Вторник 01, Декември 2020г.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Утвърдил:………………..
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                /Д. Козалиева/
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ВЪЗПИТАНИЕ


Приета на заседание на ПС ………….., и утвърден със заповед №……./………. На Директора на училището.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИОРИТЕТИ
1. Формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно гражданско поведение. 2. Развитие на умения за създаване или поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето. 3. Формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие. 4. Усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности и за основни характеристики на интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда.

ЦЕЛИ

І. ИЗГРАЖДАНE НА АВТОНОМНА И АКТИВНА ЛИЧНОСТ

ПОДЦЕЛИ: 1. Да разбира и отстоява общочовешките ценности, ценностите на демокрацията и човешките права, участва в гражданския, политическия и социалния живот по отговорен, съзидателен и ефективен за себе си и за обществото начин; 2. Да познава институциите, структурата и процедурите на демократичното общество, икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят; 3. Да зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните идентичности, признава правото и ценността на различието, приема равнопоставеността на всички в общото социално пространство; 4. Да осъзнава и цени своята културна идентичност; 5. Да взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по конструктивен и уважителен начин; 6. Да изразява обосновано и критично гражданската си позиция; 7. Да взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и способност да си поставя цели, да планира и да обосновава действията си; 8. Да носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя живот и този на другите хора; 9. Да подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на здравето и поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните; 10. Да познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване на природата и създаване на устойчива околна среда; 11. Да познава механизмите на публичните институции и гражданското общество за прилагане на споделена отговорност за опазване на околната среда и проявява готовност за участие в тях; 12. Да умее да прави връзки между отделни сфери на обществения живот и да разбира причините за социалните неравенства, екологичните и глобалните предизвикателства.

ІІ. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО КАТО АВТОНОМНА, АКТИВНА И САМОРАЗВИВАЩА СЕ ОБЩНОСТ

1. Да възпитава в демократичните ценности; 2. Да насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и критичност у всички участници в образователната система;
3. Да утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, свободна от различните форми на агресия и дискриминация; 4. Да изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение; 5. Да създава позитивна образователна среда за диалог между представителите на различните културни общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности, включително и чрез формите на ученическото участие и самоуправление.

НАЧИНИ И ФОРМИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. В процеса на обучение . 2. В часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление; 3. В заниманията по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден; 4. В рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие. 5. Интегрирано по учебни предмети

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО , ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

І. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧИЛИЩНИ РИТУАЛИ а) откриване и закриване на учебната година; б) официално раздаване на удостоверението за завършен първи клас, удостоверението за завършен начален етап на основната степен; в) награждаване на отличили се ученици и учители; г) поддържането на училищен кът и съхраняването на училищното знаме; д) честването на национални празници, на официалните празници, на дните на национални герои и будители, на празника на патрона на училището; - Честване на Патронния празник на училището и на Деня на народните будители ; - Включване в градските тържества за 19.02 – Обесването на Васил Левски; - Честване на 03.03 – Освобождението на България; - Включване в градските тържества за 09.05 – Ден на Европа - Тържествено честване на 24.05 – Ден на славянската писменост

ІІ. ИЗБОР НА УЧИЛИЩНИ ЗНАЦИ И СИМВОЛИ, УЧИЛИЩЕН ХИМН. А) Символи 1. Знаме на училището. 2. Химн на училището. 3. Клетва на Ботевчето 4. Емблема на училището 5. Частична униформа- риза, врътовръзка и емблема. Б) Почетни знаци 1. Почетен плакет 2. Летописна книга 3. Грамота
ІІІ. ВЪЗПИТАВАНЕ В ТРАЙНИ НАВИЦИ ЗА ОТДАВАНЕ НА ПОЧИТ И ИЗРАЗ НА НАЦИОНАЛНОТОСАМОСЪЗНАНИЕ а) изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището моменти; б) поставяне на националния флаг, знамето на ЕС и на Община Любимец на входа на училището; в) издигане на националния флаг на училищни тържества - на 15.09 - откриване на учебната година - на 24.05 - Ден на славянската писменост и култура -31.05. тържествено закриване на учебната година и предаване на знамето на знамените групи.

ІV. ПОДКРЕПА НА ИНИЦИАТИВНОСТТА И УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ПОДХОДЯЩИ ЗА ВЪЗРАСТТА ИМ ВКЛЮЧВАЩИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРАКТИКИ 1. Организиране на доброволчески дейности в и извън училище; 1.1 Провеждане на благотворителни акции за събиране на дрехи и парични средства за деца в неравностойно социално положение 1.2. Организиране и участие в Благотворителни концерти в помощ на болни и пострадали в инциденти. 1.3. Съдействие за подпомагане на благородни инициативи-
2.Интернет страница на училището- информация за участие на учениците в различни изяви- конкурси, състезания, олимпиади, изложби и др. 3.Организиране на училищни празници, кампании и събития съобразно календара на световните,международните, европейските, националните, общинските, местните, професионалните и културните дати и празници; 4.1.Подкрепящи здравето: 01. 12. - Световен Ден за Борба срещу СПИН- ежегодни мероприятия по линия на БМЧК; 17. 05. - Национален Ден на спорта – да се отбележи в часовете по ФВС по преценка на преподавателите. 31. 05. - Световен Ден без тютюнопушене – беседа с презентации в ЧК 4.2 Подкрепящи толерантността: 16. 11. Международен Ден на толерантността – беседа в ЧК, изработване на табла в часовете по изобразително изкуство. 25.02. Световен ден за борба с тормоза в училище – мероприятия свързани с деня на розовата фланелка. 4.3. Подкрепящи социалната чувствителност: 18. 11. - Световен Ден в памет на жертвите на катастрофи 4.4. Подкрепящи правата на човека: 02. 04. - Международен ден на Детската книга 01. 06. - Международен Ден на детето 4.5. Подкрепящи опазването на околната среда: 22. 03. - Световен ден на Земята (водата) – участие в конкурси. 5. Организиране на обучения на връстници от връстници: Съвместно с БМЧК на тема: Защита на населението от бедствия и аварии, Оказване на първа помощ на пострадал, Превенция на СПИН, Превенция на зависимости 6. Участие в клубове и неформални групи по интереси; 7. Реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на
агресията- разписани детайлно в План за превенция на тормоза в училище. Целта е осигуряване на подкрепа за личностно развитие /обща и допълнителна/, на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на учениците, в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик и в съответствие с разработените стратегии за подкрепа за личностно развитие. Спомагане за успешното преодоляване от учениците на възникнали затруднения и конфликти в училище семейството и обществото. 8. Проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот;

V. ПОДКРЕПА ЗА МУЛТИКУЛТУРНАТА СРЕДА В УЧИЛИЩЕТО. 1. Общи положения - в НУ „Христо Ботев“се обучават ученици от различни етноси- българи, роми и малък процент турци. На ниво училище и клас се организират дейности, свързани с успешното интегриране на ученици от малцинствените групи.

ДЕЙНОСТИ

І. ЧАС НА КЛАСА ЧРЕЗ ЗАНИМАНИЯ, ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ ПО ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ: 1. патриотично възпитание и изграждане на националното самочувствие; 2. толерантността и интеркултурния диалог; 3. безопасност на движението по пътищата; 4. защита на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ; 5. превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти; 6. превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 7. превенция и противодействие на корупцията.

Правила на паралелка- Всяка паралелка изработва правила, които важат за всички в класа

ІV. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

1. Наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на заниманията по интереси. 2. Провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали затруднения, споделяне на проблеми и възникнали конфликт; спазване на здравно-хигиенни норми и изисквания от учениците. 3. Грижа за опазване здравето и живота на учениците. 4. Дидактически игри - образователни и развиващи. 5. Народни традиции, обичаи и празници. 6. Безопасност на движението по пътищата. 7. Патриотично възпитание и изграждане на националното самочувствие. 8. Приложни дейности за изготвяне на подходяща украса за празниците.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЦЕЛИ: 1. Развитие на потенциала за учене, творческия потенциал на учениците. 2. Образователна интеграция на децата чрез формиране на общности по интереси.
3. Развитие на допълнителни знания, умения и компетентности у учениците, свързани с подкрепа за развитие на способностите им, извън тези, които са включени в задължителната училищна подготовка. 4. Осмисляне на свободното време на учениците чрез насочването им към дейности за развитие на индивидуалните им способности и интереси. 5. Създаване на перспектива в училищата чрез извънучебна дейност всеки участник да придобие увереност в собствените си сили, да формира и реализира собствени стратегии за успех и мотивация за учене. 6. Създаване на условия за развитие на социалната принадлежност, засилване на културната и националната идентичност и повишаване на етническата толерантност и мултикултурната интеграция. 7. Създаване на устойчиви механизми за участие на общността в дейността на училището и за работа с родителите на децата от уязвими групи.


VІ. ИНТЕГРИРАНО ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЦЕЛИ: 1. Повишаване на качеството на образованието чрез използване на различни образователни иновации. 2. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност, в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции и развитие на умения за учене през целия живот. 3. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност, на взаимно доверие при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.


ДИРЕКТОР: Донка Козалиева

Сподели: