Вторник 01, Декември 2020г.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Утвърждавам:…………………
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Директор:Д. КозалиеваЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 

 

 

Приет на заседание на ПС …….., съгласуван от Обществения съвет и утвърден със заповед №……./………. На Директора на училището.

 

 

 

 

 

 

 Общи положения:
Етичният кодекс на училищната общност при НУ „Христо Ботев” се изготвя от Етичната комисия и се приема на педагогически съвет. Представя се на Общо събрание пред всички работещи в институцията и се одобрява от обществения съвет по ред, определен в правилника за дейността на училището и съгласно чл. 175, ал.1 , чл. 171, ал.1, чл.172, ал.1 и ал. 2 от ЗПУО.

Настоящият кодекс определя етичните правила за поведение на учителите, учениците и техните родители и има за цел да формира организационна култура, спазвайки принципите на законност, безпристрастност и лична отговорност. Членовете на училищната общност са партньори, имащи права и отговорности. Този Кодекс важи и за всички пребиваващи на територия на училището.

Децата и учениците имат следните права и задължения:
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
4. да получават библиотечно-информационно обслужване;
5.да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
7. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
8. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
9. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
10. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
11. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището на всички празници,и да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;
12. да не участват в дейности, които уронват престижа на училището;13. да не носят предмети, които са източник на повишена опасност;
14. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
15. да спазват правилника за дейността на институцията;
16. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
17. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.

Учители и непедагогически персонал:
Учителите и непедагогическият персонал осигуряват подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в НУ ”Христо Ботев”. Изграждат позитивен организационен климат в условия на сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование.
1. основават дейността си на принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.
2. основават дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях.
3. предоставят подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на децата и учениците и се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик.
4. осъществяват дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.


Родителите имат следните права и задължения:
Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации и родителски срещи, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо. Средство за постоянна връзкамежду училището и родителя е бележник за кореспонденция, но може да бъде и електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката.

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
3. да се запознаят с училищния учебен план ;
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата им;
6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището ;
8. да осигуряват редовното присъствие на детето и на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на детето или ученика;
9. редовно да се осведомяват за приобщаването на детето или ученика в училищната среда, за успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
10. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;
11. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
12. да участват в родителските срещи;
13. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.Етичният кодекс на училищната общност при НУ „Христо Ботев”, се приема от представители на педагогическия съвет и се удобрява от обществения съвет по ред, определен в правилника за дейността на училището, съгласно Чл. 175, ал.1 от ЗПУО.
(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на видно място в училищната сграда.
(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.

Сподели: