Неделя 14, Април 2024г.

1973 - 1974 учебна година

Учебната 1973-1974 год. започна на 15.IX с тържествено посрещане на първокласниците.

Тази учебна година се характеризираше с внедряването на новото учебно съдържание на ЕСПУ и съвпадна с всенародното чествуване  на 30-годишнината от славното деветосептемврийско въстание и 50-годишнината от първото антифашистко въстание в България.

Учебната година започна с редовни учебни занятия още на 15.IX. със следния учителски състав:

 1. Иван Манолов Манолов – директор на училищетo
 2. Теню Ив. Тенев – учител на IА клас
 3. Мария Ст. Кафазова – учителка на IБ клас
 4. Добринка Дим. Кирякова – учителка на IIА клас
 5. Елена Петрова Сарафова – учителка на IIБ клас
 6. Калинка Г. Тодорова – учителка на IIIА клас
 7. Гичка Н. Сребрева – учителка на IIIБ клас
 8. Елена П. Динева – учителка на IVА клас
 9. Димитър Ник. Ангелов – учител на IVБ клас

Възпитатели:

 1. Невена Лилянова Тенева – IА и IIА клас
 2. Денка Павлова Георгиева – IБ и IIБ клас
 3. Алина Вас. Станева – IIIА клас
 4. Иван Дим. Киряков – IIIБ и IVБ клас
 5. Мата Анг. Гочева – IVА клас
 6. Петрана Апостолова – I - IV клас – с. Йерусалимово

Детски учителки:

 1. Мария Дим. Мангърова
 2. Иванка Ив. Манолова

Учебната година бе разделена на два учебни срока. Първият срок - от 15.IX.1973 г. до 31.I.1974 г., а вторият - от 3.II.1974 г. до 31.V.1974 г.

През първото полугодие на учебната година бяха закупени каб. шкафове за I клас. Освен това бе закупен спиртограф във връзка с прилаганите елементи на програмирано обучение по отделните учебни предмети в началния курс.

През срока училището ни не бе посещавано от органи на „Нар. просвета“.

Учебните занятия приключиха на 31.V.1974 г., а тържественото изпращане на четвъртокласниците бе на 2.VI.1974 год., което мина много тържествено в младежкия дом.

 

1974 - 1975 учебна година

Тържественото откриване на новата учебна година се извърши на 15.IX.1974 г. (неделя), а редовните учебни занятия започнаха на 16.IX.1974 г. със следния учителски състав:

 1. Иван Манолов Манолов – директор
 2. Димитър Ник. Ангелов – учител на IА клас
 3. Елена Петрова Динева – учителка на IБ клас
 4. Теню Иванов Тенев – учителка на IIА клас
 5. Руска Георгиева Казакова – учителка на IIБ клас
 6. Добринка Дим. Кирякова – учителка на IIIА клас
 7. Елена Петрова Стойчева – учителка на IIIБ клас
 8. Калинка Тодорова Георгиева – учителка на IVА клас
 9. Гичка Ник. Сребрева – учителка на IVБ клас

Възпитатели:

 1. Денка Павлова Георгиева – IА клас
 2. Невена Лилянова Тенева – IIА и IIБ клас
 3. Иван Дим. Киряков – IIА клас
 4. Мата Анг. Гочева – IIIА и IIIБ клас
 5. Алина Вас. Станева
 6. Петрана Грозд. Ангелова – в с. Йерусалимово

Детски учителки:

 1. Иванка Ив. Манолова
 2. Мария Дим. Мангърова

През тази година се въведе новото учебно съдържание във II клас.

Общият брой на учениците в началото на годината бе 198. Всички бяха прибрани в училище още в първия учебен ден.

На основание устно нареждане на Окр. Училищен Инспектор - др. Т. Петков – учениците от I и II клас на с. Йерусалимово бяха върнати в селото им.

От 11.X.1974 г. училището в с. Йерусалимово бе възстановено и другарката Петрана Николова бе преназначена от възпитателка на учителка на I и II клас – с. Йерусалимово.

Останалите ученици от с. Йерусалимово останаха да прихождат.

Първият учебен срок завърши на 28.II., а заседанието на учителския съвет за отчитане на резултатите от учебно-възпитателната работа през срока се проведе на 8.II.1975 г.

На 18.II.1975 г. в СПУ „Ж. Терпешев“ се проведе съвещание с директорите от района, под ръководството на инспектор Т. Петков, за отчитане резултатите от I учебен срок.

Учебната година завърши на 31.V., а годишното утро се проведе на 8.VI.1975 г.

Общият успех на училището бе 4,91. Само 4 ученици останаха на допълнителна работа през м. юни, от които единият бе освидетелствуван за бавноразвиващ.

Особени промени в колектива за новата учебна година не се наложиха.

 

1975 - 1976 учебна година

Учебната 1975 - 1976г. започна на 15.IX. Рано сутринта училищният двор се изпълни с весел детски глъч. След малко дойдоха и много родители.

Изнесена бе литературно-музикална програма от пионерите в чест на първокласниците.

Учителският състав бе следният:

 1. Иван Манолов Манолов – директор на училището
 2. Гичка Ник. Сребрева – учителка на IА клас
 3. Калинка Т. Георгиева – учителка на IБ клас
 4. Димитър Ник. Ангелов – учител на IIА клас
 5. Елена Петрова Динева – учителка на IIБ клас
 6. Теню Иванов Тенев – учител на IIIА клас
 7. Руска Георг. Казакова – учителка на IIIБ клас
 8. Добринка Дим. Кирякова – учителка на IVА клас
 9. Елена Петрова Стоева – учителка на IVБ клас

Възпитатели:

 1. Мата Ангелова Гочева – възпитател на IА и IБ клас
 2. Недялка Хр. Кучкова – възпитател на IА клас
 3. Иван Дим. Киряков – възпитател на IIБ клас
 4. Невена Лилянова Тенева – възпитателка на IIIА клас
 5. Аничка Петрова Видева – възпитателка на IIIБ клас
 6. Алина Вас. Станева – възпитателка на IVА и IVБ клас

Учители в ПДГ:

 1. Иванка Иванова Манолова
 2. Мария Дим. Мангърова

Общият брой на учениците в началото на учебната година бе 202 ученици, от които в I клас – 47, II клас – 53, III клас – 54, IV клас – 48.

В началото на учебната година всички ученици бяха прибрани в училище. Още от първия учебен ден учениците започнаха нормални учебни занятия.

На 23.X.1975 г. в културния дом се проведе обща родитело-учителска среща, на която бе изнесена литературно-музикална програма, посветена на 58-та годишнина от ВОСР.

Доклад изнесе др. Димитър Кузев от гр. Хасково.

На 13.II.1976 год. училището ни бе посетено от др-та Мара Ангелова – гл. специалист от МНП. Същата посети уроци в III-те класове при учителите Теню Ив. Тенев и Руска Георгиева Казакова.

Учебните занятия приключиха на 31.V.1976 г., а годишното утро се проведе на 6.VI.1976 год.

Тази учебна година бе характерна с това, че завърши цикълът на изграждане на тригодишното начално училище.

Завършилите III клас преминаха на обучение в СПУ „Ж. Терпешев“-с. Любимец.

 

1976 - 1977 учебна година

Учебната година започна на 15.IX. със следния учителски състав:

 1. Иван Манолов Манолов – директор
 2. Теню Иванов Тенев – учител на IА клас
 3. Добринка Дим. Кирякова – учителка на IБ клас
 4. Гичка Николова Сребрева – учителка на IIА клас
 5. Калинка Тодорова Георгиева – учителка на IIБ клас
 6. Димитър Ник. Ангелов – учител на IIIА клас
 7. Елена Петрова Динева – учителка на IIIБ клас
 8. Елена Петрова Стоева – учителка по физ. възпитание и руски език – I-III клас

Възпитатели:

 1. Невена Лилянова Тенева – възпитателка на IА клас
 2. Иван Димитров Киряков – възпитател на IБ клас
 3. Руска Георг. Казакова – възпитателка на IIА клас
 4. Петрана Грозд. Апостолова – възпитателка на IIБ клас
 5. Денка Георг. Павлова – възпитателка на IIIА клас
 6. Алиса Вас. Станева – възпитателка на IIIБ клас

Детски учителки:

 1. Мария Дим. Мангърова
 2. Иванка Иванова Манолова

Общият брой на учениците в началото на годината бе 162. Всички бяха прибрани в училище още в първите дни на учебната година.

На 23.IX.1976 г. бе уредено приемането на III клас в ДПО. За целта учениците бяха отведени на граничната застава „Пирдопски край“ в с. Мезек.

На 14 и 15 март се проведе XXIII конгрес на СБУ. Делегат на конгреса беше Иван Манолов Манолов – директор на училището.

На 27 април 1977 г. училището ни бе посетено от Учил. Инспектор - Спас Александров Спасов.

Посетени бяха на уроци следните учители:

 1. Калинка Т. Георгиева – възпитателка на IIБ клас - по бълг. език
 2. Денка Иванова Янева – възпитателка на IIIА клас - по бълг. език
 3. Алина Живкова Станева – възпитателка на IIIБ клас - също по бълг. език

На 28 и 29.IV.1977 г. се проведе Национално съвещание в гр. Ямбол за отчитане резултатите от работата по преустройството на образованието I - III клас.

На конференцията в гр. Ямбол бе определен да присъствува др. Иван Манолов Манолов – директор на училището.

Учебната година завърши на 31.V., а годишното утро се проведе на 5.VI.1977 г.

Общият успех на училището за годината бе 5,06.

От всички 160 ученици, в края на учебната година преминаха в по-голям клас 160 ученици или 100%.

Резултат за първи път от съществуването на училището.

 

1977 - 1978 учебна година

Учебната година започна на 15.IX.1977 г. при следния учителски състав:

 1. Иван Манолов Манолов – директор
 2. Елена Петрова Динева – учителка на IА клас
 3. Димитър Ник. Ангелов – учител на IБ клас
 4. Теню Иванов Тенев – учител на IIА клас
 5. Добринка Дим. Кирякова – учителка на IIБ клас
 6. Гичка Николова Сребрева – учителка на IIIА клас
 7. Калинка Тод. Георгиева – учителка на IIIБ клас
 8. Иван Дим. Киряков – възпитател на IА клас
 9. Денка Павлова Янева – възпитателка на IБ клас
 10. Невена Лилянова Тенева – възпитателка на IIА клас
 11. Елена Петрова Стоева – възпитателка на IIIА клас
 12. Петрана Грозд. Апостолова – възпитателка на IIIБ клас
 13. Иванка Славова Манолова – детска учителка
 14. Мария Димитр. Мангърова – детска учителка

Броят на учениците по класове бе както следва:

 1. I клас – 62 уч.
 2. II клас – 57 уч.
 3. III клас – 47 уч.

Цялостната учебно-възпитателна работа през I срок премина под знака и в чест на две забележителни дати: 60 год. от ВОСР и 100 год. от Освобождението на България от османско иго.

В началото на календарната 1978 г. се извършиха някои структурни промени. Досегашният отдел „Народна просвета“ премина в дирекция „Народна просвета“ като за инспектор по орг. въпроси бе определен да отговаря др. Георги Георгиев, а за методическата работа - др-та София Арабходжева от гр. Свиленград.

Заседанието на уч. съвет за отчитане резултатите от I срок се проведе на 7.II.1978 г. в присъствието на др-та София Арабходжева.

На 2.III.1978 г. се организира тържествено чествуване на 100 г. от Освобождението на България от османско иго. На същото тържество се извърши и приемането на I клас в четите „Чавдарче“.

На 3.III.1978 г. учителският колектив замина за град Стрелча – за обмяна на опит с учителите от нач. курс.

Учебните занятия завършиха на 31.V.1978 г., а годишното утро се проведе на 4.VI.1978 г.

На утрото присъствува др. Т. Петков – гл. специалист от дирекция „Народна просвета“, гр. Хасково.

Общият успех на училището тази година бе 5,07 – без второкласници.

Промени в учителския колектив през годината не се наложиха.

 

1978 - 1979 учебна година

Учебната година започна на 15.IX. при следния учителски състав:

 1. Гичка Н. Сребрева – учителка на IА клас
 2. Калинка Т. Георгиева – учителка на IБ клас
 3. Невена Лил. Тенева – учителка на IIА клас
 4. Димитър Ник. Ангелов – учител на IIБ клас
 5. Теню Ив. Тенев – учител на IIIА клас
 6. Добринка Д. Кирякова – учителка на IIIБ клас
 7. Елена П. Стоева – възпитател на IА клас
 8. Денка П. Янева – възпитател на IБ клас
 9. Иван Д. Киряков – възпитател на IIА клас
 10. Петрана Гр. Апостолова – възпитател на IIБ клас
 11. Иванка Сл. Манолова – детска учителка
 12. Мария Дим. Мангърова – детска учителка
 13. Иван Манолов Манолов – директор

Особени промени в състава на учителския колектив не се наложиха.

На 21.IX., 5 и 6.X.1978 г., училището ни бе посетено от др-та Софка Арабходжева – инспектор към дирекция „Народна просвета“.

Посетени бяха на уроци следните учители:

 1. Гичка Сребрева – по писане
 2. Калинка Георгиева – по четене
 3. Невена Тенева – по четене
 4. Димитър Ангелов – по писм. упражнения
 5. Теню Иванов – по математика
 6. Добринка Казакова – по рисуване

Общият брой на учениците в началото на годината бе 170. Разпределени по класове бяха както следва:

 1. I клас – 57 уч.
 2. II клас – 56 уч.
 3. III клас – 57 уч.

 

1979 - 1980 учебна година 

Учебната година започна на 15.IX.1979 г. при следния учителски състав:

 1. Иван Манолов Манолов – директор на училището
 2. Теню Ив. Тенев – учител на IА клас
 3. Добринка Дим. Кирякова – учителка на IБ клас
 4. Гичка Ник. Сребрева – учителка на IIА клас
 5. Калинка Тодорова Георгиева – учителка на IIБ клас
 6. Невена Лилянова Тенева – учителка на IIIА клас
 7. Димитър Николов Ангелов – учител на IIIБ клас
 8. Елена Петрова Стоева – възпитателка на I клас
 9. Денка Павлова Янева – възпитателка на II клас
 10. Иван Дим. Киряков – възпитател на III клас
 11. Иванка Сл. Манолова – детска учителка
 12. Мария Дим. Мангърова – детска учителка

Общият брой на учениците в началото на годината бе 191, разпределени по класове както следва:

 1. I клас – 79 уч.
 2. II клас – 57 уч.
 3. III клас – 55 ученици

На тържественото откриване на учебната година присъствуваха много родители, а дори и другарката Софка Арабходжева от дирекция „Народна просвета“ и Златка Русинова от ОК на БКП, гр. Любимец.

Учебната година започна с решимост от учителите за изпълнение решенията на Пленума на ЦК на БКП за реформа в образователната система.

На 21.IX.1979 г. бе проведено общо училищно събрание за избиране на училищно настоятелство. Бяха включени и родители активисти – видни общественици на града.

На 21.IX.1979 г. се проведе общоучилищно събрание за избор на учил. настоятелство (нов държавно-обществен орган с председател Драгия Казаков и зам. председател Руси).

 

1980 - 1981 учебна година

Учебната година бе тържествено открита на 15.IX.1980 год. от директора Кръстю Д. Данев, който по решение на бюрото на ОК на БКП, бе преместен от директор на начално училище „Захари Стоянов“, за директор на начално училище „Христо Ботев“. Учителският състав бе следният:

 1. Невенка Тенева – учителка на IА клас
 2. Димитър Ангелов – учител на IБ клас
 3. Теню Тенев – учител на IIА клас
 4. Добринка Кирякова – учителка на IIБ клас
 5. Гичка Сребрева – учителка на IIIА клас
 6. Калинка Георгиева – учителка на IIIБ клас
 7. Иван Киряков – възпитател на IА клас
 8. Елена Стоева – възпитателка на IБ клас
 9. Недялка Митева – възпитателка на II клас
 10. Денка Павлова – възпитателка на III клас
 11. Иванка Манолова – детска учителка
 12. Мария Мангърова – детска учителка

На тържеството, освен родители и гости, присъствуваха и: др. Несторов-орг. инспектор за района и др. Къркаличева – инспектор към ОНС.

Приветствие към учениците и учителите поднесе др. Несторов. Учебната година започна със 190 ученици.

 1. Първи клас – 58 уч.
 2. Втори клас – 73 уч.
 3. Трети клас – 59 уч.
 4. В ПДГ – 67 деца

 

1981 - 1982 учебна година

Първата учебна година на внедряване на новото учебно съдържание на новото БСПУ.

15.IX – Тържествено откриване. На тържеството присъствуваха родители. На първокласниците се поднесоха подаръци. Учебната година започнахме в следния учителски състав:

 1. Първи А клас – Калинка Георгиева – родна реч

Олга Точева – математика

 1. Първи Б клас – Станка Козарева – родна реч

Недялка Инджова – математика

 1. Първи В клас – Гичка Сребрева – родна реч

Иван Киряков – математика

 1. Втори А клас – Невена Тенева
 2. Втори Б клас – Димитър Ангелов
 3. Възпитател – Росица Тананова
 4. Трети А клас – Теню Иванов
 5. Трети Б клас – Добринка Кирякова
 6. Възпитател – Денка Павлова

Детски учителки:

 1. Иванка Манолова – А група
 2. Мария Мангърова – Б група

Новоназначени учители в колектива бяха Недялка Инджова и Росица Тананова.

За първа учебна година бе въведена 5-дневна работна седмица за учениците от I клас и 30-минутен учебен час.

Учебната година бе на 2 учебни срока. През месец ноември първокласниците имаха 3-дневна почивка.

29.XII.1981 год. – Тържествено посрещане на Новата 1982 год. Мило тържество. Пред всички ученици и родители се изнесе новогодишна програма. На тържеството много добре се представиха:

- Втори А клас – с куклената пиеса „Зайко се труди“.

- Групата на Росица Тананова - с руски танц.

- Трети клас - с новогодишна пиеса.

В програмата участвуваха I клас и децата от ПДГ.

Новогодишно приветствие поднесе директорът на училището - др. Данев.

3.III.1982 год., застава „Косовски“, с. Мезек. Мило тържество. Батковците граничари вързаха на първокласниците сините връзки. Пред граничарите бе изнесена много хубава програма. Демонстрацията с граничарското куче остави дълбоки следи в децата. След като разгледахме старата Tракийска гробница – до селото – сбогувахме се и радостни се върнахме в училището.

Летописната книга се води отлично от създаването на училището

27.10.1982 г.                                                             зам.предс. ОСНП: Д.Кръстев

Хасково

 

1982 - 1983 учебна година

На 15.IX.1982 год. тържествено бе открита втората учебна година от внедряването на новото учебно съдържание I - III клас. Учебните занятия започнаха нормално със следния учителски състав:

 1. IА клас – родна реч – Росица Тананова

математика – Денка Павлова

 1. IБ клас – родна реч – Добринка Кирякова

математика – Теню Тенев

 1. IIА клас – родна реч – Калинка Георгиева

математика – Огла Точева

 1. IIБ клас – родна реч – Станка Козарева

математика – Недялка Инджова

 1. IIВ клас – родна реч – Гичка Сребрева

математика – Иван Киряков

 1. IIIА клас – Невена Тенева
 2. IIIБ клас – Димитър Ангелов
 3. Възпитателка на III-те класове – Янка Балашева

ПДГ към училището:

 • А група – Мария Мангърова
 • Б група – Юлия Тананова – на мястото на разболялата се Иванка Манолова.

Съгласно разпоредбите на 22 ПМС, бе разкрита една група ПДГ и една паралелка – слети I-ви и III-ти клас, с по трима ученици в клас.

Класът се обучаваше от Христина Александрова – редовна начална учителка, а групата в ПДГ – от Цветка Филева – редовна детска учителка. Училището бе дадено като филиал на училище „Христо Ботев“.

На 18.X.1982 год. се проведе отчетно събрание на настоятелството. За председател на настоятелството бе избрана др. Гичка Караатанасова, а за зам. председател – Иван Цветков.

 

1983 - 1984 учебна година

Учебната година бе открита от директора – Кръстю Дим. Данев. Пионерите и чавдарчетата изнесоха кратка литературно-музикална програма. Учителският състав бе навреме подреден в следния състав:

 1. IА клас – Невена Тенева – родна реч

Димитър Ангелов – математика

 1. IБ клас – Станка Козарева – родна реч

Недялка Инджова – математика

 1. IIА клас – Росица Тананова – родна реч

Денка Янева – математика

 1. IIБ клас – Добринка Кирякова – родна реч

Иван Киряков – математика

 1. IIIА клас – Гичка Сребрева – родна реч

Калинка Георгиева – математика

 1. IIIБ клас – Олга Точева – родна реч

Таня Димитрова – математика

На слятата паралелка в с. Йерусалимово – Христина Димитрова.

Поради пенсиониране на Мария Димитрова Мангърова – групите в ПДГ към училището от две се намалиха на една, с учителка Юлия Михайлова Димитрова.

Първи април 1984год. – Осъществи се дългоочакваната мечта на учителския колектив – подобряване на материалната база на училището. Направена бе от директора на училището - др. Кръстю Данев – първата копка на дългоочакваното разширение на училищната сграда. Пред представителите на ОНС, от името на колектива, директорът обеща да се включат и учителският, и ученическият колектив за по-бързото изграждане на обекта. На 1 април 1984 год. колективът на училището тръгна по един нелек път – успоредно с учебно-възпитателната работа да се оказва пълно съдействие с доброволен труд за изграждане на обекта.

На 5.VI. започна наливане основите на сградата. На 30.IX.1984 год. бе налята първата плоча.

 

1984 - 1985 учебна година

Учебната година започна при следния състав:

 1. Първи А клас – Сребрева – родна реч

Георгиева – математика

 1. Първи Б клас – Олга Точева – родна реч

Бистра Дичева – математика

 1. Първи В клас – Милка Иванова – родна реч

Иван Киряков – математика

 1. Втори А клас – Невена Тенева – родна реч

Димитър Ангелов – математика

 1. Втори Б клас – Станка Козарева – родна реч

Недялка Инджова – математика

 1. Втори В клас – Янка Балашева – родна реч

Цонка Лилянова – математика

 1. Трети А клас – Добринка Кирякова – родна реч

Теню Тенев – математика

 1. Трети Б клас – Росица Тананова – родна реч

Денка Янева – математика

 1. Филиал с. Йерусалимово:
 • Слети II и III клас – Александрова
 1. ПДГ
 • А група – Мария Мангърова
 • Б група – Юлия Тананова
 • С. Йерусалимово – Филева

На 1.IV.1984 г. бе направена първата копка на разширението на училищната сграда.

 

1985 - 1986 учебна година

Учителският състав през учебната 1985/1986 година, бе следният:

 1. Първи клас – 6 годишни – Росица Тананова – родна реч

Денка Янева – математика

 1. Първи Б клас – Добринка Кирякова – родна реч

Теню Тенев – математика

 1. Втори А клас – Гичка Сребрева – родна реч

Калинка Георгиева – математика

 1. Втори Б клас – Олга Точева – родна реч

Бистра Дичева – математика

 1. Втори В клас – Милка Иванова – родна реч

Иван Киряков – математика

 1. Трети А клас – Невена Тенева – родна реч

Димитър Ангелов – математика

 1. Трети Б клас – Станка Козарева – родна реч

Недялка Инджова – математика

 1. Трети В клас – Янка Балашева – родна реч

Цонка Лилянова – математика

 1. Слятата паралелка в с. Йерусалимово I, II и III клас – Христина Александрова.
 2. ПДГ:
 • с. Йерусалимово – Цветка Билева „Христо Ботев“
 • А група – Мангърова
 • Б група – Юлия Тананова

Преподавател в третите класове и през тази учебна година бе назначена по руски език – Надка Талалаева – учителка в ЕСПУ „Желязко Терпешев“, гр. Любимец.

На учителския съвет на 3.X.1985 г. извънкласните форми се разпределиха както следва:

 1. Пионерски хор – Олга Точева
 2. Битова певческа група – Янка Балашева
 3. Млад природолюбител – Иван Киряков
 4. Кръжок по математика – Недялка Инджова
 5. Машинно конструиране – Теню Тенев
 6. Художествено слово – Денка Янева
 7. Кукловодство – Невена Тенева

И през тази учебна година продължи разширението на училищната сграда. Активно се включиха учители, ученици и родители с доброволен труд.

На 22.V.1986 год. цялото училище се изнесе с автобуси на връх Света Марина, където и учители, и ученици прекараха един незабравим ден в забавни игри сред гъстите дъбови, иглолистни и липови дървета. Всички, крайно удовлетворени, се прибрахме по домовете си.

На 5.VI.1986 г. се отчете дейността на училището за учебната 1985/1986 година. През годината, въпреки усилията, които се хвърлиха за подобряване на материалната база, бяха постигнати много добри резултати в учебно-възпитателната работа във всички класове.

 

1986 - 1987 учебна година

И през тази година учителският колектив насочи усилията си към подобряване на материалната база и разширението на училищната сграда. Учебната година започнахме със следния състав:

 1. Директор – Кръстю Данев
 2. Първи клас – 6 годишни – Козарева – родна реч

Недялка Инджова – математика

 1. Първи Б клас – Невена Тенева – родна реч

Димитър Ангелов – математика

 1. Втори А клас – Росица Тананова – родна реч

Денка Янева – математика

 1. Втори Б клас – Добринка Кирякова – родна реч

Теню Тенев – математика

 1. Трети А клас – Гичка Сребрева – родна реч

Калинка Георгиева – математика

 1. Трети Б клас – Олга Точева – родна реч

Таня Иванова – математика

 1. Трети В клас – Милка Иванова – родна реч

Иван Киряков – математика

 1. ПДГ:
 • А група – Мария Мангърова
 • Б група – Петя Генева
 1. С. Йерусалимово – I, II и III клас – слята паралелка – Христина Александрова и ПДГ – Цветка Филева.

Преподавател по руски език в III клас бе Надка Талалаева – преподавателка в ЕСПУ „Желязко Терпешев“.

Предвид трудното прибиране на 6-годишните първокласници, на 5.XI.1986 г. се проведе учителски съвет, на който обучаващите на 6- годишните първокласници - Козарева и Инджова - докладваха на съвета за прибирането, задържането и обучението на 6-годишните.

На 2.II.1987 г. бе отчетена работата на колектива през първото полугодие на годината. Отчетено бе, че въпреки усилията, които се полагат за разширението на училищната сграда, през полугодието са постигнати много добри резултати.

На 16.IV. се проведе акция за събиране на вторични суровини. Акцията бе много добре организирана от Станка Козарева – друж. ръководител. Първенците бяха наградени. Със събраните средства се наградиха всички проявили се ученици в общоучилищните мероприятия, проведени през годината.

На 26.V.1987 г. цялото училище бе изнесено в местността „Курията“. Проведоха се спортни игри между класовете. Всичко беше интересно, весело и забавно. Доволни останаха и учители, и ученици. Удовлетворени се прибрахме по домовете си.

На 4.VI.1987 год. отчетохме резултатите от учебно-възпитателната работа през 1986/1987 год. Отчетените много добри резултати бяха плод на усилията на колектива. Нито в един клас нямаше оставащи да повтарят същия клас ученици.

 

1987 - 1988 учебна година

Годината започна със следния състав:

 1. Олга Точева – IА клас – родна реч
 2. Таня Иванова – IА клас – математика
 3. Гичка Сребрева – IБ клас – родна реч
 4. Калинка Георгиева – IБ клас – математика
 5. Добринка Кирякова – IВ клас – родна реч
 6. Иван Киряков – IВ клас – математика
 7. Станка Козарева – IIА клас – родна реч
 8. Недялка Инджова – IIА клас – математика
 9. Димитър Ангелов – IIБ клас – математика
 10. Цонка Лилянова – IIБ клас – родна реч
 11. Невена Тенева – IIIА клас – родна реч
 12. Теню Тенев – IIIА клас – математика
 13. Росица Тананова – IIIБ клас – родна реч
 14. Денка Янева – IIIБ клас – математика
 • ПДГ – Петя Генева
 • С. Йерусалимово – Валентина Пушкарова
 • Директор – Кръстю Димитров Данев

И през тази година усилията на училищното ръководство бяха насочени към рязко подобряване на материалната база. Обстоятелството, че сградата растеше пред очите ни, радваше всички, защото наближаваше денят, в който щеше да бъде сложен край на всички трудно прекарани дни.

На 20.VII.1988 г. бе отлята последната бетонна плоча и се даде вече широк фронт за измазване на сградата. Направена бе вече водопроводната мрежа, прекарана бе ел. мрежата. Всички пътища водеха към завършване на обекта.

 

1988 - 1989 учебна година

Строителството бе към своя край. Започваха довършителните работи. Учебната година започнахме със следния състав:

 1. Невена Тенева – IА клас – родна реч
 2. Теню Тенев – IБ клас – математика
 3. Олга Точева – IIА клас – родна реч
 4. Таня Иванова – IIА клас – математика
 5. Гичка Сребрева – IIБ клас – родна реч
 6. Калинка Георгиева – IIБ клас – математика
 7. Добринка Кирякова – IIВ клас – родна реч
 8. Иван Киряков – IIВ клас – математика
 9. Росица Тананова – IБ клас – родна реч
 10. Денка Янева – IБ клас – математика
 11. Станка Козарева – IIIА клас – родна реч
 12. Недялка Инджова – IIIА клас – математика
 13. Димитър Ангелов – IIIБ клас – математика
 14. Цонка Лилянова – IIIБ клас - родна реч
 • ПДГ – Петя Генева
 • смесената паралелка в с. Йерусалимово – Валентина Пушкарова.

Годината бе много тържествено открита.

31.XII.1989 г. – новогодишно тържество с ученическия и учителския колектив, с пожелания тази година да бъде последната в старата учебна сграда. Ето защо всички учители всеотдайно работеха за по- скорошното завършване на сградата.

3 юни 1989 год. - мило училищно тържество. Завършване на учебната година. На всички ученици бяха раздадени свидетелствата за завършен клас. Направи се отчет от директора – Кръстю Данев, за извършеното по обекта от учителите, учениците и родителите.

 

1989 - 1990 учебна година

Учебната година започнахме с надежда да учим в новата сграда. Сградата бе приета с протокол от приемателната комисия на 30.IX.1989 г. и предадена за експлоатация. През 1989 г. учители и ученици, весели и радостни, доволни от положения труд, след краткото слово на директора – Кръстю Данев – заеха класните си стаи. В годината на влизане в сградата, персоналът бе следният:

 1. Кръстю Данев – директор
 2. I клас – Димитър Ангелов, Кина Димитрова, Станка Козарева и Недялка Инджова
 3. II клас – Невенка Тенева, Теню Тенев, Росица Тананова и Денка Янева
 4. III клас – Олга Точева, Таня Димитрова, Гичка Сребрева, Калинка Георгиева, Добринка Кирякова и Иван Киряков
 5. ПДГ – Петя Генева
 6. С. Йерусалимово – Валя Пушкарова
 7. Помощен персонал – Дафина Янкова, Господинка Генева и Иванка Кирева

Радостта бе неописуема. Работата по довършителните работи в приземния етаж продължи, за да се завърши окончателно кухнята и столовата. След завършване на работата на 24.XII.1989 г. отново голяма радост заля колектива. На всички ученици, на брой 160, 25 деца от ПДГ и на целия учителски и помощен персонал, се откри възможността да получават на обяд топла храна. В стола бяха назначени:

 1. Красимира Карачемакова – домакин
 2. Мария Богатинова – готвач
 3. Недялка Далкаранова – работник-кухня
 4. Марияна Томова – работник-кухня

Настоящата лѣтописна книга съдържа 51 (петдесеть и единь) листа, прономерована, прошнурована и подпечатана сь печата на уч-ще „Хр. Ботев“.

с. Любимец                                                                                                   15.I.1938г.  

 

 ЛЕТОПИСНА КНИГА I (1923 - 1939)

ЛЕТОПИСНА КНИГА II (1939 - 1953)

ЛЕТОПИСНА КНИГА III (1953 - 1973)

ЛЕТОПИСНА КНИГА IV (1973 - 1990)

 

Сподели: