Вторник 01, Декември 2020г.

УТВЪРЖДАВАМ :

Директор :

                         /Д. Козалиева /

 

Училищна стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността на учениците   от НУ „ Христо Ботев“ град Любимец

 

 

Грамотността е основен фактор за личен и обществен просперитет. Тя е от решаващо значение за способността на човека да се развива като личност, да се учи през целия живот и да участва пълноценно в обществото. Грамотността е фактор за повишаването на производителността на населението в трудоспособна възраст, което води до икономически растеж и подобряване на социално-икономическите фактори. Негативни са последиците от ниските равнища на грамотност – ограничени възможности за заетост, бедност, неравенство в здравеопазването, ограничено социално и политическо участие. Придобиването на грамотност дава възможност на всеки да живее здравословно, отговорно, независимо и да постига успехи.

За целите на настоящата Стратегия с понятието грамотност ще се означава езиковата грамотност на официалния език, в основата на която е предимно грамотността за четене (свързана с уменията за четене и писане), но е неизменно свързана и с останалите умения – за слушане и за говорене.

В съответствие с Националния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2017-2018 година, работата учителите, преподаващи в начален етап на  е насочена към създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето, към конкретни дейности за изпълнение на националните приоритети за повишаване на грамотността. Целта е не само постепенно децата да се приобщят към общността на четящите за удоволствие хора, но и да знаят как да четат така, че да разбират и интерпретират прочетеното от различни източници, да го прилагат в ситуации, близки до житейските. Т.е. да придобият онези ключови компетентности – общоучебни, общокултурни, дигитални, социални, които ще са им необходими за успешната личностна и професионална реализация и за активен граждански живот.

 

 

Дейности

Клас

Срок

Отговорник

Цел/Мярка/№

от Националния план

1.

Участие на учениците от 1. – 4. клас в Националния маратон на четенето

1.– 4. кл.

Април

Кл. р-ли на 1.– 4. кл.

1-1-3

2.

Да направим подарък за деня на будителите – да препоръчаме любима книга

1.– 4. кл.

Октомври

Кл. р-ли на 1. –4. кл.

1-1-10

3.

Конкурс и публично четене на любима приказка

2.– 4. кл.

Април

Кл. р-ли на 3. –4. кл.

1-1-11

4.

Да четем заедно с мама и татко

3.– 4. кл.

Март

Кл. р-ли на 3. –4. кл.

1-2-10

5.

Анкета „Моята любима книга и любимите книги на моите родители

3.– 4. кл.

Март

Кл. р-ли на 3. –4. кл.

1-2-12/10

6.

Училище за родители – Поредици от статии  „Как детето и книгите да станат приятели”

 

Октомври

Класните р-ли

1-2-13

7.

Създаване на класни библиотеки и кътове за четене

1.– 4. кл.

Декември

Кл. р-ли на 1. –4. кл.

1-3-5

8.

Диагностициране на езиковото развитие в края на първи клас

1. кл.

Май

Кл. р-ли на 1. кл. и

ресурсния учител

2-1-10

9.

Подготовка за НВО и изследването PIRLS през 2016 година

Обучение на началните учители на тема „Четенето с разбиране – основа на грамотността”

Учителите от начален етап

Октомври

Кл. р-ли на 4 клас

2-1-8;

2-1-10;

2-3-3

10.

Изработване на нагледни материали, подпомагащи грамотността на децата:

Да изградим замък на звуковете в българската реч;

Да построим къщата на родния език;

 

Кл. р-ли на 1.–2. кл.

Ноември

 

2-1-11

11.

Сутрешен литературен поздрав – четене и създаване на гатанки

1.– 4. кл.

Септември –  Април

Кл. р-ли на 1. –4. кл.

3-1-4

12.

Четене с рисуване

1.– 2. кл.

Септември –  Април

Учители на групи 1. и

2. кл.

3-1-4

13.

Четене с разбиране в часа по БЕЛ, по ЧО, по ЧП- използване на дигитални средства за насърчаване на четенето.

2.– 4. кл.

Септември –  Април

Кл. р-ли на 2. –4. кл.

3-1-4

14.

Прочетох и споделям

2.– 4. кл.

Септември –  Април

Кл. р-ли и учители

на групи  на 2. –4. кл.

3-1-4

Сподели: