Сряда 29, Май 2024г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:......................

/Д. Козалиева/

ПЛАНЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНАПОДКРЕПАНА УЧЕНИЦИ В 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

 

I.              ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

      1. Намаляване броя на безпричинните отсъствия на учениците в училище чрез оказване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

2.       Намаляване и преодоляване на проблемното поведение на учениците в училище чрез оказване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

3.      Привличане и работа с родители на деца в риск от отпадане, психолог и други институции, имащи отношение към проблема.

II.           ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОКРЕПА НА УЧЕНИЦИ С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ, УЧЕНИЦИ С БЕЗПРИЧИННИ ОТСЪСТВИЯ И УЧЕНИЦИ, КОИТО СА В РИСК И СА ЗАСТРАШЕНИ ОТ ОТПАДАНЕ.

Дейностите за превенция на насилието, намаляване броя на безпричинните отсъствия и преодоляване на проблемното поведение на учениците имат за цел изграждане на позитивен организационен климат в училището, включително чрез психологическа подкрепа, осъществявана от психолог и включва, чрез създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички участници в образователния процес, предоставяне на методическа помощ на учителите, извършване на групова работа с ученици, работа със средата, в която е ученикът-семейството, връстниците.

1.                 Вътрешната мотивация за преодоляване на проблемното поведение, насилието                и

тормоза от учениците в риск, застрашени от отпадане от училище ученици.

1.1             За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с участието му в дейността на институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация:

•                обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

•                    използване на посредник при решаване на конфликт в училище;

•                    консултиране на детето или ученика с психолог;

 

•                   създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;

•                   насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;

•                   индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);

•                   участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;

•                   други дейности, определени в правилника за дейността на институцията.

Дейностите се осъществяват по желание на ученика и/или родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, или по препоръка на класния ръководител, на учител или координиращия съвет.

1.1          Дейността се документира в дневника на класа и се информира родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за него в срок: м.септември - м.юни;

отговорник: класните ръководители и учителите.

Контролът за отразяване на дейностите в дневника се извършва от директора.

1.2            За всички предприети дейности с учениците за преодоляване на проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им в образователния процес и в училищната среда, с участието в дейността на институцията и с поведенческите им прояви се информира родителите/ настойниците на детето или лицето, което полага грижи за детето, и се изисква писмено информираното му съгласие.

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Р  Родителите/ настойниците на детето или лицето, което полага грижи за детето е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогическите специалисти при реализирането на дейностите.

•         При отказ от страна на родителите/ настойниците на детето или лицето, което полага грижи за детето, да изрази съгласие на дейностите, да окаже съдействие или да подпомогне реализирането на дейностите, директорът на институцията писмено уведомява отдела за закрила на детето по местоживеенето на ученика.

Срок: м.септември-м.юни

Отговорник: класните ръководители, координиращият екип, директор

2.                Освен налагането на санкция, в зависимост от причините за проблемното му

поведение, на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие, като консултации с психолог за преодоляване на проблемното поведение, допълнително

 

обучение и допълнителни консултации по учебни предмети в неучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в занимания по интереси, кариерно ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище.

2.1          Видът на общата подкрепа се определя от координиращия екип по съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижа за детето или иницииране на проблема, чрез предоставяне на заявление в канцеларията на училището.

2.2          За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от отпадане, психологът в училището осъществява връзката и координира сътрудничеството между училището и семейството и обкръжението на учениците.

Срок: м.септември- м.юни

Отговорник: класните ръководители

3.              Преди налагане на санкцията /в зависимост от вида й/ директорът, съответно педагогическият съвет, задължително изслушва ученика и/или се запознава с писменото обяснение на ученика и обсъжда фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог. Когато ученикът е малолетен, изслушването на ученика може да се извърши и в присъствието на учител или на друг педагогически специалист от училището, или на друго лице, на което ученикът има доверие.

Срок: м.септември- м.юни Отговорник: координиращ екип

4.                Иницииране на необходимост от подкрепа за личностно развитие на ученика в риск от отпадане при индикиране на причини за това и наложени санкции. Инициативата за оказване на обща и допълнителна подкрепа може да бъде и на родителя, представителя на ученика или от лицето, което полага грижи за него, след като представи нужната информация в канцеларията на училището. Своевременно писмено информиране на Координиращия екип за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученика. Заявление, доклад или заповед на директора се представят в канцеларията на училището.

Срок: м.септември-м.юни Отговорник:класните ръководители, учители и родители

5.                Изпращане на уведомителни писма от директора до родителите на санкционираните ученици и на учениците с проблемно поведение за провеждане на

 

среща- разговор с координиращия съвет. Изготвя протокол за проведената среща и доклад с предложения.

Срок: м.септември-м.юни Отговорник: координиращ екип

6.              При неявяване на родител на посочената среща се провежда среща разговор между координиращия екип, класен ръководител и ученик за изясняване на причините за проблемното поведение и честите отсъствия, както и начините за установяване на контакт с родителя. Координиращият екип изготвя график за срещите, като изготвя протокол.

Срок: м.септември-м.юни Отговорник: координиращ екип

7.              Координиращият екип разглежда предоставените документи и въз основа на събраната информация, разпознава потребностите от обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученик в риск от отпадане. Координиращият екип изготвя протокол за всяка своя среща.

Срок: м.септември-м.юни Отговорник: координиращ екип

8.               Провежда регулярни        разговори              между психолог и ученик. Психологът записва

срещата в своя дневник.

Срок: м.септември-м.юни Отговорник: координиращ екип

9.               В случай на потребност от                                 предоставяне на допълнителна подкрепа на

учениците, координиращият екип предлага на директора да утвърди съставите на екипите за подкрепа на личностно развитие на учениците в риск, с проблемно поведение, безпричинни отсъствия и на учениците, на които са наложени санкции и са застрашени от отпадане.

Срок: м.септември-м.юни Отговорник: координиращ екип

10.            Екипът за подкрепа на личностно развитие на учениците в риск от отпадане извършва своята дейност съгласно нормативните изисквания на ЗПУО и Наредбата за приобщаващо образование - събира и анализира информация.

 

Срок: м. септември- м. юни Отговорник: екип за подкрепа на личностно развитие на учениците

11.          Координиращият екип координира извършването на оценките на индивидуалните потребности на учениците от екипите за подкрепа за личностно развитие.

Срок: м. септември-м. юни Отговорник: координиращ екип

12.          Координиращият екип координира работата на екипите в училището и осигурява връзка с координационни екипи от други училища, както и с други институции за подкрепа на личностното развитие на учениците.

Срок: м. септември-м. юни Отговорник: координиращ екип

13.          За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от отпадане, психологът осъществява връзката и координира сътрудничеството между училището и семейството и между семейството и обкръжението на учениците.

Срок: м. септември-м. юни Отговорник: координиращ екип

14.          Ежемесечна проверка на училищната документация, свързана с отсъствията на учениците.

Срок: м. септември-м. юни Отговорник: директор

15.          Провеждане на анкета сред учениците за причините за отсъствия и даване на препоръки. Изготвяне на обобщен анализ, който да се предостави на координиращия екип.

Срок: м. март Отговорник: координиращ екип

 

16.          Включване на учениците в риск и застрашени от отпадане, в привлекателни форми за извънкласни дейности.

Срок: м. септември-м. юни Отговорник: класните ръководители

17.          Подкрепа на ученик, застрашен от отпадане от негови връстници/прикрепване и оказване на помощ при пропуснат материал/.

Срок: м. септември- м. юни Отговорник: класните ръководители

18. Координиращият екип организира съхраняването на документите на учениците, за които са формирани и работят екипи за личностно развитие.

Срок: м. септември- м. юни Отговорник: координиращ екип

19.          Координиращият екип изготвя и представя на педагогическия съвет след приключване на втория учебен срок и на съответната учебна година доклад за изпълнението на плана.

Срок: годишен съвет Отговорник: координиращ екип

20.          Запознаване на педагогическия персонал на педагогически съвет с настоящия план и възможностите за оказване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците.

Срок: януари Отговорник: Директор

21.          Запознаване на учениците в часа на класа с възможностите за оказване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците.

Срок: м. януари- м. февруари Отговорник: класните ръководители

 

21.Запознаване на родителите на родителска среща с настоящия план и възможностите за оказване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците.

Срок: м. февруари Отговорник: класните ръководители

 

 

Сподели: