра материална база.  Работа по проекти и програми на МОН.  Възможност за осигуряване на обща подкрепа от психолог в училище. Организаране на тренинги, беседи, образователни и възпитателни игри с цел опознаване, сплотяване себеизява, повишаване на емоционалните и социални компетентности за учениците /на техните родители и учители/.  Безплатни закуски I-IV клас. Схема „ Училищен плод“, схема „Училищно мляко“  Поевтиняване на обяди и обхващане в целодневна организация на учебния ден на повече ученици. Увеличаване на групите ЦОУД.  Безплатни учебници I-IV клас.  Извършване на дейности по превенция на отпадането на деца и ученици със СОП- добре оборудван ресурсен кабинет, Координатор за приобщаващото образование на ученици и ресурсен учител, психолог и логопед  Организиране на съвместни дейности с Читалище „Братолюбие“.

3.2. Слаби страни  Недостатъчно ефективна връзка училище- родители на застрашени от отпадане ученици.  Нисък социален статус на родителите от уязвимите групи.3.3. Възможности  За кандидатстване по различни проектни предложения, насочени към финансиране на превантивни по отношение на отпадането дейности. Сформиране на повече групи за работа, свързани със занимания по интереси за преодоляване на обучителни трудности.  Обхващане на повече ученици в групите за целодневна организация.  Нови форми за ангажиране на родителите. – Коледни и Великденски благотворителни акции, организирани на територията на училището.  Действено ученическо самоуправление- създаване на ученически съвет.  Сформиране на повече групи за спорт- активно сътрудничество с общинските клубове по тенис и волейбол.  Разширяване на връзките с извънучилищните институции. Активна дейност по Механизма за обхат.3.4. Заплахи  Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите.  Липса на ефективни санкции за родителите.  Нисък жизнен стандарт на част от населението.  Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище.  Негативно влияние на приятелската среда на „улицата”.  Липса на подкрепяща среда около училището.  Миграционни процеси, честа смяна на местопребиваването.


4. Целева група  Децата от ПГ и ученици от I до IV клас, които са застрашени от отпадане по различни причини – за които съществува обективен риск от социално изключване и липсват форми за социална подкрепа;

В по общ смисъл целевата група включва всички ученици от училището като смисъл на превенция.5. Стратегическият въпрос, на който търси отговор настоящият документ е:

Как да направим превенцията за отпадането от училище успешна и ефективна?


6. Цели на стратегията:

 Обща цел – Създаване на подкрепяща среда за задържане на учениците в училище  Подцели:  Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната общност  Индикатор за постигане –неизвинени и извинени отсъствия (намаляване), брой отпаднали ученици (минимален);  Създаване на положителни нагласи към учебния процес Индикатор за постигане – успеха на застрашените ученици7. Задачи и дейности за изпълнението им.
 Изработване и ежегодно актуализиране на регистър на застрашените от отпадане деца  Регистърът се води от класните ръководители  Включване на дейности за създаване на подкрепяща среда.  Включване в плана на дейности за превенция за отпадане и работа с деца в риск.  Сформиране на повече групи по проект „ Твоят час“- за преодоляване на обучителни трудности.  Проучване чрез анкети и др. методи на желанията за участие на учениците в извънкласни дейности.  Сформиране на групи по извънкласни дейности в зависимост от желанията.  Класните ръководител, мотивират застрашените от отпадане деца да се включат в избрани от тях форми.  Прилагане на нови подходи в работата с родителите – алтернативни родителски срещи, активно включване в общи дейности, родителите- партньори на училището; работа на училищния съвет с родители на застрашени от отпадане деца.  Установяване на ефективен диалог училище- външни институции, имащи отношение по проблема  Организиране на благотворителнии акции за подпомагане на застрашени и социално слаби деца  Създаване на годишен училищен календар за извънкласни дейности и изяви.  В каледара се вклюват училищни конкурси и състезания, чествания, празници, ден на таланта и др. Мотивиране на застрашените от отпадане ученици да се вклюват в зависимост от възможностите и подготовката си.  Мотивиране на педагогическия персонал за допълнителна работа по превенция на отпадането  Участие в Детско полицейско управление с цел- издигане авторитета на органите на реда, възможности за позитивно повлияване и привличане към дейности, изискващи спазване на правила и водещи до удовлетворение от участието. Работа със служителя в РПУ- инспектор ДПС, отговарящ за превенцията на противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни.В годишния комплексен план за всяка учебна година задачите се конкретизират, т.е. годишният комплексен план играе ролята на оперативен по отношение на програмата план.

Сподели: