Петък 15, Януари 2021г.

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА  

 

 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

Мисия

Осигуряване на среда за учене за цялостното развитие на всяко дете.

Визия

Създаване на приемна мултикултурна подкрепяща среда и реализиране на качествени организационни форми за развитие на потенциала на всяко дете.

Програмна система

 1. Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел и е част от стратегията за развитието на училището.
 2. Настоящата програмна система е разработена в съответствие с разпоредбите на чл. 29, ал.4 от Наредба №5/ 03.06.2016г за предучилищното образование.

Приоритети

 1. Предполагане на различни форми на дейности
 2. Поставяне в центъра на педагогическите взаимодействия детската личност.
 3. Концентриране усилията на педагога към постигане на трайни резултати, умения за критическо мислене и компетентност.
 4. Работа със семейството и Обществения съвет, като партньор в провеждането на различни дейности.
 5. Използване на разнообразни интерактивни методи в изградена учеща среда.

Ценности

 1. Организиране на учеща среда, решаване на задачи свързани с интеграцията на деца със СОП, демонстриране на уважение към културните или етнически различия.
 2. Осигуряване на условия за методическа помощ за постигане на високи резултати на база индивидуалните особености на децата и техния стил на учене.
 3. Включване на педагога в различни форми за повишаване или поддържане на базовата си квалификация и създаване на условия за „Учене през целия живот“.
 4. Включване на семейството в живота на детската градина/училището/ и работата с Обществения съвет.

Глобална цел

Създаване на учеща среда за осигуряване на щастливо детство за всяко дете.

Стъпки:

 1. Повишаване квалификацията на учителя.
 2. Ефективно използване и подобряване на МТБ.
 3. Организиране на различни мероприятия с участие на родители и Обществения съвет- празници, излети, работилници и др.
 4. Участие на децата във вътрешно училищни конкурси и чествания.
 5. Привличане на спонсори и родители за обновяване на дидактическите пособия.

 

Подходи и форми на педагогическото взаимодействие

 

 1. Подходи на педагогическото взаимодействие.

1.1. Хуманно-личностен подход. Разглежда ситуацията като основна форма на взаимодействие между учител и деца.

1.2. Рефлексивен и ценностно-ориентиран подход за интегриране на всички процеси на взаимодействие, които развиват детската индивидуалност и стимулиране на между културната рефлексия в европейското образователно пространство. 

1.3. Комуникативно-експресивен и креативен подход с акцент върху креативните прояви в играта, познанието, общуването с цел развитие на комуникативни умения – в диади, малки групи и в екип.

1.4. Ситуационен подход.

1.5. Комплексен подход и други.

 1. Форми на педагогическото взаимодействие

2.1. Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират само в учебно време и осигуряват постигането на компетентностите, определени в ДОС за предучилищното образование. Основни форми на педагогическото взаимодействие се провеждат по всички образователни направления: - Български език и Литература; Математика; Околен свят; Изобразително изкуство; Музика; Конструиране и технологии; Физическа култура.

2.2 Допълнителните форми на педагогическото взаимодействие са свързани с цялостната организация на деня в групата. Чрез допълнителните форми на педагогическото взаимодействие се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности от определените в ДОС, които  допринасят за личностното развитие и разнообразяване на живота на детето. Те се организират от учителя на групата извън времето за провеждане на педагогически ситуации. Допълнителните форми са част от системните дейности на групата в училището и имат ежедневен задължителен характер.

 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:

 

 1. Утринна гимнастика
 2. Закуска
 3. Спортни празници и игри
 4. Разходки и игри на открито
 5. Драматизации
 6. Празници и развлечения
 7. Занимания по интереси и други
 8. II. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие:

Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основни и допълнителни форми:

Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации, определени в Наредба №5 за IV-та възрастова група са 17 на брой, а максималният-19

 

 

 

 

 

 

Разпределение на основните форми по ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ за               ІV-                 та група при полудневна организация

 

Български език и литература-

4

Математика 

3

Околен свят 

3

Изобразително изкуство 

2

Музика 

2

Конструиране и технологии 

2

Физическа култура

3

 

19

 

Продължителността на една педагогическа ситуация е от 20 до 30 минути по преценка на учителя.

 

Дневен режим за IV- та група при полудневна организация:

07:00 - 08:00 – Приемане на децата, дейности по избор и игри;

08:00 - 08:10 – Утринна гимнастика;

08:10 - 08:20 – Отдих

08:20 - 08:50 – Педагогическа ситуация  I-ва;

08:50 - 09:00 – Почивка; игри;

09:00 - 09:30 – Педагогическа ситуация II-ра;

09:30 - 10:00 – Закуска. Отдих;

10:00 - 10:30 – Педагогическа ситуация III-та;

10:30 - 10:40 – Почивка. Отдих;

10:40 - 11:10 – Педагогическа ситуация IV- та;

11:10 - 11:50 – Игри на открито. Разходки, Празници и развлечения;

11:50 - 13:00 – Дейности по избор на детето, изпращане.

.

Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование

 

Участници и партньори в системата на предучилищното образование са децата, учителите, директорите и  другите педагогически специалисти както и родителите. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите, другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите на предучилищното образование, както и за формиране на положително отношение към детската градина и училището, и мотивация за учене.

 

Цели за съвместно сътрудничество между педагози от детската градина/училището и родителите/:

 

 1. Повишаване доверието в образователната система.
 2. Активно участие на родителите за успешна адаптация и социализация на детето, както и в образованието на техните деца за подкрепа на личностното развитие на децата.
 3. Създаване на условия за ранно детско развитие и подготовката на децата за училище.
 4. Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене.
 5. Съвместна работа за разбиране на ученето като ценност.
 6. Разпределяне на правата, задълженията и отговорностите между детската градина и семейството за постигане на стратегическите цели и приоритетите на политиката за учене през целия живот.

 

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез:

 

 1. Индивидуални срещи в удобно за двете страни време.
 2. Родителски срещи
 3. Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование: тържества, украса на учебната стая, спонсорство, изработване на учебни помагала и проекти на групата.
 4. Непрекъснат контакт и информиране на родителите за развитие на детето.
 5. Сътрудничество и взаимодействие между родителите и училището се осъществяват при условия и ред, определени с Правилника за дейността на училището.

 

Родителите участват в обществения съвет на училището по реда, посочен в Глава четиринадесета, Чл.265 и Чл.266 на ЗПУО. 

 

 

 

Сподели: