Сряда 29, Май 2024г.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

                            за учебната 2023/2024г.

 

Приет на заседание на ПС с Протокол №  9 /04.09.2023 г, утвърден със заповед № РД 14 – 14 /15.09.2023 г.

 

Планът за противодействие на училищния тормоз е разработен на основание „Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище“. Планът се базира на извършената оценка на проблема с насилието в училище въз основа на въпросник в началото на всяка учебна година и се актуализира в началото на всяка учебна година в резултат на оценката върху проблема с насилието в училище, извършена в края на учебната година.

Планът за противодействие на училищния тормоз е съобразен с нормативните актове, плановете, програмите и стратегиите относно безопасността и здравето на учениците.

Цели на плана:

  1. Превенция (Превантивни мерки) за предотвратяване и противодействие на тормоза в училище.
  2. Мотивиране на персонала в училище към съпричастност и ангажираност към действията по превенция и преодоляване на училищния тормоз и насилие.
  3. Създаване на училищни програми и политики за превенция и преодоляване на училищния тормоз и насилие.

 

№ по ред

Дейност

Срок

Отговорник

Забележка

м. Септември

 

Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с формите на насилие и с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

м. септември

 

Координационен съвет

 

 

Оценка на нуждите от повишаване на педагогическите компетентности, свързани с проблемите на тормоза в училище и предложения на училищната комисия по квалификационния план за подходящи форми и теми.

постоянен

Ръководство, Координационен съвет

 

 

Осигуряване на партньорства с институции и организации, ангажирани с проблемите на децата –МКБППМНЛ, ОЗК.

 септември

Ръководство, Координационен съвет,

 

м. Октомври

 

Запознаване на училищната общност с проблемите на насилие сред подрастващите.

 

 

първата седмица на м. октомври

 

Координационен съвет, класни ръководители

 

 

Оценка на тормоза сред учениците в училище,посредством инструментариум.

втората седмица на м. октомври

 

Координационен съвет, класни ръководители, психолог

 

 

Анализ  и  обобщаване  на  резултатите  от  изследването  от  координационния съвет.

края на м. октомври

 

Координационен съвет,

 

м. Ноември

 

Изготвяне на табла и други нагледни материали за правила на поведение и ценности в класната стая и в училище.

м. ноември

Координационен съвет, класни ръководители

 

 

Дискутиране на темата за нисилието в часа на класа.

м. ноември

Координационен съвет, класни ръководители

 

м. Декември

 

Провеждане на конкурс- рисунка на тема „ Свят без насилие“

м. декември

Координационен съвет,

 

м. Януари

 

Актуализиране на Училищния механизъм за противодействие на тормоза – при необходимост.

м. януари

Координационен съвет

 

м. Февруари

 

Провеждане на класови и училищни мероприятия и участие в такива на местно и национално ниво. Дни на розовата фланелка.

м. февруари

Координационен съвет, класни ръководители

 

м. Март – Април

 

Организиране и провеждане на конкурси, спортни състезания, творчески изяви под надслов например: „С приятелство и творчество срещу насилието“,  кръгли маси и др. форуми, дискусии с представители на училищната общност – родители, ученици, педагогически и непедагогически персонал, представители на местната общност, медии и др за обсъждане на проблемите и възможните решения.

м. март – април

Ръководство, Координационен съвет, класни ръководители

 

м. Май

 

Провеждане на повторна оценка на проблема с насилието в училище на базата на въпросник.

м. май

Координационен съвет, класни ръководители

 

м. Юни

 

Анализ, обобщение и сравнение на резултатите с тези от проучването през м. октомври. Основни изводи и формулиране на предложения за следващата учебна година.

м. юни

Координационен съвет,

 

 

Годишен отчетен доклад на Координационния съвет.

м. юни

Координационен съвет

 

 

Директор:                                        

                                                                                                                      Донка Козалиева

 

Сподели: