Четвъртък 06, Август 2020г.

 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за  I  клас

                                                                      

Учебна година:2019/2020

Форма на обучение:Дневна

Организация на учебния ден: Целодневна

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

 

Клас

Общо

 

I

 

Учебни седмици

32

 

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

Български език и литература

7

224

Чужд език – Английски език

 

 

Математика

4

128

Околен свят

1

32

Компютърно моделиране

 

 

Човекът и обществото

 

 

Човекът и природата

 

 

Музика

2

64

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А/седмично

19

 

Общо за раздел А/годишно

 

608

Раздел Б – избираеми учебни часове

Учебни предмети

 

 

Български език и литература

2

64

Математика

1

32

Общ седмичен брой часове за раздел Б

3

 

Общ годишен брой часове за раздел Б

 

96

Общо раздел А+ раздел Б седмично

22

 

Общо раздел А+ раздел Б годишно

 

704

Раздел В – факултативни учебни часове

–Английски език

1

32

Общо за раздел В /седмично

1

 

Общо за раздел В/годишно

 

32

Общ брой часове  седмично за раздел А+ раздел Б +раздел  В

23

 

Общ брой часове  годишно за раздел А+ раздел Б +раздел  В

 

736

 

 

 

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния плани Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: Мини баскетбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.


 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за  II   клас

                                                                      

Учебна година:2019/2020

Форма на обучение:Дневна

Организация на учебния ден: Целодневна

 

 

 

 


 

 

 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

 

Клас

Общо

 

II

 

Учебни седмици

32

 

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

Български език и литература

7

224

Чужд език – Английски език

2

64

Математика

3,5

112

Околен свят

1

32

Компютърно моделиране

 

 

Човекът и обществото

 

 

Човекът и природата

 

 

Музика

2

64

Изобразително изкуство

105

48

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А/седмично

20

 

Общо за раздел А/годишно

 

640

Раздел Б – избираеми учебни часове

Учебни предмети

 

 

Български език и литература

2

64

Математика

1

32

Общ седмичен брой часове за раздел Б

3

 

Общ годишен брой часове за раздел Б

 

96

Общо раздел А+ раздел Б седмично

23

 

Общо раздел А+ раздел Б годишно

 

736

Раздел В – факултативни учебни часове

 

 

 

Общо за раздел В /седмично

 

 

Общо за раздел В/годишно

 

 

Общ брой часове  седмично за раздел А+ раздел Б +раздел  В

 

 

Общ брой часове  годишно за раздел А+ раздел Б +раздел  В

 

736

 

 

 

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния плани Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: Мини баскетбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за  III  клас

                                                                      

Учебна година:2019/2020

Форма на обучение:Дневна

Организация на учебния ден: Целодневна

 

 

 

 

 

 


 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

 

Клас

Общо

 

III

 

Учебни седмици

32

 

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

Български език и литература

7

224

Чужд език – Английски език

                          3

96

Математика

3.5

112

Околен свят

-

-0

Компютърно моделиране

1

32

Човекът и обществото

2

64

Човекът и природата

1

32

Музика

1.5

48

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2.5

80

Общо за раздел А/седмично

24.5

 

Общо за раздел А/годишно

 

784

Раздел Б – избираеми учебни часове

Учебни предмети

 

 

Български език и литература

2

64

Математика

0.5

16

Общ седмичен брой часове за раздел Б

                     2.5

 

Общ годишен брой часове за раздел Б

 

80

Общо раздел А+ раздел Б седмично

27

 

Общо раздел А+ раздел Б годишно

 

864

Раздел В – факултативни учебни часове

–Английски език

 

 

Общо за раздел В /седмично

 

 

Общо за раздел В/годишно

 

 

Общ брой часове  седмично за раздел А+ раздел Б +раздел  В

 

 

Общ брой часове  годишно за раздел А+ раздел Б +раздел  В

 

864

 

 

 

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния плани Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: Мини баскетбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за  IV   клас

                                                                      

Учебна година:2019/2020

Форма на обучение:Дневна

Организация на учебния ден: Целодневна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

 

Клас

Общо

 

                       IV

 

Учебни седмици

34

 

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

Български език и литература

7

238

Чужд език – Английски език

                          3

102

Математика

4

136

Околен свят

-

-

Компютърно моделиране

1

34

Човекът и обществото

1

34

Човекът и природата

2

68

Музика

1.5

51

Изобразително изкуство

1,5

51

Технологии и предприемачество

1

34

Физическо възпитание и спорт

2.5

85

Общо за раздел А/седмично

24.5

 

Общо за раздел А/годишно

 

833

Раздел Б – избираеми учебни часове

Учебни предмети

 

 

Български език и литература

2

68

Математика

0.5

17

Общ седмичен брой часове за раздел Б

                     2.5

 

Общ годишен брой часове за раздел Б

 

85

Общо раздел А+ раздел Б седмично

27

 

Общо раздел А+ раздел Б годишно

 

918

Раздел В – факултативни учебни часове

–Английски език

 

 

Общо за раздел В /седмично

 

 

Общо за раздел В/годишно

 

 

Общ брой часове  седмично за раздел А+ раздел Б +раздел  В

 

 

Общ брой часове  годишно за раздел А+ раздел Б +раздел  В

 

918

 

 

 

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния плани Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: Мини баскетбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

 

Сподели: