Неделя 01, Октомври 2023г.

              

        

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. ЛЮБИМЕЦ, ОБЛ. ХАСКОВО

Гр .Любимец, обл. Хасково, ул.”Христо Ботев” № 12,  тел. 0882550575, dakozalieva@abv.bg

             

 

 

 Утвърдил: ……………………………

 Директор:     Д. Козалиева

 

 

          П Р О Г Р А М А

Интеграция и осигуряване на равни възможности на деца и ученици от уязвими групи

 

 

 

Програмата е прета на заседание на ПС № 6/09.09.2022 г. и е утвърдена със заповед на директора № РД 14 -      /15.09.2022 г.

 

Анализ на ситуацията:

 

            НУ „Христо Ботев”  гр. Любимец е средищно училище , в което се обучават деца и ученици от града и околните 6 села. Те са  от два различни етноса - българи и роми. Общ брой 175 , от тях  -  30% се определят като роми.

Педагогическият персонал се състои от 20 учители, психолог и  директор, а непедагогическия е 9. Материалната база е на много добро ниво. Създадени са условия за целодневна организация на учебния ден.

            В училището е създадена благоприятна обстановка за обучението и интеграцията на различните етноси. Над  90 % от учениците са обхванати в целодневна организация.

 

Специфични проблеми и затруднения при обучението и възпитанието на децата от ромски произход са:

 

 1. Нисък социален статус на семействата.
 2. Ангажиране на учениците с несвойствен за тях труд, като отглеждане на по-малки  братя и сестри, включване  в сезонна работа и др.
 3. Липса на интерес в семейството към образованието на децата и  контрол  върху редовното посещение в училище и свободното им време.

 

Учителите и училищното ръководство добре разбират необходимостта от редовната посещаемост  на учениците в училище, защото това е свързано с пряката  им учебно- възпитателна работа и главно резултатите  от нея. През последната  година ученици от уязвими групи са обхванати в групи за преодоляване на обучителните трудности по проект  „ Твоят час”. Бяха създадени такива групи в трети и четвърти клас. Участието в тях значително повишава успеха, овладяването на българския език и приобщаването на децата към училищната общност.

 

  Основна цел:

 

Изграждане на съвременна образователна среда  и училищна политика за привличане и задържане на деца от ромската малцинствена общност в училище.

 

     Конкретни цели:

 

 1. Намаляване броя на отсъствията на учениците от ромски произход.
 2. Повишаване на нивото на овладяване на знания по български език чрез организиране на допълнителни часове за учениците, за които той не е майчин.
 3. Привличане на повече деца и ученици в извънкласни дейности и занимания по интереси, с цел приобщаването им към училищната общност. Изграждане на групи за занимания по интереси, свързани с творческото развитие на децата и групи за преодоляване на обучителни трудности .
 4. Повишаване на успеха на учениците от ромския етнос. Подкрепа от ресурсния учител и екипа за ресурсно подпомагане. Активно проучване на интересите от психолога.
 5. Привличане на родителите и активно сътрудничество във всички училищни дейности.
 6. Създаване на устойчив модел за подкрепа между успяващи и трудно- успяващи ученици.
 7. Пълноценна социализация на учениците от уязвими групи.
 8. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за учениците от уязвими групи.
 9. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от учебния процес и училищния живот
 10. Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.
 11. Активно сътрудничество с различните институции по Механизма за обхват на деца и ученици от уязвими групи.

 

 

     Същност на програмата:

 

Усилията са насочени към изграждане на атмосфера на толерантност към различието, зачитане на правилата и усъвършенстване на училищните форми на организация и разширяване  моделите за партниране с родителите.

 

      Подходи за подобряване качеството на работа, привличане и задържане на учениците:

 1. Привличане в извънкласни форми за разширяване на интеркултурния диалог.
 2. Създаване на атрактивна училищна среда.
 3. Стимулиране на ученическата активност.
 4. Подходящ микроклимат в училище чрез добри взаимоотношения: „учител – ученик - родител”.
 5. Използване на различни средства за комуникация за осигуряване на публичност на дейността на училището и изява на постиженията на учениците.
 6. Обхващане на повече ромски ученици в целодневна организация.
 7. Обхващане на всички задължително подлежащи 5 и 6г. в подготвителна група.
 8. Активно сътрудничество със заинтересованите страни в съвместната дейност по Механизма за обхват.

 

Проблемни зони и дейности за разрешаването им:

 

Проблемни зони

Дейности за разрешаване на проблема

Очаквани резултати

Отговорник

Срок

1.Езикът, на който комуникират  вкъщи, не е български, поради което имат затруднения в овладяването на книжовния  български език. Българският език се явява чужд и създава  езикова бариера.

1.Допълнителни консултации по БЕЛ и индивидуална работа с всеки ученик.

2.Консултиране на родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с оглед максимално развитие на заложбите на всеки от тях.

Овладяване на основните норми на български език.

Кл. р-ли и учители,

психолог

постоянен

2. Ниска мотивация на ромските ученици и техните родители за редовно посещение в училище

1. Провеждане на индивидуални разговори от класните ръководители  с родители,чиито деца безпричинно отсъстват от учебните занятия.

2.Посещения по домовете .

3.Организиране на консултации по отделни предмети за повишаване интереса към учене.

4.Връстници обучават връстници-направление за подпомагане на трудноуспяващите

1.Съдействие от страна на родителите.

2.Осъзнаване необходимостта от ограмотяване.

учители, психолог

постоянен

 

3.Трудовата миграция на родителите поставя близките им пред големи отговорности

 

1.Срещи-разговори с настойниците на децата и поддържане на връзка за обсъждане ангажиментите им към училището.

2.Запознаване с обкръжаващия кръг - близки и приятели

 

 Фамилните членове в подкрепа на училището .

 

учители, психолог

 

постоянен

4.Прояви на етническа непоносимост в класовете и групите с по-голям брой ромски ученици

1.Организиране на специални фокусирани часове по различни учебни предмети , за да се обогати информираността на учениците по отношение на историята , бита и културата на ромите.

2.Провеждане на занятие посветено на занаятите при роми и българи.

3.Презентация-Ромската нова година “Банго Васил“.

Утвърждаване на авторитета на учениците от ромски произход и удължаване времето на престоя им в училище.

Обогатяване на познанията .

Кл.р-ли и учители, психолог

постоянен

5.Извънкласната форма на обучение - прави училището желана територия и е поле за изява на заложбите на учениците

1.Ученическият съвет проучва, подпомага и способства за изява на всички ученици.

2.Чрез художественото слово и актьорска  дейност да се популяризират българските и ромските празници.

3.Участие в:

- рецитали;

- драматизации;

- викторини;

- състезания;

- екскурзии;

- клубове към;

 -работа по проекти;

- конкурси;

- ден на таланта;

- концерти;

- изложби и др.

4. Практическо приложение чрез изработване на картички, сувенири и др.

Формиране на умения за общуване и социални контакти; поемане на отговорности.

Създаване на емоционална нагласа и пробуждане на нравствено-естетически чувства.

учители, психолог

постоянен

6.Ниска родителска   активност

1.Включване на родителите в училищния живот

2.Организиране на нетрадиционни родителски срещи.

3.Създаване на родителски клуб, с участието на родители от двата етноса и учители, който има за цел:

- опознаване правата на децата;

- запознаване с етнокултурните и религиозни различия между хората;

- подпомагане пед. колектив при решаване на училищни проблеми;

Родителите да станат партньори на учителите в учебно-възпитателния процес

учители, психолог

постоянен

7.Недостатъчна квалификация на персонала в училище за работа в мултиетнична среда

1. Изграждане на положителна нагласа за екипна работа към културата на различните.

2. Включване в курсове за работа в мултикултурна среда.

3. Обмяна на опит с други учителски колективи

Повишаване качеството на образование и прилагане на иновативни техники и методи на взаимодействие между участниците в учебно-възпитателния процес

Учители и класни ръководители,

психолог

постоянен

                                        

 

 

 

Сподели: