Сряда 29, Май 2024г.

НУ "ХРИСТО БОТЕВ" - гр. ЛЮБИМЕЦ

 

Утвърждавам:

Директор:/Д. Козалиева/

                                                                                  

 

ПЛАН

 

ЗА РАБОТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

 

 

 1. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

                  Председател: Мария Куртова         - начален учител

                   Членове:       Павлинка Инджова   - старши учител ЦОУД

                                         Дарина Андреева      - учител ЦОУД

                                         Габриела Александрова - учител ЦОУД

 

                                  

                                  

           

 

           

 1. ЦЕЛИ

 

 1. Свеждане до минимум на противообществените прояви на учениците.
 2. Да се възпитат у учениците коректни и толерантни междуличностни взаимоотношения

 

 1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
 2. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в училището.
 3. 2. Системен контрол на поведението на застрашените ученици от извършване на противообществени прояви.
 4. 3. Координиране дейността на комисията с държавните и обществените органи и организации, имащи пряко отношение към борбата с противообществените прояви сред малолетните

 

 

I V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

 

 1. Завеждане на отчет на ученици, извършители на противообществени прояви и на ученици, живеещи в условия на повишени за нормалното им развитие рискови фактори.

отг.: класни ръководители,                      срок: през учебната  година

 1. Картотекиране на ученици с рисково поведение, извършили противообществени прояви.

отг.: психолога                                                                  срок: през учебната  година

 

 1. Извършване проучване на конкретните причини за отклонения в поведението на рисковите ученици.

отг.: психолога                                                                  срок: през учебната  година

 1. Провеждане на срещи с класните ръководители, в чийто паралелки има застрашени или проявили се ученици от извършване на противообществени прояви , с цел проследяване на тяхното развитие и стимулиране на активността в учебната дейност.

отг.: кл. ръководители, психолога                                              срок: през учебната  година

 1. Уведомяване от страна на класните ръководители за ученици, извършили противообществени прояви.

отг.: класни ръководители                                                           срок през учебната  година

 1. Включване на проблемните ученици в определени извънкласни дейности с превантивен характер.

отг. кл. ръководители                                                       срок: през учебната  година

 1. Включване в плановете на класните ръководители теми за правата и задълженията на учениците и тяхното поведение.

отг. кл. ръководители                               срок: през учебната  година

 1. Индивидуална работа с проблемни деца.

отг.: психолога                                                                  срок: през учебната  година

 

 1. Съдействие за подпомагате на деца от социално слаби семейства, когато това се явява предпоставка за извършване на противообществени прояви и престъпления.

отг.: класни ръководители, психолог                             срок: през учебната  година

 

 1. Провеждане на индивидуално-възпитателна, корекционна и консултативна работа с тези деца.Проучване причините факторите и проблемите на учениците довели до тези прояви

отг.: класни ръководители, психолог                 срок: през учебната  година

 1. Провеждане на системна разяснителна работа в час на класа по проблемите на малолетните чрез подходящи и ефективни методи и форми.

отг.: кл. ръководители,психолога                       срок: през учебната  година в ЧК

 1. Запознаване на учениците със Закона за закрила на детето"Правата на детето".

отг.: кл. ръководители                                          срок: м. януари

 1. Популяризиране и награждаване на положителните прояви на учениците и постигнатите успехи.

отг.: класни ръководители                                                           срок: през учебната  година

 

 1. Запознаване на родителите с различните дейности, свързани с предпазване на децата от противообществените прояви.

отг.: кл. ръководители, психолога                      срок: през учебната  година

/родителски срещи/

 

 1. Осъществяване на превантивна възпитателна работа, привличане на родители, които се нуждаят от подкрепа и квалифицирана помощ, за да съдействат за образованието и развитието на своите деца /лекции, разговори

отг.: кл. ръководители, психолог                        срок: през учебната  година

 

 

VII.ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

 

 1. ЗАСЕДАНИЕ ­
 2. Приемане плана за дейността на комисията през настоящата учебна година.
 3. Изготвяне на график за провеждане на дейностите и мероприятията и посочване на конкретни отговорници за тяхната организация и контрол.

 

 1. ЗАСЕДАНИЕ ­
 2. Отчет от координационния съвет за учениците с противообществени прояви.

. Обсъждане дисциплината на картотекираните ученици и резултатите от проведените мерки.

 1. Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали казуси.

 

 1. ЗАСЕДАНИЕ ­
 2. Приемане на информацията за дейността на училищната комисия през първия учебен срок.
 3. Изслушване на класните ръководители в чиито паралелки има ученици с рисково поведение.
 4. Обсъждане работата с класовете, които имат проблеми с дисциплината, с участието на учителите, преподаващи в тях.

 

 1. ЗАСЕДАНИЕ ­
 2. Приемане на отчета за дейността на комисията през настоящата учебна година.

 

 

                                                                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ  

                                                                                          

                                                                                                   …….……….....

                                                                                                  /Мария Куртова/

                                                                                                                                                   

 

 

Сподели: