Сряда 29, Май 2024г.

 

План за действие

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 – 2030 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО

ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021-2030 Г.

СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021-2030)

 

ДГ/Училище/ЦСОП/ЦПЛР

 

НУ „Христо Ботев“ гр. Любимец

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2023/2024 година

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

НА НУ „Христо Ботев“ гр. Любимец

Съкращения

 

РУО: Регионални управления на образованието

ДГ: Детски градини

НДД: Национален дворец на децата

ЦИОО: Център за информационно осигуряване на образованието

ЦПЛР: Центрове за подкрепа на личностното развитие

ГДНП: Главна дирекция национална полиция

ДССД: Дирекция „Стопански и счетоводни дейности“

ДПСРККР: Дирекция „Политики за стратегическо развитие квалификация и кариерно развитие“

ДПО: Дирекция „Приобщаващо образование“

ДСПУО: Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“

ДПОО: Дирекция „Професионално образование и обучение“

ВИКБДП: Вътрешно институционални комисии по безопасност на движението по пътищата /за училищата са УКБДП/

ОБКБДП: Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата

ОКБДП: Областна комисия по БДП

СБА: Съюз на българските автомобилисти

БЧК: Български червен кръст

НДПК: Национално движение по приложно колоездене

 

 

 

Обща информация за Плана за действие 2023 година за безопасност на движението по пътищата на  НУ „Христо Ботев“ гр. Любимец

 

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерството на образованието и науката.

Планът обхваща третата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към

Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

1

2

Наименование на мярката

3

Ефект на мярката

4

Отговорник по  мярката

  5

Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ВИКБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП

 

6

Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

1.1

Цел:

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка

1.1.1

Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за 2023 г. пред  ДАБДП.

Годишна отчетност на цялостната политика по БДП за  2023 г. на база предоставена от ДГ, училищата, центровете за подкрепа на личностното развитие и РУО информация.

ДГ

Училище

ЦСОП

ЦПЛР

Информация за изпълнение на мерки по БДП за 2023 г. на ниво ДГ, училище, ЦПЛР и ДССД.

Срок: 10 януари 2024 г.

 

Информация за изпълнение на мерките на ниво  ДГ, училище, ЦПЛР и спрямо служителите в държавната администрация.

ВИКБДП отчита информацията към РУО в края на календарната година

               

 

1.1.2

Изпълнение на Националната стратегия за БДП за периода 2021 - 2030 г. и всички произтичащи от нея документи от  компетентните държавни структури на централно, областно, общинско и институционално ниво.

Изпълнение на политиката по БДП в единна стратегическа рамка съгласно формулираните дългосрочни управленски цели на политиката по БДП в условията на обединени виждания и усилия на заинтересованите страни в съвместна работа за постигане  на обща визия.

Интегриране на политиката по БДП в секторните политики  на компетентните държавни институции.

ДГ

Училище

ЦСОП

ЦПЛР

Разработени и приложени публични политики за БДП чрез взаимосвързани секторни стратегии по БДП,  планове за действие, закони, подзаконови нормативни актове, концепции и др., както и свързаните с тях административни актове, издавани от органите на изпълнителната власт.

Срок: постоянен.

Секторни стратегии за БДП, планове за действие, закони, подзаконови нормативни актове, концепции и др., както и свързаните с тях административни актове, издавани от органите на изпълнителната власт.  

 

 

Информация, докладвана на заседанията на ВИКБДП.

1.1.3

Годишна актуализация на

Плана за действие за БДП 

Гъвкавост и адаптивност на годишното изпълнение на политиката по БДП съгласно годишните приоритети и оперативни цели на националната политика по БДП, разработвани от ДАБДП.

 

ДГ

Училище

ЦСОП

ЦПЛР

Актуализиран План за действие за БДП.

Предложения на компетентните институции.

Срок: за актуализацията - ежегодно - постоянен.

Актуализиран План за действие  за БДП.

 

Информация, докладвана на заседанията на ВИКБДП.

 

1.1.4

Разработване на годишна план- програма за БДП на ДГ и на училищно ниво.

Годишна плановост на мерки по БДП на ниво  ДГ и на училище

 

 ВИКБДП

Годишни план-програми за  БДП на ДГ.

Годишни план-програми за  БДП на училищно ниво.

 

Срок: ежегодно до 15 септември.

Годишна план- програма за БДП, представена от директора на ДГ. Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището.

1.1.5

Разработване на годишни план-програми за БДП на ниво центрове за подкрепа на личностното развитие.

Годишна плановост на мерки по БДП на ниво на ЦПЛР.

 

 ВИКБДП

Годишни план-програми за БДП на ниво ЦПЛР. Срок: ежегодно  до 01 октомври.

Годишна план- програма за БДП, представена от директора на ЦПЛР.

 

1.1.6

Изпълнение на годишни мерки за БДП на ниво ДГ/училище/ЦСОП/ЦПЛР.

Годишно изпълнение на мерки по БДП.

ДГ/училище/ЦСОП/ЦПЛР

Изпълнени годишни мерки за БДП на ниво ДГ/училище/ЦСОП/ЦПЛР

Срок: постоянен.

Годишни доклади за БДП от институцията, представени на РУО

 

1.1.7

Докладване на изпълнени мерки по БДП.

Регулярна отчетност на политиката по БДП.

ДГ/Училище/ЦСОП/ЦПЛР

Представена информация от ДГ/Училище/ЦСОП/ЦПЛР към РУО за изпълнени мерки по БДП.

Срок: регулярно /на тримесечие/

Представена информация регулярно, на тримесечие за изпълнени мерки пред  РУО.

1.1.8

Докладване на годишното изпълнение на държавната политика по БДП

Годишна отчетност на държавната политика по БДП - състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели и приоритети от програмата на МС, свързани с БДП.

МОН, РУО, ДГ, училища, ЦПЛР

Доклад от институциите към ДАБДП за изпълнени годишни мерки по БДП по цели.

Срок: 15 февруари.

Представени доклади от институциите към 

ДАБДП

1.1.9

Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на одобрените бюджети на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Планово и финансово обезпечаване на мерките на училищно ниво, на ниво на ЦПЛР

ДГ, Училища,

ЦПЛР

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП в годишните бюджетни разчети на институциите.

Срок: постоянен.

Бюджетни разчети на институциите.

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП.

1.1.10

Наблюдение и оценка на изпълнението на мерките по БДП за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца.

Осигуряване на информация за пътнотранспортни произшествия с деца и набелязване на мерки

за тяхното ограничаване и намаляване на последствията. Предприемане на корективни действия за подобряване изпълнението на политиката за взаимодействие по обмен на информация.

ДГ, Училища,

ЦПЛР

Получаване на обобщени  справки с данни за областта за ПТП с участието на деца по вид и  показатели, които се

съдържат в Автоматизираната информационна

система

„Пътна полиция" на МВР, подсистема ПТП и в нейния  Справочен модул;

Срок:

регулярно на шестмесечие и  година.

 

Получаване на обобщени  справки с данни за областта за ПТП с участието на деца и използването на тези данни за планиране на мерки и дейности за опазване живота на децата/учениците/.

 

 

1.2

Цел:

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика в областта

1.2.1

Изпълнение на методически указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи.

Стандартизиране на планирането, изпълнението, оценката и отчитането на държавната политика по БДП.

ДГ, училища, ЦПЛР

Изпълнени методически указания.

Срок: постоянен.

Информация за изпълнени мерки по БДП за целите на заседания на ОКБДП.

 

Кореспонденция между институциите

 

1.3

Цел:

Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП

 

 

1.3.1

Разработване на проекти на други  нормативни актове в областта на БДП.

Оптимизиране на обществените отношения в областта на БДП.

Институция

 

Предложени и/извършени вътрешно-нормативни промени

Срок: постоянен.

Документация от работа на работни групи. Предложения от ВИКБДП за промени и оптимизиране посочени в годишния доклад за изпълнение на политиката по

БДП

1.4

Цел:

Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди

1.4.1

Организиране и провеждане на обществени консултации по важни теми в областта на БДП.

Установяване и отчитане на становищата на заинтересованите страни в гражданското общество.

институция

Проведени обществени консултации.

Срок: постоянен.

Кореспонденция Становища.

 

1.5

Цел:

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП

 

 

1.5.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП.

  Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика.

Излъчване на ясни и единни послания на ангажираните по темата за БДП държавни институции в общественото пространство. 

 ДГ, училища, ЦПЛР

Активна медийна политика.

Срок: постоянен.

Официална интернет страница на МОН – www.mon.bg

Официални страници на РУО, ДГ, училища, ЦПЛР.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2.1

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка:

-    осъвременяване на учебната документация по БДП въз основа на опита в Република България и водещите страни по отношение на

БДП;

-    заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по

БДП;

-          определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в детските градини и училищата;

-    интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети и/или по предметите за придобиване на професионална квалификация, едновременно с

преподаването им  като отделен предмет;

-    прилагане на единни

-    образователни стандарти по места; 

-    използване на учебни материали и подходи, адаптирани както към възрастта и зрелостта на обучаваните, така и към духа на времето;

обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение  надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;

-         насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;

-         практическа насоченост на уроците - да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение, в т.ч. обучение по оказване на първа помощ за учениците в горните класове; 

осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП.

 

Поставяне на темата във фокуса на обществен дебат

Подобрено управление на  дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

ДГ, училища,

 

Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.2

Организиране и провеждане на Национално състезание по БДП I състезателна група:

учениците от V до VII клас II състезателна група: ученици от VIII до X клас

Подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Подпомага възпитаването на качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност,  уважение към общността и правилата. Чрез състезанието могат да се проследят и някои резултати на  учениците, придобити вследствие на обучението по БДП.

Училища,

МВР, Сектор Пътна полиция,РУО

Организирана и проведена олимпиада по БДП Срок:

Общински кръг до

27.02.2024 г.;

Областен кръг до

30.04.2024 г.;

Национален кръг:

09.06. до 11.06.2024 г.

23.06. до 25.06.2024 г.

Докладвана от отговорните институции информация.

Протоколи от класирането на учениците.

 

 

2.1.3

Организиране и провеждане на национално състезание по професия "Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС" и участие в международно европейско състезание по професия "Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС".

Ученици от професионалните гимназии

Подкрепа на учениците от ПГ за изява на теоретичната подготовка, практическите умения и компетентностите, придобити при обучението по професията за изпълнение на автомонтьорски операции, спазване на правилата по БДП и безопасно майсторско управление на автомобил. Подпомагане на учениците за изява на професионално- личностни качества - комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип, адекватни реакции при управлението на МПС.

професионални гимназии, Интер

Карс България

ЕООД

 

 

Училищен кръг  до 28.02.2024 

 

Регионален кръг:  март 2024 г.

 

Национален кръг:  април 2024 г.

 

Докладвана от отговорните институции информация.

Протоколи от класирането на учениците.

 

2.1.4.

Републикански шампионат по правилата на Международния алианс по туризъм (ФИА) -по безопасност на движението и приложно колоездене и участие в европейски шампионат за деца велосипедисти по правилата на ФИА.

Подкрепя усвояването на знания за правилата за движение и формиране на практически умения за адекватно и безопасно поведение в пътна обстановка; Установяване на знания и умения за повреди и управление на велосипед.

училища

Срок:

април – юни 2024 г.

Докладвана от отговорните институции информация.

Протоколи от класирането на учениците.

2.1.5

Републикански шампионат “Младежта за безопасност на движението” - по безопасност на

движението и приложно колоездене

Популяризиране движението за безопасност и култура на безопасно поведение в пътна обстановка.

Повишаване на техниката и умението за управление на велосипедистите при спазване на правилата по БДП.

Подпомагане на усвояването на приложните елементи от специализираните програми по БДП и медико-санитарна защита.

училища

Срок:

април – юли 2024 г.

Докладвана от отговорните институции информация.

Протоколи от класирането на учениците.

 

2.1.6

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование.

Осигуряване на безопасен транспорт за учениците в средищните училища.

Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в пътните превозни средства.

училища, ДГ,

ЦПЛР

Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за

заседания на ДОККПБДП

/ОКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.7

Провеждане на кампании на институциите в областта на БДП, насочени към деца и ученици.

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на движението по пътищата.

училища, ДГ,

ЦПЛР

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за заседания на ДОККПБДП/

ОКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.8

Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“.

Определяне на най- безопасния маршрут

Училища, РУО,

ОДМВР, общини

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени

Докладвана от отговорните

 

 

 

от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки - за родителите на всички ученици на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция.

 

към ученици от начален етап на основното образование Срок: ежегодно  през месец септември.

институции информация – регулярно за заседания на ОБКБДП и годишно в областния годишен доклад за изпълнение на политиката по

БДП на ОКБДП.

2.1.9.

"Посланията на есенния лист" връчат своите послания за спазване на правилата за движение по пътищата, прикрепени към есенен лист, на водачите на МПС.

Фокусиране на вниманието на децата, учениците, водачите на МПС и на всички участници в движението върху необходимостта от засилване на вниманието и бдителността в есенно-зимните условия.

НДД, ГДНП ,Сектор „Пътна полиция”, РУО - София-град, Столична община, СБА, БЧК, НДПК

Изпълнена кампания в областта на БДП, насочени към деца и ученици Срок: ежегодно  през месец октомври.

 

Докладвана от отговорните институции информация.

 

2.1.10

Провеждане на кампании на ОКБДП за безопасна градска мобилност, насочени към деца и ученици

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на движението по пътищата.

РУО, училища, ДГ, ЦПЛР

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за заседания на ОКБДП и годишно в областния годишен доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.11

Активизиране на дейността на вътрешно-институционални комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до Училището, ДГ, ЦПЛР.

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни допълнителни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда, и оказване на помощ в случай на опасност .

 

ВИКБДП, РУО,

ОДМВР

Дейност на вътрешноинституционални комисии по безопасност на движението по пътищата.

Срок: постоянен.

Отчети за дейността на комисиите.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за изпълнение на политиката по БДП.

2.2

Цел:

Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на пътни превозни средства

2.2.1

Изпълнение на цялостна концепция за реда, изискванията,

Подготвени водачи за безопасно управление

ДАБДП, МОН,

МТИТС/ИААА,

Разработени документи и изпълнени мерки за

Документи от националното и

 

 

организацията, условията и начина на провеждане на обучението на кандидат-водачите и придобиване на правоспособност за управление на ППС.

на пътни превозни средства.

Училища, ДГ,ЦСОП,ЦПЛР в партньорство с научните и академичните среди, НПО

подобряване на реда, изискванията, организацията, условията и начина на провеждане на обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС, провеждане на изпитите на кандидатите и разработване на предложения за промени в нормативните актове.

Срок: постоянен.

международното законодателство и добри практики

Концепция за обучение, подготвена в резултат от дейността на работната група.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.2.2

Организиране и провеждане на превантивни кампании за опазване живота и здравето на водачите на ППС с акцент върху превишената/несъобразената скорост, шофирането след употреба на алкохол, наркотични вещества и техните аналози, ползването на предпазни средства, техническата изправност на МПС, поведението на участниците в движението към уязвимите участници в него, при преминаване на автомобил със специален режим на движение и др.

Подготвени водачи за безопасно управление на пътни превозни средства.

Допълващо и надграждащо обучение за водачите на МПС след придобиване на правоспособност

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на движението по пътищата.

Училища, ДГ,ЦСОП,ЦПЛР

Организирани и проведени кампании.

Подготвени материали за провеждане на кампаниите, съгласувани с Национален център по обществено здраве и анализи, във връзка с методологически ръководства по изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците.

Срок: постоянен.

Информация, докладвана на РУО.

 

2.2.3

Изпълнение на специализирани мерки за рискови групи водачи: нови водачи, водачи с регистрирани нарушения, водачи с възраст над 65 г., в т.ч. обучения за въздействието на наркотичните вещества и техните аналози върху централната нервна система и последиците при управление на превозно средство след тяхната употреба.

Допълващо и надграждащо обучение за водачите на МПС след придобиване на правоспособност.

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на движението по пътищата.

Училища, ДГ,ЦСОП,ЦПЛР

Изпълнени специализирани мерки.

Срок: постоянен.

Провеждане на инструктажи и информиране на пътници и водачи на МПС/шофьори на училищни автобуси

Информация, докладвана на комисиите по БДП в образователната институция.

2.3

Цел:

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

 

2.3.1

Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата.

Популяризиране на политиката за БДП.

институции в партньорство с НПО, граждански организации

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: ежегодно, 29 юни.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за

заседания на комисии по БДП, и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.3.2

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,

Международния ден за безопасност на движението по пътищата, Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.

Популяризиране на политиката за БДП.

институции в партньорство с НПО, граждански организации

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: ежегодно.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за

заседания на комисии по БДП, и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП

2.4

Цел:

Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП

 

 

2.4.1

Прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо работещите в бюджетни организации.

Предпазване на работещите в бюджетните организации от ПТП при служебното им взаимодействие с пътната система.

ДССД

Функциониращи системи от мерки по БДП в бюджетните организации.

Срок: постоянен.

Разработена от ДАБДП стандар- тизирана методология за предпазване на работещите в бюджетните организации от ПТП при служебното им взаимодействие с пътната система.

Системи от мерки по БДП на бюджетните организации.

 

 

Сподели: