Неделя 14, Април 2024г.

1953 - 1954 учебна година

Записването на ученицитѣ започна слѣдъ свършването на учебната година отъ 25.VIII. до 1.IX.1953 г. Бѣха издирени прѣзъ лѣтото всички подлежащи на задължително учение дѣца.

Учебнитѣ занятия започнаха на 1.IX. съ кратка литературно-музикална програма въ присѫствието на родители.

Персоналът бѣ подреденъ наврѣме. Всички учители бѣха на мѣстата си още отъ 20.VIII., съ изключение на дѣтската учителка Мария Мангърова, която бѣ въ отпускъ по майчинство и заместѣна съ лѣкторъ -  Добринка Ив. Павлова, до завръщането й.

На 30.VIII. бѣ проведенъ педагогическият съвѣтъ, на който директорът изнесе своя годишенъ планъ. Извърши се и разпредѣлението на класоветѣ, а именно:

 1. А клас съ кл. рѫководителъ Мария Генова
 2. Б клас съ кл. рѫководителъ Мария Велкова
 3. клас съ кл. рѫководителъ Георги Козалиевъ
 4. 3. клас съ кл. рѫководителъ Надежда Василѣва
 5. клас съ кл. рѫководителъ Тана Нейчева

Дѣтски учителки бяха Златка Тананова и Мария Мангърова.

Прѣзъ първия учебенъ срокъ успехътъ бе добър 3.65.

Прѣзъ втория учебенъ срокъ успехътъ на началното училище „Христо Ботевъ“ бе добър 3.80.

Отъ прѣхвърляне на неизразходвани суми по чл.11 и отъ икономии, направени по бюджета бяха отпуснати безплатно камъни отъ М.Н.С., с. Любимецъ и бе започната оградата на училищния дворъ. Изградени бяха до циментната плоча 96.60 м зидария.

 

1954 - 1955 година

Записването на ученицитѣ стана слѣдъ приключване на учебната година и въ началото на сѫщата.

Бѣха издирени прѣзъ лѣтото всички подлежащи на задължително учение дѣца. На първи септември започнахме училище съ нѣявили се 5 ученици, които слѣдъ 3-4 дни бѣха прибрани.

Въ края на I срокъ отпадна само една ученичка отъ IБ класъ. Учебната година започна на 1.IX. съ кратка литературно-музикална програма въ присѫствието на родители и учители.

Персоналът бѣ подреденъ наврѣме, съ изключение на учителя за IIБ класъ, който бѣ назначенъ врѣменно за лѣкторъ и слѣдъ това бѣ назначенъ за постояненъ.

На 30.VIII. бѣ проведенъ първият педагогически съвѣтъ, на който директорътъ - Т. Нейчева изнесе своя годишенъ планъ за училището.

Извърши се и разпредѣлението на класоветѣ. Бѣ направено и увеличение на учителския персоналъ. На увеличеното мѣсто бѣ назначена учителката Мария К. Димова.

Паралелкитѣ бѣха разпредѣлени:

 1. IА клас съ кл. рѫководителъ Т. Нейчева
 2. IБ клас съ кл. рѫководителъ М.К. Димова
 3. IIБ клас съ лѣкторъ Стефанка Георгиева, слѣдъ това назначена отъ 10.IX. за постоянна учителка
 4. IIА клас съ кл. рѫководителъ Мария Генова
 5. III клас съ кл. рѫководителъ Георги Козалиевъ
 6. IV клас съ кл. рѫководителъ Н. Василѣва

I учебенъ срокъ успехътъ на училището бе добъръ 3.82.

II учебенъ срокъ успехътъ на училището бе добъръ 3.87.

Отъ направени икономии по различнитѣ параграфи на бюджета /на сума 1200лв./ и отпуснатата помощь отъ М.Н.С. /на сума 1100лв./ бе завършена оградата отъ 96.60 м - южна часть и започната западна часть на оградата на училищния дворъ. Изградена бе 36 м ограда и покрита съ циментова плоча цѣлата ограда.

Директоръ: Т. Нейчева

 

1955 - 1956 учебна година

Записването на ученицитѣ започна слѣдъ приключването на учебната година и въ началото на сѫщата. На 1 септември бѣ открита и новата учебна година съ подходяща програма.

Персоналътъ бѣ подреденъ наврѣме. Отпаднали ученици нѣмаше прѣзъ годината.

На първия педагогически съвѣтъ бѣха разпредѣлени класоветѣ, както слѣдва:

 1. IА клас съ учителка Надежда Василѣва
 2. IБ клас съ учителка Стоянка Колева
 3. IIА клас съ учителка Т. Нейчева
 4. IIБ клас съ учителка Е. Куигина
 5. IIIА клас съ учителка Мария Генова
 6. IIIБ клас съ учитель В. Вангеловъ
 7. IV клас съ учитель Г. Козалиевъ

За първи пѫть въ училището бѣ назначен за щатенъ пионерски рѫководитель - началната учителка Иванка Попова.

Дѣтската градина при училището се рѫководеше отъ М. Мангърова, въ частна сграда, много нехигиенична, поради липса на класна стая при училището, понеже бѣ увеличенъ учителският персоналъ въ III-те класове.

Дърводѣлската кооперация „Б. Терпешевъ“, с. Любимецъ, пое шефството на полудневната дѣтска градина.

Въ училищния дворъ бѣ отдѣлено мѣсто за цвѣтна градина, която бѣ заградена съ парапетъ. Поставиха се и врати на клозетитѣ и се закупиха двадесетъ (20) чина за новооткритата паралелка. Засадени бѣха акациеви дървета въ югоизточната часть на училищния дворъ и други сѣнчести дървета.

Учебната година завърши съ музикално-литературна програма. Раздадени бѣха книги на отличницитѣ ученици. Изградена бѣ стѣна за училищния дворъ  - за училищенъ клозетъ – 25 м

 

1956 - 1957 учебна година

Записването на ученицитѣ започна слѣдъ свършването на учебната година. Прѣзъ лѣтото бѣха издирени всички подлежащи за задължително учение дѣца. Често се обикалѣха домоветѣ на ученици, които мѫчно беше да се прибератъ въ училище. Разясняваше се на родителитѣ ползата отъ грамотностьта и какви ще бѫдатъ резултатитѣ, ако дѣтето не посѣщава училище.

На първия педагогически съвѣтъ класнитѣ рѫководители поеха класоветѣ си, които ще рѫководятъ прѣзъ годината, а именно:

 1. IА клас съ кл. рѫководителъ – Г. Козалиевъ
 2. IБ клас съ кл. рѫководителъ – Иванка Попова
 3. IIА клас съ кл. рѫководителъ – Надежда Василѣва
 4. IIБ клас съ кл. рѫководителъ – Магда Илиева
 5. IIIА клас съ кл. рѫководителъ – Тана Нейчева
 6. IIIБ клас съ кл. рѫководителъ – С. Кутина
 7. IVА клас съ кл. рѫководителъ – Мария Генова
 8. IVБ клас съ кл. рѫководителъ – Вангелъ Вангеловъ

Учительтъ Вангелъ Вангеловъ бѣ примѣстенъ като редовенъ прогимназиаленъ учитель въ училище „Захари Стояновъ“ и на негово мѣсто бѣ назначенъ Вълчо Ст. Кириловъ.

Учителката Магда Илиева напустна по желание длъжностьта  учителка и на нейно мѣсто бѣ назначена Цвѣтана Динева отъ Дърманци, Врачанско.

Училището ни бѣ посетено отъ Учил. Инспекторъ - Димитъръ Христовъ.

За дружиненъ рѫководитель бѣ назначена Кера Милушева, редовна начална учителка, завършила въ гр. Хасково, отъ с. Лисово, Свиленградско.

Учебната година завърши съ годишно утро въ читалище „Септември“.

Въ училищния дворъ бѣха поставени 5 скамейки съ циментови подпори.

Училищната градина бѣ изорана съ тракторъ и посята съ памукъ. Памукътъ се окопаваше отъ ученицитѣ.

Отмѣнени бѣха годишнитѣ изпити въ началното училище.

 

1958 - 1959 учебна година

Записването на учениците започна след приключване на учебната година, а за тези, които имаха поправителен изпит - от 2 до 14 септември.

Редовните учебни занятия започнаха на 15.IX.1958 г. със следния учителски персонал:

 1. Иван Манолов Манолов – кл. ръководител IIБ клас
 2. Тоньо Стефанов Тонев – кл. ръководител IБ клас
 3. Софка Кондова Кутина - кл. ръководител IА клас
 4. Мара Кръстева Генова - кл. ръководител IIА клас
 5. Иванка Иванова Попова - кл. ръководител IIIБ клас
 6. Боянка Лазарова Томова - кл. ръководител IIIА клас
 7. Ганка Георгиева Иванова - кл. ръководител IVА клас
 8. Цветана Велчева Динева - кл. ръководител IVБ клас
 9. Кера Милушева Търкаланова – щатен дружинен ръководител
 10. Мария Дянкова Мангърова – ръководител полудневна детска градина

Помощен персонал:

 1. Митьо Камбуров
 2. А. Стефанова

Занятията в училището се водеха на две смени.

Училището ни броеше общо 279 ученици и 38 деца към полудневната детска градина.

През настоящата учебна година учителството в нашата страна бе въоръжено с два основни документа, които служеха като пътеводна звезда в борбата на учителите за внедряване елементи на политехнизъм в обучението и свързване на теорията с практиката.

Тези два основни документа бяха:

 1. Постановлението на ЦК на БКП и МС за по-нататъшното развитие на образованието в България
 2. Историческите решения на VII конгрес на славната БКП

Учебните занятия приключиха на 24 май 1959 год., а годишният акт - на 31.V.1959 год.

 

1959 - 1960 учебна година

Учебните занятия започнаха на 15.IX.1959 год. със следния учителски персонал:

 1. Боянка Лазарова Томовска – кл. ръководител на IVА клас
 2. Иванка Иванова Попова - кл. ръководител на IVБ клас
 3. Мара Кръстева Генова - кл. ръководител на IIIА клас
 4. Иван Манолов Манолов - кл. ръководител на IIIБ клас
 5. Елена Йорданова Богданова - кл. ръководител на IIА клас
 6. Сребрю Димитров Димитров - кл. ръководител на IIБ клас
 7. Ганка Георгиева Иванова - кл. ръководител на IА клас
 8. Цоко Георгиев Горастев - кл. ръководител на IБ клас
 9. Георги Атанасов Василев – кв. паралелка с четири слети класа

За дружинен ръководител на пионерската организация си остана др-та Кера Милушева Търкаланова, а за ръководител на полудневната детска градина - другарката Мария Дянкова Мангърова.

Промени в състава на учителския персонал през годината не се извършиха. Училището ни бе включено в третия републикански преглед и в резултат на добрата работа от страна на всички учители и помощния персонал, училището ни бе удостоено с грамота и 500 лв. парична награда.

Учебната година протече под знака на все по-упорита работа за претворяване в живо дело на закона „За по-тясна връзка на училището с живота“.

Занятията приключиха на 24.V.1960 год., а годишното утро се проведе на 30.V.1960 год. в двора на училището.

 

1960 - 1961 учебна година

Записването на учениците се извърши непосредствено след приключването на старата учебна година. Разпределението на първокласниците също се извърши през м. юни 1960 г., с цел обхождането им от кл. ръководител през лятото.

Учебната година започна на 15.IX.1960 г. с навреме подреден учителски персонал.

В началото на учебната година, към училището ни се откри ученическа занималня. За ръководител бе назначен другарят Атанас Димитров Манолов. В последствие се наложи първите класове да бъдат разделени на три паралелки, като за кл. ръководител на новооткритата паралелка бе назначена другарката Зоя Георг. Попова. Същата, непосредствено след постъпването й в длъжност, се разболя и на нейно място бе назначена другарката Кера Милушева Търкаланова, друга ръководителка при училището, а на нейно място - другарката Генка Костова Минова - също редовна дружинна ръководителка до завършването на учебните занятия (30.V.1961 г.).

Поради това, че училището ни, заедно със занималнята и полудневната детска градина, образува 12 паралелки, директорът на училището - Иван Манолов Манолов бе освободен от часове и на негово място бе назначена другарката Иванка Иванова Манолова, също до завършване на учебните занятия.

Учебната 1960 - 1961 год. бе втората година от приложението по започване за по-тясна връзка на училището с живота. За целта МПК излезе с нова учебна програма за общообразователните училища и примерна програма за възпитателната работа с учениците.

Тази учебна година бе забележителна и с това, че от 1.X.1960 г. се извърши второто увеличаване заплатите на учителите.

Училището ни се включи в IV-я републикански преглед, който  продължи от 1.I.1961 г. до 30.X.1961 г. За целта бе сключен договор за шефство с ТПК „Б. Терпешев“ и М.Т.С., с. Любимец.

Във връзка с участието на училището ни в IV републикански преглед за подобряване на материалната база, се взе решение да се подмени трънската ограда с каменна такава. Ограждението на същата започна на 28.II.1961 г. и завърши на 1.IV.1961 г.

По случай празника на славянската писменост и българската просвета и култура, в училището се проведе тържествено събрание, а на самия празник бе организирана вълнуваща манифестация. На този ден, по случай тържествата, в столицата ни пристигна великият син на КПСЕ, първият космонавт в света - Ю. А. Гагарин.

Учениците от нашето училище му изпратиха поздравително писмо и го поканиха да посети с. Любимец.

Учебната година завърши на 31 май 1961 г., а годишното утро се проведе на 11.VI. в двора на училището ни.

Радостта на учители, родители и ученици бе много голяма. Те си пожелаха приятно прекарване на лятната ваканция, за да се срещнат всички пак в клас на 15 септември.

 

1961 - 1962 учебна година

Учебните занятия започнаха на 15.IX.1961 г. с тържествено посрещане на първокласниците.

Годината започна със следния учителски персонал:

 1. Иван Манолов Манолов – директор
 2. Мария Кръстева Генова – кл. ръководител IА клас
 3. Кръстю Дим. Данев - кл. ръководител IБ клас
 4. Иванка Ник. Попова - кл. ръководител IIА клас
 5. Боянка Маринова Томовска - кл. ръководител IIБ клас
 6. Марин Томов Томовски - кл. ръководител IIБ клас
 7. Иванка Иванова Манолова - кл. ръководител IIIА клас
 8. Гичка Николова Колеманова - кл. ръководител IIIБ клас
 9. Елена Йорд. Богданова - кл. ръководител IVА клас
 10. Сребрю Дим. Димитров - кл. ръководител IVБ клас
 11. Георги Атанасов Василев - кв. паралелка
 12. Атанас Дим. Манолов – завеждащ занималня
 13. Мария Дянкова Мангърова – детска учителка
 14. Желязка Илчева Данева – дружинен ръководител

Учебните занятия се водеха на две смени. Въпреки това, училището се оказа малко, за да побере всички деца, което наложи една от паралелките при вторите класове и полудневната детска градина да бъдат настанени в бившето земеделско училище, а кв. паралелка - близо до р. Марица, с цел -прибирането на всички деца – циганчета в училище.

На 8.X.1961 г. учителят Сребрю Димитров Димитров бе преместен в гр. Харманли за дружинен ръководител и на негово място бе назначена Дафина Костадинова Гачева, с. Лозен.

Началото на тази учебна година съвпадна с края на срока за участието на училищата в IV-я републикански преглед. За целта училището ни имаше сключен договор за съревнование с училище „Христо Смирненски“, град Харманли. На 5.X.1961 г. дойде окръжната комисия по прегледа, а на 7.X.1961 год. дойдоха група учители от училище „Хр. Смирненски“, град Харманли, за отчитане договора за съревнованието. Съревнованието по договора спечели училище „Христо Ботев“, с. Любимец, но комисията при училище „Хр. Смирненски“, гр. Харманли, отказа да подпише протокола въпреки показания резултат.

Тази учебна година бе ознаменувана с едно велико събитие в историята на човечеството – XXII конгрес на КПСС. Конгресът разкри пред човечеството величието на нашата епоха – преходът от капитализма към социализма.

Тази учебна година остана паметна в историята на учителството и с още едно изключително по рода си събитие. На 22 и 23.V.1962 г. се проведе конгресът на учителите, където сe направи равносметка за постиженията на нашето родно училище по изпълнение на Закона за по-тясна връзка на училището с живота. Конгресът ентусиазира учителството за още по-активна борба за подобряване методите на учебно-възпитателната работа.

Вторият учебен срок завършихме на 7 април 1962 г. Общият успех на училището бе 4.22, срещу 4.18 за първия учебен срок.

Учебната година завърши на 31.V.1961 год., а годишното утро се проведе на 10.VI при добре подготвена литературно-музикална програма от учениците.

 

1962 - 1963 учебна година

Учебните занятия тази година започнаха на 15.IX. с организирано посрещане на най-малките първокласници.

Годината започна със следния учителски персонал:

 1. Иван Манолов Манолов – директор
 2. Елена Йорданова Богданова – кл. ръководител на IА клас
 3. Димитър Николов Ангелов – кл. ръководител на IБ клас
 4. Мария Кръстева Генова – кл. ръководител на IIА клас
 5. Кръстю Димитров Данев – кл. ръководител на IIБ клас
 6. Иванка Николова Попова - кл. ръководител на IIIА клас
 7. Златка Йовчева Петрова - кл. ръководител на IIIБ клас
 8. Атанас Дим. Манолов - кл. ръководител на IVА клас
 9. Гичка Николова Колеманова - кл. ръководител на IVБ клас
 10. Георги Атанасов Василев - кл. ръководител на кв. паралелка
 11. Цоко Георгиев Горастев – ръководител учен. занимания
 12. Желязка Цекова Маркова – дружинен ръководител
 13. Мария Дянкова Мангърова – детска учителка
 14. Иванка Славова Манолова – детска учителка

И тази година започна с едно неповторимо по своето историческо значение събитие – провеждането на VIII конгрес на нашата славна БКП.

Не бяха заглъхнали песните от първия учебен ден, когато гласът на говорителя от София – Радко - развълнува сърцата с нова радостна вест – проектодирективите на VIII конгрес.

Щастливото съвпадение на първия учебен ден с проектодирективите на VIII конгрес вдъхнови учителите за още по-големи успехи в областта на нашето народно образование.

На 18 март 1963 год. в училището ни се проведе районна конференция на тема „Усвояване опита на местните учители“. Тук приветствуваха учители от цялата бивша Свиленградска околия.

На 15-18 април 1963 год. се проведе национална конференция в гр. Хасково. На конференцията присъствуваха около 900  учители от цялата страна.

Учебната година завършихме на 31.V.

Годишното утро се състоя на 9.VI.1963 год.

 

1963 - 1964 учебна година

Учебните занятия започнаха на 16.IX.1963 г. Новата учебна година бе открита тържествено с литературно-музикална програма от учениците при IV класове в присъствието на много родители.

Годината започна със следния учителски персонал:

 1. Иван Манолов Манолов – директор
 2. Гичка Николова Колеманова – IА клас
 3. Мария Илиева Кирева – IБ клас
 4. Елена Йорданова Йорданова – IIА клас
 5. Димитър Ник. Ангелов – IIБ клас
 6. Екатерина Павлова Иванова – IIIА клас
 7. Мария Стоянова Кафазова – IIIБ клас
 8. Атанас Дим. Манолов – IVА клас
 9. Мария Иванова Манолова – IVБ клас
 10. Желязка Цекова Маркова – I клас – бавноразвиващи
 11. Алина Василева Сталева – I - IV клас - кв. паралелка
 12. Цоко Георгиев Горастев – зав. занималня
 13. Георги Атанасов Василев – зав. занималня
 14. Мария Дянкова Мангърова – детска градина
 15. Иванка Славова Манолова – детска учителка
 16. Ганка Коситова Минова – дружинен ръководител

През м. февруари училището ни бе посетено от Окр. Ст. Училищен Инспектор - др-я Н. Бакалов.

Всички учители бяха посетени и им бяха дадени ценни указания за подобряване на работата.

През втория срок излязоха в отпуск по майчинство учителките Екатерина Павлова и Мария Ст. Кафазова и двете - кл. ръководителки на третите класове. На тяхно място бяха назначени по чл. 64 от КТ учителите Мария Георгиева Димитрова от с. Малко градище и Мария Кръстева Генова – пенсионерка от с. Любимец.

В чест на 20-годишнината oт 9.IX.1964 г. бе обявен общ. преглед на училищата.

Вторият учебен срок завърши на 31.III.1964 год. Дните от 1 до 10.IV., определени за ваканция, учителите прекараха в училището за изработване на нагледни помагала и хигиенизиране на училищния двор и класните стаи.

Учебната година завърши на 30.VI., а годишното утро се проведе на 7.VI.1964 г. Отчетоха се и резултатите от учебно-възпитателната работа и се раздадоха свидетелствата на учениците.

Общият успех на училището за тази учебна година бе 4.71, а процентът на слабите ученици общо за училището - 4.80%.

 

1964 - 1965 учебна година

Учебните занятия започнаха на 15.IX.1964 год. Рано сутринта всички ученици и учители бяха в училище. Уреди се тържествено посрещане на първокласниците. Раздадени бяха подаръци на първокласниците. Същите бяха въведени в класните стаи от учениците от IV клас. Същият ден се проведоха профилактични прегледи на всички ученици и се започна редовна учебно-възпитателна работа.

Годината започна със следния учителски персонал:

 1. Иван Манолов Манолов – директор на училището
 2. Мария Николова Николова – кл. ръководител на IА клас
 3. Добри Иванов Николов – кл. ръководител на IБ клас
 4. Гичка Николова Колеманова – кл. ръководител на IIА клас
 5. Мария Илиева Кирова – кл. ръководител на IIБ клас
 6. Елена Йорданова Богданова – кл. ръководител на IIIА клас
 7. Димитър Ник. Ангелов – кл. ръководител на IIIБ клас
 8. Екатерина Павлова Иванова – кл. ръководител на IVА клас
 9. Мария Стоянова Кафазова – кл. ръководител на IVБ клас
 10. Желязка Жекова Маркова – II клас - помощна паралелка
 11. Алина Василева Сталева – I - IV клас - кв. паралелка
 12. Цоко Георгиев Горастев – зав. занимания
 13. Георги Атанасов Василев – зав. занимания
 14. Мария Дянкова Мангърова – детска учителка
 15. Иванка Иванова Манолова – детска учителка
 16. Гинка Костова Микова – друж. ръководител

В началото на учебната година излязоха в отпуск по майчинство Екатерина П. Иванова и Иванка Иванова Манолова. На тяхно място, по чл. 64 от КТ, бяха назначени др-те Зоя Георгиева Попова и Цвета Димова Кучкова от с. Любимец. В последствие и двете напуснаха по болест и на тяхно място бяха назначени Станка Костова Колева – нередовна и Марина Георгиева Христева.

Във връзка с повишаване квалификацията на учителите през първия срок се проведоха две конференции. Едната бе по рисуване с участието на всички учители в гр. Свиленград и другата - с учителите на първите класове в с. Любимец.

На съвещание в гр. Хасково се отчете съревнованието на училищата в чест на 20-годишнината от 9.IX.1944 год. Нашето училище беше класирано на първо място в окръга от началните училища. Първият учебен срок завърши на 30.XII.1964 г. Посрещането на новата 1965 г. бе уредено в читалището. Изнесена беше хубава литературно-музикална програма от учениците. Раздадени бяха бележниците на учениците от III и IV клас.

Зимната ваканция бе от 31.XII.1964 г. до 12.I.1965 год.

Във връзка с класирането на училището ни на общ. преглед, училището получи за награда „Магнетофон“ от ОНС, отд. „Народна просвета“.

Вторият учебен срок завърши на 31.III.1965 год. Педагогическият съвет, за обсъждане резултатите от срока, се проведе на 30.III. Отчете се, че успехът е реален.

Учебната година завърши на 31.V.1965 г.

Общият успех на училището е 4,63.

На 6.VI.1965 г. по класове се проведоха годишни беседи, на които присъствуваха много родители. След проведените беседи (обзорни уроци) учениците изнесоха литературни програми. Същият ден бяха раздадени удостоверенията за завършен клас. На пълните отличници от III и IV клас бяха раздадени и похвални грамоти.

 

1965 - 1966 учебна година

Учебната година започна на 15.IX.1965 год. Рано сутринта всички ученици и много родители се събраха в училищния двор. Точно в 8 часа започна работата по тържественото откриване на учебната година.

Директорът на училището произнесе кратко слово и пожела ползотворна работа на ученици и учители през годината. Учениците от IV клас изнесоха литературно-музикална програма. Раздадени бяха подаръци на първокласниците. След това се проведоха профилактични прегледи, въведени бяха децата в класните стаи. Дадени им бяха указания за следващия ден.

На 16.IX.1965 год. започнаха напълно нормални учебни занятия със следния учителски състав:

 1. Екатерина Павлова Иванова – учител на IА клас
 2. Мария Стоянова Кафазова – учител на IБ клас
 3. Мария Добрева Николова – учител на IIА клас
 4. Добри Иванов Николов – учител на IIБ клас
 5. Гичка Ник. Колеманова – учител на IIIА клас
 6. Мария Илиева Кирова – учител на IIIБ клас
 7. Елена Йорданова Богданова – учител на IVА клас
 8. Димитър Николов Ангелов – учител на IVБ клас
 9. Желязка Жекова Маркова – III клас - бавноразвиващи
 10. Алина Василева Сталева – I - IV клас - кв. паралелка
 11. Цоко Георгиев Горастев – зав. занималня
 12. Георги Атанасов Василев – зав. занималня
 13. Иванка Ив. Манолова – детска учителка
 14. Мария Дянкова Мангърова – детска учителка
 15. Гинка Костова Микова – друж. ръководител
 16. Иван Манолов Манолов – директор на училището

На 6.XI.1965 г. училището ни беше посетено от Окр. Училищен Инспектор - Н. Бакалов. Ревизирани бяха учителите на уроци, както следва: Ел. Богданова - по пеене, М. Николова - по пеене, М. Кирова - по рисуване и Г. Колеманова - по аритметика.

През зимната ваканция, с помощта на др-я Васил Сталев – художник към ДМА в селото ни, бе подновена училищната украса. Изработени бяха: кът ГБ – 20; „Из героичното минало на нашия народ“ и „Социалистическото строителство“.

По инициатива на Окр. Училищен Инспектор - Неделчо Бакалов, бе изградена школа за изучаване на някои нови педагогически проблеми. Заниманията на същата се провеждаха на различни места: гр. Харманли, селата Любимец, Бисер, Славяново и др. От нашето училище в школата участвуваха учителите: Иван Манолов, Мария Кирова, Гичка Ник. Сребрева и Мария Ст. Кафазова.

През тази учебна година бяха премахнати и цифровите оценки за учениците от началния курс.

На 20.II.1966 г. се проведе общински празник на „Щастливото детство“. Училищният хор бе определен за първенец и на 6.III.1966 г. се представи в гр. Свиленград на районния празник.

На 17.II.1966 год. училището ни направи посещение на учителския колектив при училище „Иван Вазов“, гр. Хасково. Наблюдавани бяха уроци. Обменен бе опит между учителите от двете училища.

На 21 април 1966 год. в училището ни се проведе научно-практическа конференция на тема: „Системата на писмените упражнения в началния курс“. На конференцията присъствуваха около 120 учители. Др-я Й. Ананиев изнесе доклад на конференцията.

Изнесени бяха 4 урока.

 1. IА клас – „Устен преразказ“ от К. Иванова
 2. IIА клас – „Устно съчинение по серия картини“ от М. Николова
 3. IIIБ клас – „Устно съчинение по наблюдение“ от М. Кирова
 4. IVА клас – „Устно съчинение по преживяване“ от Ел. Богданова

Уроците преминаха на високо ниво. Учителите, присъствуващи на конференцията, изказаха задоволство от наблюдаваните уроци.

Учебната година завърши на 31.V., а беседите се проведоха на 5.VI. На тази дата се раздадоха и свидетелствата на учениците.

 

1966 - 1967 учебна година

Учебната година започна на 15.9.1966 г. с кратко тържество в чест на първокласниците.

Работа започнахме със следния учителски персонал:

 1. Иван Манолов Манолов – директор на училището
 2. Димитър Николов Ангелов – учител на 1.А клас
 3. Елена Йорд. Богданова – учителка на 1.Б клас
 4. Милка Петкова Москова – учителка на 2.А клас
 5. Мария Стоянова Кафазова – учителка на 2.Б клас
 6. Мария Николова Николова – учителка на 3.А клас
 7. Добри Иванов Николов – учител на 3.Б клас
 8. Гичка Николова Сребрева – учителка на 4.А клас
 9. Мария Илиева Кирова – учителка на 4.Б клас
 10. Желязка Жекова Маркова – 4. клас - помощна паралелка
 11. Алина Василева Сталева – 1 – 4 клас – кв. паралелка
 12. Цоко Георгиев Горастев – възпитател
 13. Георги Атанасов Василев – възпитател
 14. Иванка Иванова Манолова – детска учителка
 15. Мария Димитрова Мангърова – детска учителка
 16. Гинка Костова Микова – дружинна ръководителка

На 26.IX. се проведе първият учителски съвет, на който се обсъди годишният план по училището и планът за вътрешно-методическата работа.

Заредиха се учебните дни. Учителският колектив, който се състоеше от почти млади учители, заработи трескаво за изпълнение на стотиците пред училището задачи, за достойна среща с предстоящия 9-ти конгрес на нашата славна БКП.

На 11.10.1966 г., с извънбюджетни средства, училището ни закупи телевизор „Пирин“. Това бе събитие, което се посреща с голяма радост от учители и ученици.

Първият учебен срок завърши на 30.12.1966 г. На 31.12.1966 г. бе уредено тържество по случай настъпването на новата 1967 год. Вторият учебен срок започнахме интусиазирани и окриляни от решенията на втория конгрес на учителите, който бе открит на 10.1.1967 год.

На 2.2.1967 г. училището ни беше посетено от Ст. Учил. Инспектор -  Неделчо Бакалов. Ревизирани бяха учителите:

 1. Димитър Ник. Ангелов – по четене в1.А клас
 2. Милка Петрова Москова – по аритметика в 2.А клас
 3. Мария Ник. Николова – по четене в 3.А клас
 4. Добри Иванов Николов – по аритметика в 3.Б клас
 5. Гичка Ник. Сребрева – по четене в 4.А клас
 6. Мария Илиева Кирова – по история в 4.Б клас

През II срок на учебната 1966-1967 г. в училището ни бяха закупени АСПЕКТОМАТ  И ЕПИДЕЛСКОП,  които се ползуваха в урочната работа на учителите.

През м. април училището ни бе посетено от окр. комисия по петия републикански преглед, а на 16-ти април се проведе занималня на школата по изучаване на някои нови проблеми в педагогическата практика и теория. Изнесени бяха два открити урока:

 • Предметен урок в 1.А клас от Димитър Ник. Ангелов
 • Аритметика в 3.А клас от Мария Ник. Николова

На 7 май 1967 г. се проведе районен преглед на съветската и българската революционна песен. Пионерският хор, с ръководител Мария Кафазова и вокалната група за руски песни, с ръководител Мария Москова, се класираха на първо място, с което ни се даде възможност да се представим на окръжен преглед, който се проведе на 4.6.1967 г. в гр. Хасково.

Учебната година завърши на 31.5.1967 г.

Годишните беседи се проведоха на 3.6.1967 г., а на 4.6.1967 г. пионерският хор и вокалната група заминаха за гр. Хасково, за да се представят на окръжния преглед на руската революционна песен и поезия, в чест на 50-годишнината от ВОСК.

 

1967 - 1968 учебна година

Новата учебна година започна на 15.IX. със следния учителски персонал:

 1. Гичка Ник. Сребрева – учителка на I клас
 2. Димитър Ник. Ангелов – учител на IIА клас
 3. Елена Петрова Динева – учителка на IIБ клас
 4. Мария Стоянова Кафазова – учителка на IIIБ клас
 5. Милка Петрова Москова – учителка на IIIА клас
 6. Добринка Дим. Кирякова – учителка на IVА клас
 7. Мария Ил. Кирова – учителка на IVБ клас
 8. Алина Вас. Станева – учител на кв. паралелка I - IV клас
 9. Маргарита Ат. Сталева – учителка на II клас (пом. паралелка)
 10. Цоко Георгиев Горастев – възпитател
 11. Георги Ат. Василев – възпитател
 12. Иванка Иванова Манолова – детска учителка
 13. Мария Димитрова Мангърова – детска учителка
 14. Гинка Костова Минова – друж.ръководител
 15. Иван Манолов Манолов – директор на училището

В учителския персонал се извършиха следните замени:

 1. Добри Иванов Николов – гр. Свиленград
 2. Мария Иванова Николова – с. Ново село
 3. Желязка Жекова Маркова – уч. “Захари Стоянов“, гр. Любимец
 4. Елена Йорданова Богданова – изселена в София, паралелката на която бе съкратена.

На мястото на преместените учители бяха назначени:

 1. Добринка Дим. Кирякова
 2. Елена Петрова Динева
 3. Маргарита Ат. Сталева

Учебните занятия започнаха при напълно подреден учителски персонал. На 14.IX.1967 г. се проведе заседание на учителския съвет, на който бе изнесен годишният план за училището. Разпределено беше и класното ръководство между учителите.

На 21.I.1968 г. се проведе съвещание с участниците в школата, организирана от инспектор Н. Бакалов.

Изнесени бяха открити уроци както следва:

 • Четене във IIБ клас – от Елена Динева
 • История в IVБ клас – от Мария Кирова

Доклад на тема: „Изпълняване на техническите средства в процеса на обучението“ изнесе Иван Манолов. В доклада и уроците намериха широко приложение техническите средства, с които разполага училището.

Учебната година завърши на 31.V.1968 г.

На 2.VI. се проведоха годишните беседи с учениците по класове, а на 10.VI. - учителски съвет за отчитане резултатите от учебно-възпитателната работа през годината.

 

1968 - 1969 учебна година

Новата учебна година започна на 15.IX.1968 г. – неделя. На тази дата се извършиха профилактичните прегледи на децата. Проведе се кратко тържество за посрещането на първокласниците, след което ученици и учители бяха освободени.

Редовните учебни занятия започнаха на 16.IX.1968 г. със следния учителски персонал:

 1. Добринка Дим. Кирякова – учителка на IА клас
 2. Мария Илиева Кирова – учителка на IБ клас
 3. Гичка Николова Сребрева – учителка на IIА клас
 4. Димитър Николов Ангелов – учител на IIIА клас
 5. Елена Петрова Динева – учителка на IIIБ клас
 6. Невена Лилянова Тенева – учителка на IIIВ клас
 7. Теню Иванов Тенев – учител на IVА клас
 8. Мария Стоянова Кафазова – учител на IVБ клас
 9. Алина Василева Сталева – учител I - IVклас (кв. паралелка)
 10. Иванка Иванова Манолова – детска учителка
 11. Мария Димитрова Мангърова – детска учителка
 12. Гинка Георгиева Микова – друж. ръководител
 13. Цоко Георгиев Горастев – възпитател
 14. Георги Ат. Василев – възпитател
 15. Иван Манолов Манолов – директор

В учителския персонал се извършиха следните промени. На мястото на Милка Москова и Маргарита Сталева – назначени по за 1 учебна година, бяха назначени Теню Ив. Тенев и Невена Лилянова Тенева – семейство от с. Лозен, учителствували в с. Пъстрогор, Хасковски окръг.

На 18.IX.1968 г. се проведе заседание на учителския съвет за приемане годишния план на училището и плана за вътрешно-методическата работа в училището.

Новата учебна година протече под знака на 25-годишнината от 9.IX.1944 г. Проведоха се редица мероприятия от вътрешноучилищен, районен и окръжен мащаб за ознаменуване на тази кръгла годишнина.

В началото на учебната година бе обявен четвъртият републикански преглед на учебните и учебно-възпитателни заведения за периода 1968/1969 г. и 1969/1970 г. Основен показател за работа в прегледа бе обзавеждането на училищата със съвременни учебно-технически средства. Училището ни се включи в прегледа.

На 23.XI.1968 г. се проведе вътрешно-училищна и научно-практическа конференция по въпросите на нравственото възпитание. Същата премина през много добра организация и активност на учителите.

Съгласно телеграма на Министъра на Народната просвета, зимната ваканция започна на 28.XII.1968 г. и продължи до 19.I.1969 г. вкл.

На основание заповед №970 от 26.XII.1968 г. на ОНС отдел – „Народна просвета“, др-ката Гинка Костова бе освободена от длъжността, поради това че за м-р на „Народната просвета“ бе назначен др-я Стефан Василев.

Вторият учебен срок започна на 20.I.1969 год. поради застудяване на времето. На 29.III.1969 г. се проведе заседание на учителския съвет за отчитане резултатите от II учебен срок.

Пролетната ваканция продължи от 31.III. – 10.IV.1969 г. вкл.

Учебната година приключи на 5.VI., а годишните беседи се проведоха на 8.VI.1969 год.

 

1969 - 1970 учебна година

Учебната година започна на 15.IX.1969 г. Рано сутринта училищният двор се огласи от детски глъч.

В двора на училището дойдоха много бащи и майки, за да доведат своите първокласници.

След извършване на профилактичния преглед в училището се проведе тържество с литературно-музикална програма. Раздадени бяха подаръци на първокласниците, след коeто бяха въведени в класните стаи.

Учебната година започнахме със следния учителски персонал:

 1. Иван Манолов Манолов – директор
 2. Теню Иванов Тенев – учител на IА клас
 3. Мария Ст. Кафазова – учителка на IБ клас
 4. Добринка Дим. Кирякова – учителка на IIА клас
 5. Мария Ил. Кирова – учителка на IIБ клас
 6. Гичка Ник. Сребрева – учителка на IIIА клас
 7. Димитър Ник. Ангелов – учител на IVА клас
 8. Елена Петрова Динева – учителка на IVБ клас
 9. Невена Тенева Иванова – учителка на IVВ клас (пом. паралелка)
 10. Алина Вас. Сталева – I - IVклас (кв. паралелка)
 11. Цоко Георг. Горастев – възпитател
 12. Георги Ат. Василев – възпитател
 13. Иванка Ив. Манолова – детска учителка
 14. Мария Дим. Мангърова – детска учителка
 15. Гинка Костова Микова – друж. р-ка

Построен бе павилион за закуски на учениците, който бе открит (започна работа) на 13.X.1969 г.

В началото на тази учебна година бе закупена със средства от ОНС, киномашина „Славянка“ и някои други учебно-технически средства.

За пръв път, тази година в IV клас бе въведен за изучаване предметът руски език, а в I и II клас - математиката по новите учебни програми.

През II учебен срок се проведе районна конференция във връзка с организирането и провеждането на годишния преговор.

В чест на 24 май бяха удостоени със званието „Ударник за комунистически труд“ учителите: Мария Кирова, Димитър Ангелов и Гичка Ник. Сребрева.

Учебната година приключи на 31.V. На същата дата бяха раздадени и свидетелствата на учениците за завършен клас.

 

1970 - 1971 учебна година

15.IX.1970 г. – Весел детски глас огласи училищния двор.

Децата бяха радостно възбудени, с трепет очакваха първия звънец. Започна училищното тържество. Поднесоха се приветствия, с пожелания за успех през новата учебна година, от директора на училището, представител от Ок на ДКМС и друж. председател. Учениците от IV клас изнесоха кратка програма, поднесоха подаръци на първокласниците и ги въведоха в класните стаи.

Учебната година започнахме със следния учителски състав:

 1. Иван Манолов Манолов – директор
 2. Елена Петрова Динева – учителка на IА клас
 3. Димитър Ник. Ангелов – учител на IБ клас
 4. Теню Ив. Тенев – учител на IIА клас
 5. Мария Ст. Кафазова – учителка на IIБ клас
 6. Добринка Дим. Кирякова – учителка на IIIА клас
 7. Мария Ил. Кирова – учителка на IIIБ клас
 8. Гичка Ник. Сребрева – учителка на IVА клас
 9. Алина Вас. Сталева – учителка на кв. паралелка
 10. Мария Дим. Мангърова – детска учителка
 11. Иванка Ив. Манолова – детска учителка
 12. Невена Тенева Иванова – възпитателка
 13. Мата Анг. Гочева – възпитателка
 14. Георги Ат. Василев – възпитател
 15. Денка Павлова Георгиева – възпитател

Извършиха се следните промени: Цоко Г. Горастев се премести в с. Ново село, Невена Тенева Иванова бе преназначена за възпитателка, а на новооткритите две полуинтернатни групи бяха назначени др-те Мата Анг. Гочева – от с. Белица и Денка Павлова Георгиева от гр. Любимец.

На 9 и 10.II.1971 год. училището ни бе посетено от др-те Спас Ал. Спасов – инспектoр методик по начално образование и Иван Славов Стоянов – организационен инспектор при ОНС, отд. „Народна просвета“ в гр. Хасково. Ревизирани бяха всички учители, а на директора беше направена административна ревизия.

На 14.II.1971 г. се проведе Олимпиада по математика с учениците от II, III и IV класове, а на 13.II.1971 г. - тържество на буквите с първокласниците, на което присъствуваха много родители.

Работата през срока протече под знака за достойно посрещане X конгрес на БКП.

На 30.III.1971 г. в Кремълския дворец на конгресите бе открит XXIV конгрес на КПСС. Интересът на учителите към работата на конгреса бе голям. С внимание бе изслушан отчетния доклад на ЦК на КПСС.

Тази година бе ознаменувана с още едно забележително по своето значение събитие – провеждането на X конгрес на БКП.

Учебните занятия приключиха на 31.V.1971 г., а годишните утра се проведоха на 6.VI.1971 г. Същите преминаха при много добър ред и дисциплина.

 

1971 - 1972 учебна година

Учебните занятия започнаха на 15.IX.1971 г. със следния учителски персонал:

 1. Иван Манолов Манолов – директор на училището
 2. Гичка Николова Сребрева – учителка на I клас
 3. Елена Петрова Динева – учителка на IIА клас
 4. Димитър Ник. Ангелов – учител на IIБ клас
 5. Теню Иванов Тенев – учител на IIIА клас
 6. Денка Павлова Георгиева – учителка на IIIБ клас
 7. Добринка Дим. Кирякова – учителка на IVА клас
 8. Мария Илиева Кирова – учителка на IVБ клас

Възпитатели:

 1. Надка Бонева Радинова – I клас
 2. Калинка Тодорова Вълчева – II клас
 3. Мата Ангелова Гочева – IIIА клас
 4. Алина Василева Станева – IIIБ клас
 5. Невена Лилянова Тенева - IV клас

Извършиха се следните промени: Учителката Мария Стоянова Кафазова замина за 2г., с право на запазване мястото си, в Кърджалийски окръг, а на нейно място бе назначена др-та Калинка Тодорова Вълчева. Др. Г. Василев излезе в отпуск по болест и на негово място бе назначена, по чл. 64 от К.Т., др-та Надка Бонева Радинова. На нова щатна длъжност за възпитателка бе назначена др-та Алина В. Станева – съкратена на 1.IX.1971 г. от кв. паралелка, поради откриването на интернат за децата на малцинството в с. Г. Добрево.

В полудневната детска градина бяха учителите: Мария Димитрова Мангърова и Иванка Ив. Манолова.

На 24.IX. се проведе заседание на учителския съвет за приемане плановете на училището.

На 17.I.1972 г. се проведе заседание на учителския съвет, в присъствието на инспектор Иван Стоянов, за отчитане резултатите от учебно-възпитателната работа през I учебен срок.

На 28.IV.1972 г. се проведе заседание на учителския съвет, в присъствието на др-я и-р Георги С., за обсъждане новите учебни програми за обучението от I - III клас на ЕСПУ.

На 19.V.1972 г. се проведе заключителното занятие на семинара за изучаване документите и решенията на X конгрес на БКП и XXIV конгрес на КПСС, с ръководител д-р Димитър Ник. Ангелов.

На 31.V.1972 г. завърши учебната година. Годишните беседи се проведоха на 4.VI. Бяха поканени да присъствуват родителите на учениците. На отличниците се раздадоха награди.

На 5 и 6.VI. се проведе XXII конгрес на СБУ. Делегат на конгреса от нашето училище бе др-та Мария Ил. Кирова.

Особени промени в състава на училищния колектив за новата 1972-1973г. не се предвиждаха.

 

1972 - 1973 учебна година

15.IX.1972 г. учебната година започна със следния учителски състав:

 1. Иван Манолов Манолов – директор
 2. Добринка Дим. Кирякова – учителка на IА клас
 3. Мария Илиева Кирова – учителка на IБ клас
 4. Гичка Николова Сребрева – учителка на II клас (единичен)
 5. Елена Петрова Динева – учителка на IIIА клас
 6. Димитър Ник. Ангелов – учител на IIIБ клас
 7. Теню Ив. Тенев – учител на IVА клас
 8. Денка Павлова Георгиева – учителка на IVБ клас

Възпитатели:

 1. Невена Лилянова Тенева – I клас
 2. Надка Бонева Радинова – II клас (до 13.XI.1972 г.)
 3. Калинка Георгиева Тодорова – III клас
 4. Мата Анг. Гочева – IVА клас
 5. Алина Вас. Станева – IVБ клас

Промени в учителския персонал не се извършиха.

Детски учителки:

 1. Иванка Иванова Манолова
 2. Мария Димитрова Мангърова

Учебната година започна с кратко тържество в чест на първокласниците. След направените медицински прегледи започнаха редовни учебни занятия.

На 13.XI.1972 г. напуска училището ни др-та Надка Бонева Радинова, поради преместване на другаря й в гр. Берковица. На нейно място бе назначен учителят Иван Димитров Киряков - до момента учител в училище „Захари Стоянов“.

На 3.XII.1972 г. бе открит тържествено новият културен дом.

13.I.1973г. – започна вторият учебен срок, а на 15.I.1973 г. се проведе заседание на учителския съвет за отчитане резултатите от учебно-възпитателната работа.

От 1.II.1973 г. бе признато гранично възнаграждение на учителите, а от 1.III.1973 г. – повишение заплатите на всички учители и възпитатели във връзка с изпълнение решенията на Декемврийския пленум на ЦК на БКП. Всичко това се посрещна с голямо задоволство от страна на учителите.

Учебната година завърши на 31.V.1973 г., а годишните беседи с учениците по класове се проведоха на 3.VI.1973 г.

Общият успех на училището за годината бе 4,86.

ЛЕТОПИСНА КНИГА I (1923 - 1939)

ЛЕТОПИСНА КНИГА II (1939 - 1953)

ЛЕТОПИСНА КНИГА III (1953 - 1973)

Сподели: