Сряда 29, Май 2024г.

Учебна 1990 - 1991 година

         Това бе първата учебна година след историческия прелом, който се извърши в страната на 10.11.1989 г. Колективът, заедно с всички учители в страната, очакваха да настъпят съществени промени в образованието, както и във всички области на живота в страната. И те започнаха с деполитизация в училищата, с даване на пълна самостоятелност на висшите учебни заведения и други, които през тази и следващите учебни години щяха да доведат до пълна демократизация в образованието, което несъмнено щеще да доведе до подпомагане на извършващата се демократизация в страната. Учителите от колектива с радост приеха решението на ВНС да се възстанови отнетото им през 1967 г. право да се пенсионират: жените - на петдсетгодишна възраст и 20 години трудов стаж, а мъжете - на 55 години и съответно 25 години трудов стаж. Пенсионирането можеше да става по желание на учителите.

         Поради намаление броя на децата в училището се извършиха някои промени в работата. Иван Киряков, от втори учител по математика, пое физическото възпитание във всички класове. Кина Цанова, от втори учител, като редовна детска учителка, пое разкритата втора група към ПДГ. Класовете се разпределиха както следва:

         3.А клас –  Невена Тенева – родна реч, Треню Тенев – математика

         3.Б  клас –  Росица Тананова – родна реч,  Денка Янева – математика

         ПДГ -  А група – Юлия Димитрова, Б група – Кина Димитрова

         Преподавател по физкултура – Иван Киряков

         Учител във филиала към училището в с. Йерусалимово – Валентина Пушкарова  - на три слети класа.

         Всичко: 16 учители.

         Директор: Кръстьо Димитров Данев.

         14.11.1990 г. бе слънчев есенен ден. Учениците от всички класове играеха на двора в очакване на трите автобуса, които щяха да ни извозят до Планетариума в гр. Димитровград. От ексурзовода научихме много загадъчни за нас неща. Прекарахме един незабравим ден. Доволни се завърнахме по домовете си.

 

Учебна 1991 - 1992 г.

         15 септември 1991 г. Започна новата учебна година. Ведър слънчев ден. Усмивки сияеха по детските лица. Най-нетърпеливи бяха първокласниците. За пръв път щяха да прекрачат родното училище, да влязат в класните стаи, да докоснат букварчето. Денят бе еднакво вълнуващ за ученици, родители и ученици.

         В НУ„Христо Ботев” започна работа като директор г-жа Веска Спирова. С много такт и умение започна отговорната си работа. За кратко време, тя напълно заживя с проблемите на колектива. Млада и амбициозна, тя съумя да се сработи с колегите и да защити техните интереси.

         Колективът единодушно подкрепи представената от нея план- програма, която тя успешно защити на конкурсния изпит. Напълно заслужено бе назначена за директор на училището.

         Учителите я уважаваха и подкрепяха в последователното осъществяване на заложените в план-програмата задачи.

         Учебната година започна със седем паралелки от 139 ученици и две групи от ПДГ с 45 деца. Общо: 184 ученици и 16 учители.

         През тази учебна година се отремонтира покривът на старата сграда, построи се нова ограда на училището в задния двор. Възстановиха се спортните площадки. Непрекъснато се благоустройваше училищният двор.

 

Учебна 1992 - 1993 г.

         Новата учебна година започна след старателна подготовка. Директор на училището бе г-жа Спирова. Под нейно ръководство и участие беше извършен текущият ремонт на сградите в училището. През тази учебна година се обучаваха ученици от първи до трети клас – 7 паралелки и 3 групи на ПДГ. Във филиала към училището в с. Оряхово – една паралелка.  В училището работеха 15 учители.

         През учебната година се продължи ограждането на училищния двор. Покривът на новата сграда бе отново отремонтиран.

         След настойчиво и упорито настояване от страна на директора се извърши основен ремонт на старата сграда на НУ „Христо Ботев” и се подготвиха светли и приветливи стаи за първокласниците.

 

Учебна 1993 - 1994 г.

         Учебната година бе открита тържествено с приветствено слово от директора на училището - г-жа Спирова. Последва музикална програма на учениците. Най-развълнувани бяха първокласниците. Броят на паралелките бе три, а техни учители бяха: 1.А клас – г-жа Денка Янева, 1.Б клас – г-жа Калинка  Георгиева, 1.В клас – г-жа Олга Точева. Възпитател на първите класове – Нина Димитрова. За тях бе отремонтирано и старателно подготвено старото крило на НУ „Христо Ботев”. Там се обучаваха и децата от  ПДГ. Група А  с учител– г-жа Юлия Димитрова и група Б с учител  –   г-жа Стефка Янева.

         Вторите класове бяха разпределени в две паралелки с учители – Станка Козарева и Добринка Кирякова. Възпитател бе Недялка Инджова.

         Третите класове се обучаваха от:

         3.А – Валентина Пушкарова

         3.Б – Росица Тананова

         3.В  - Кина Димитрова

         Възпитател на класовете бе Иван Киряков.

         След дългогодишно прекъсване отново в началното училище се обучаваха четвъртокласници. През тази учебна година те бяха два класа и се обучаваха от Дочка  Кючукова, Таня Иванова, а възпитател – Кети Колева.

         Заслуга на г-жа Спирова бе назначаването на двама учители специалисти: по музика – Петър Арабаджиев и Галя Камберова - по физическа култура.

         Във филиала в с. Оряхово се сформира една паралелка от слети класове, която се обучаваше от Пепа Павлова.

         Наред с добре организираната учебно-възпитателна работа, г-жа Спирова продължи и довърши и строителните задачи, които си беше поставила. Оборудва се физкултурен салон. Подобри се вътрешната украса. Довърши се оградата на училището. Боядиса се старата сграда отвън. В проект бе монтиране на парно отопление и замяна на дограмата в старата сграда.

 

Учебна 1994 - 1995 г.

         Отново бе 15 септември. Отново бе празник в училище, грееха усмивки по детските лица. Най-нетърпеливи бяха първокласниците. С богата музикална програма бе открита новата учебна година. Приветствено слово бе произнесено от г-жа Веска Спирова – директор на училището. Успешна и спорна година тя пожела на ученици, учители и родители. По стара традиция се изля менче с вода, а с погача бяха въведени първокласниците по техните класни стаи.

         През тази учебна година в училище се обучаваха 263 ученици, разпределени в 10 паралелки и две детски групи.

         Преподаватели в ПДГ - Юлия Димитрова и Маргарита Петрова.

 1. клас – г-жа Таня Иванова и г-жа Дочка Кючукова
 2. клас – г-жа Денка Янева, г-жа Калинка Георгиева и г-жа Олга Точева
 3. клас – г-жа Станка Козарева и г-жа Недялка Инджова
 4. клас – г-жа Валентина Пушкарова, г-жа Росица Тананова и г-жа Кина Димитрова

         Възпитатели на сборни групи – г-н Иван Киряков, г-жа Пепа Павлова, г-жа Кети Колева и г-жа Нина Димитрова

         Специалист по музика – г-жа Петя Желева

         Специалист по физ. възпитание – г-жа Галя Камберова

         Наред с тържественото откриване на новата учебна година, големи грижи бяха положени за подготовка на класните стаи и училищния двор. Навреме беше подменена дограмата на прозорците в старата училищна сграда.

         Създадени бяха всички условия за започване на новата учебна година.

 

Учебна 1995 - 1996 г.

         Всяка нова учебна година започваше с много вълнения и надежди.  Ученици, учители и родители пристъпваха с радост и нетърпение на училищния праг. Предстоеше им година, изпълнена с много труд, но и с приятни мигове в овладяване на знания и умения.

         За добрата организация са се погрижили учителите и директорът на училището - г-жа Веска Спирова.

         Класните стаи бяха украсени и приветливи в очакване на своите ученици. Много цветя, музика и песни огласяха училищния двор. Денят бе слънчев и усмихнат, като усмивките, които грееха на детските лица.

         Към всички ученици, учители, родители и гости, с приветствени слова и пожелания, се обърна г-жа Спирова. Много здраве, радост и успехи пожела тя и на първокласниците – най-малките ученици в училището.

         Спазена бе и народната традиция за посрещане в училище. Изля се менчето с вода и здравец, разкъса се питката за щастие и късмет и развълнуваните първокласници, поведени от своите учители Росица Тананова, Кина Димитрова, Валентина Пушкарова и Недялка Инджова, прекрачиха училищния праг. За тях бе подготвена специална програма и приветствие от по-големите ученици. А в класните стаи на чиновете ги очакваха с нетърпение новото Букварче, Математика и др. учебници, а на черната дъска:

„На добър час, мили първокласници!”

         През новата учебна година вторите класове ще се обучаваха от Дочка Кючукова и Таня Иванова, с възпитател  - Иван Киряков.

         Учители на третите класове бяха: Денка Янева, Калинка Георгиева, Олга Точева, а възпитател – Кети Колева.

         Четвъртите класове бяха два. Техни учители бяха: Станка Козарева и Таня Александрова, възпитател – Петя Желева.

         Преподавател по музика – Маринела Арабаджиева, по физкултура – Петър Арабаджиев

         В ПДГ се оформиха две групи: 1.А група - с учител Юлия Димитрова и 2.Б група - с учител Донка Козалиева.

         Началото на новата учебна година съвпадна с още едно важно събитие – местните избори. За кмет на община Любимец, от опозицията, бе издигната кандидатурата на директора на нашето училище – Веска Спирова, в които избори тя се представи успешно и получи голяма подкрепа от гражданите на Любимец, което бе признание за нейните отлични ръководни качества и личен авторитет, а оттам и за авторитета на НУ„Христо Ботев”.

 

Учебна 1996 - 1997 г.

         Отново училищният двор се огласи от весели детски гласове. В усмихнатото септемврийско утро деца, родители и гости очакваха с нетърпение първия учебен звънец. Денят бе 16.09.1996 г. Започна учебната година.

         Най-нетърпеливи бяха първокласниците. Те с интерес следиха тържеството, подготвено от по-големите ученици. Много стихове, много песни и много настроение имаше в училище. С поздравителни слова и пожелание за успех, г-жа Веска Спирова – директор на НУ„Христо Ботев”, откри новата учебна година и покани учениците и гостите в класните стаи.

         Първи прекрачиха училищния праг първокласниците, водени от своите учителки – Станка Козарева и Виолета Бойкова.

         Второкласниците бяха обучавани от Росица Тананова, Кина Димитрова и Валентина Пушкарова.

         Учители на третите класове бяха Дочка Кючукова и Таня Иванова.

         Учители на четвъртите: Денка Янева, Калинка Георгиева и Олга Точева.

         Възпитатели на класовете: Недялка Инджова, Надя Иванова, Петя Желева и Ю. Димитрова.

         Учител по музика  - Петър Арабаджиев

         Преподавател-специалист – Лилия Расокова

         Целият училищен колектив си пожела успешна и ползотворна нова учебна година.

         „На добър път!“

         В ранното слънчево утро на 21 май група ученици от   НУ„Христо Ботев” – гр. Любимец, заминаха на екскурзия с автобус.

         Пътуването беше приятно, а настроението – чудесно. Първо посетиха Асеновата крепост край Асеновград. Запознаха се с исторически проекти и събития. Пренесоха се във времето на Асеневци.

         Не по-малко възхитени останаха след посещението си в Дряновския манастир, където разгледаха църквата, иконите и иконописите.

         Планината и красотата на комплекса Пампорово  оставиха незабравими спомени у децата.

         Незабравим бе споменът за красивия родопски град – Смолян. Най-вълнуващо беше посещението в Планетариума, където се „докоснаха” до звездите и планетите.

         Екскурзиантите се завърнаха уморени, но много доволни от видяното и преживяното.

         31 май - краят на учебната 1996 - 1997 г. Голямата зала на читалище „Братолюбие” бе препълнена с ученици, родители и гости, събрали се да отпразнуват края на учебната година.

         Подготвена бе богата и разнообразна програма. Прозвучаха стихове за патрона на училището - „Христо Ботев”, много песни, танци, оживяха герои от приказки и легенди. Учениците положиха много труд и съзнателност и затова получиха заслужено добри резултати.

         Всички ученици успешно преминаха в по-горен клас. Изоставащи ученици нямаше.

         С пожелание за приятен отдих и весело настроение г-жа Веска Спирова – директор на училището, закри празника.

 

Учебна 1997 - 1998 г.

         За 75-ти път НУ„Христо Ботев” разтвари широко врати, за да посрещне своите възпитаници. В училищния двор се събраха ученици, учители и гости в очакване на тържеството по случай откриването на новата учебна година. Зазвъня училищният звънец, а заедно с него зазвучаха песни и стихотворения. 15 септември бе най-вълнуващ ден за най-малките първокласници, които за пръв път прекрачиха класните стаи. Г-жа Веска Спирова – директор на училището, приветства присъстващите и пожела успешна учебна година.

         Празникът продължи в класните стаи.

         През тази учебна година учители на класовете бяха:

 1. клас – Петя Желева, Калинка Георгиева и Олга Точева
 2. клас – Станка Козарева и Виолета Бойкова
 3. клас – Росица Тананова, Кина Димитрова и Валентина Пушкарова
 4. клас – Таня Иванова и Дочка Кючукова

         Възпитатели: Таня Александрова, Недялка Инджова, Надя Иванова и Д. Янева

         ПДГ – Стефка Янева и Юлия Димитрова

         Преподавател по музика – Петър Арабаджиев

         Преподавател по изобр. изкуство – Лилия Расокова

         29 май – последният учебен ден за учениците от НУ„Христо Ботев”, който те ознаменуваха с голямо тържество. Всички с вълнение очакваха празника, който бе посветен на 75-годишния юбилей на училището.

         Гости, учители и родители изпълниха залата на читалището.

         Зазвуча музика, а на нейния фон – звънките детски гласчета, които възпяха своето родно училище и своя патрон – поетът-революционер Христо Ботев.

         Звучаха песни, стихове, занизаха се сценки с любими герои от приказки. Много смях и весело настроение цареше в залата. Занизаха се ритмични танци и кръшни хора.

         Накрая тържествено, с приветствено слово, г-жа Веска Спирова – директор на училището, връчи дипломите на четвъртокласниците – випуск 1998 г.

         Учебната година приключи успешно за всички.

         На 30.05. 1998 г. в с. Долно Сахране, община Павел баня, се проведе X-ти национален детски празник на народното творчество „Загорче”.

         В него успешно се представиха и ученици от НУ„Христо Ботев” – гр. Любимец.

         Съставът за народни танци, с ръководител Маргарита Петрова, се завърна с „Диплом за участие и оригинално представяне в празника” и сувенирна статуетка.

         Индивидуална награда и I място в конкурс за рисунка на тема: „Мотиви от народното творчество” спечели Петрана Светлова Минчева от 3.А клас при НУ„Христо Ботев” – гр. Любимец.

 

Учебна 1998 - 1999 г.

         Училищният звънец отново ни събра в училище в слънчевото септемврийско утро на 15 септември. За пореден път училищният двор се изпълни с весел смях и детски гласове. Да споделят радостта и вълнението от празника бяха дошли много родители и гости.

           Разнасяха се в простора чистите детски гласове, звучаха стихове и песни.

           С колко трепет всеки си спомни за своя първи учебен ден. Затова и най-развълнувани бяха първокласниците, които слушаха в захлас приветствените слова на директора на училището – г-жа Веска Спирова, както и музикалната програма, подготвена от четвъртокласниците.

           „На добър час!“ си пожелаха всички и прекрачиха прага на класните стаи, където през учебната 1998/99 г. учениците овладяваха знания и умения под ръководството на своите учители и възпитатели:

 1. клас – Дочка Кючукова, Таня Иванова и Мария Владева
 2. клас – Петя Желева, Калинка Георгиева, Олга Точева и Денка Янева
 3. клас – Станка Козарева, Таня Александрова и Недялка Инджова
 4. клас – Росица Тананова, Кина Димитрова, Валентина Пушкарова и Донка Козалиева

           Преподавател по музика – Надя Иванова

           Преподавател по физкултура – Мария Александрова

 

Учебна 1999 - 2000 г.

         И ето, че отново бе 15 септември – последният от това хилядолетие. Пред прага бяхме на новата 2000 г. на новия 21. в.

         Отпочинали и нетърпеливи учениците от НУ„Христо Ботев” – гр. Любимец, бяха изпълнили училищния двор. Тук бяха и техните учители, родители и много гости.

         Празнично вълнение бе обзело всички.

         Най-нетърпеливи бяха малките първокласници, които в захлас слушаха музикалната програма, както и поздравителното слово на директора на училището – г-жа Веска Спирова, която откри новата учебна 1999/2000 г. Първи прекрачиха училищния праг малките първокласници, поведени от техните учители.

         Със здравец, погача и мед ги посрещнаха на прага по-големите ученици.

         Тържествен и незабравим ден за тях и техните учители:

         1.А клас – Росица Тананова и Донка Козалиева

         1.Б клас – Валентина Пушкарова и Мария Владева

         Второкласниците ще се обучават от:

         2.А клас – Дочка Кючукова

         2.Б клас – Таня Иванова

         Възпитател – Кина Димитрова

         3.А клас – Петя Желева

         3.Б клас – Калинка Георгиева

         3.В клас – Олга Точева

         Възпитател – Денка Янева

         4.А клас – Станка Козарева

         4.Б клас – Таня Александрова

         Преподавател по музика – Надя Иванова

         Преподавател по физкултура – Мария Александрова

         Тази учебна година бе по-различна от предишните.  Различна бе нейната историческа същност със своята съдбовна значимост - прекрачвахме в новия век! И затова надеждите ни бяха големи:

         Да бъдем по-добри, по-човечни, да бъдем хора, които се уважават и даряват любов!

 

Учебна 2001 - 2002 г.

         Първият учебен ден – 15 септември отново събра ученици, родители, учители и гости в двора на НУ„Христо Ботев” – гр. Любимец. Училищният звънец обяви началото на новата учебна година. Всички бяха развълнувани.

         С „Добре дошли” посрещна всички ученици директорът – г-жа В. Спирова.

         Кратка музикална програма подготвиха учениците от 4. клас.

         Изненади очакваха учениците от първи клас. Те с вълнение пристъпиха прага на класните стаи. Първокласниците бяха посрещнати от своите учителки:

         1.А клас – Надя Иванова

         1.Б клас – Олга Точева

         Възпитател на първите класове – Калинка Георгиева

         В НУ„Христо Ботев” имаше осем паралелки.

         2.А клас – Таня Александрова

         2.Б клас – Виолета Бойкова

         Възпитател на вторите класове – Станка Козарева

         3.А клас – Росица Тананова

         3.Б клас –  Валентина Пушкарова

         Възпитател – Донка Козалиева

         4.А клас – Дочка Кючукова

         4.Б клас – Таня Иванова

         Възпитател – Мария Владева

         Преподавател по музика – Петя Желева

         Преподавател по физкултура – Петя Щерева

 

Учебна 2002 - 2003 г.

         Учебната година бе тържествено открита от г-жа Веска Спирова – директор на НУ„Христо Ботев” – гр. Любимец. С приветствени думи, тя се обърна към всички ученици и гости. Последва музикална програма от четвъртокласниците.

         Настроението беше празнично. Най-развълнувани бяха първокласниците, които поведени от своите учители първи прекрачиха училищния праг. Броят на паралелките бе две, а техни учители:

         1.А клас – Дочка Кючукова

         1.Б клас – Таня Иванова

         Възпитател на първите класове – Мария Владева

         2.А клас – Надя Иванова

         2.Б клас – Олга Точева

         Възпитател на вторите класове – Калинка Георгиева

         3.А клас – Таня Александрова

         3.Б клас –  Виолета Бойкова

         Възпитател – Станка Козарева

         4.А клас – Росица Тананова

         4.Б клас – Валентина Пушкарова

         Преподавател по физкултура – Мария Александрова

         От тази учебна година към НУ„Христо Ботев” се разкри ПГ (предучилищна група) с учител Стефка Янева.

         Всичко необходимо за започване на новата учебна година бе доставено и подготвено.

         „На добър път!“

 

Учебна 2003 - 2004 г.

         Тази учебна година започна изключително тържествено и при голяма подготовка и организация.

         През 2003 г. се навършиха 80 години от построяването на НУ„Христо Ботев”.

         За подготовката на празника се включи целият колектив. Под ръководството на г-жа Веска Спирова – директор на училището, бе изготвен план за подготовка, организиране и тържествено отпразнуване на празника.

         Общинският съвет отпусна средства за ремонт на класните стаи и довършване на новия физкултурен салон. Беше отремонтирана и нова учителска стая. Със съдействието на г-н Стефан Бозалиев бяха издирени снимки, фотоси, документи, както и бивши учители и ученици. Стоян Бозалиев – общественик на град Любимец, със съдействието на г-жа Спирова, подредиха изключително богата изложба из миналия и настоящия живот на училището.

         Класните стаи и училището бяха празнично украсени.

         Тържеството, посветено на 80 години НУ„Христо Ботев ” – гр. Любимец, се проведе в училищната сграда. Присъстваха много гости – родители, ученици, бивши и настоящи учители, общественици.

         Сред официалните гости бяха: кметът на община Любимец – г-н Янко Кючуков и г-жа Радка Делчева – представител на РИО на МОН.

         Г-жа Спирова откри празника и в обстоен доклад проследи развитието на учебната дейност в училището.

         Ученици поздравиха гостите с музикална програма. Приветствие произнесе г-н Кючуков – кмет на община Любимец, който връчи на училището почетен плакет „Почетен знак” и средства за баскетболно игрище.

         Приветствия имаше и от г-жа Делчева – представител на РИО на МОН, от много ученици и общественици. Празникът бе документиран и от телевизия „Рекординг” – гр. Хасково и „Скайнет” – гр. Любимец.

         Накрая всички гости бяха поканени на почерпка в новата учителска стая.

         Тържествено бе открита на 15.09.20003 г. и новата учебна година.

         Тази година първокласниците се обучаваха от:

         1.А клас – Росица Тананова

         1.Б клас – Валентина Пушкарова

         Възпитател на класовете – Петя Желева

         2.А клас – Дочка Кючукова

         2.Б клас – Таня Иванова

         Възпитател на класовете – Мария Владева

         3.А клас – Надя Иванова

         3.Б клас –  Олга Точева

         Възпитател на класовете – Калинка Георгиева

         4.А клас – Таня Александрова

         4.Б клас – Виолета Бойкова

         Възпитател на класовете – Станка Козарева 

         Предучилищната група се обучаваше от Стефка Янева.

         Учител по физическа култура и спорт – Мария Александрова

         През тази учебна година учениците се обучаваха по нова програма и по нови учебници.

 

Учебна 2004 - 2005 г.

         Училищният двор отново се огласи от весели детски гласове. В слънчевото септемврийско утро деца, родители и гости очакваха с нетърпение първия учебен звънец. Денят бе сряда, а датата – 15.09.2004 г.

         Започна учебната година.

         Най-развълнувани и нетърпеливи бяха първокласниците. Те с интерес проследиха тържеството, подготвено от четвъртокласниците. Много стихове, песни и настроение имаше в училище.

         Г-жа Спирова поздрави ученици и гости с новата учебна година, пожела успех на всички и ги покани в класните стаи.

         Първи прекрачиха прага първокласниците, водени от техните учители.

         1.А клас – Виолета Бойкова

         2 клас – Таня Александрова

         Възпитател на класовете – Станка Козарева

         2.А клас – Росица Тананова

         2.Б клас – Валентина Пушкарова

         Възпитател на класовете – Петя Желева

         3.А клас – Дочка Кючукова

         3.Б клас – Таня Иванова

         Възпитател на класовете – Мария Владева

         4.А клас – Надя Иванова

         4.Б клас – Олга Точева

         Възпитател на класовете – Калинка Георгиева

         Учител по физкултура – Мария Александрова

         Учител в ПГ – Стефка Янева

         Всички си пожелаха здрава и успешна година!

         Учебната 2004 - 2005 г. беше успешна за колектива и учениците на НУ„Христо Ботев ” – гр. Любимец.

         През цялата учебна година учители и ученици работиха системно и упорито и постигнаха много добри резултати. Това се потвърди от оценката на РИО – Хасково към МОН в края на учебната година. Беше извършена тематична проверка по предмети и проверка, отнасяща се до управленческата дейност на директора.

         За целта бяха наблюдавани уроци при г-жа Дочка Кючукова - 3.А клас, Таня Иванова - 3.Б клас, Надя Иванова - 4.А клас, както и уроци по английски език в 3.А клас и 2.А клас с преподавател Магдалена Филипова.

         Целта на проверката бе да установи организацията на УВП, методическата приложимост на учебното съдържание за постигане на очакваните резултати. Всички учители получиха отлична оценка за работата си. С отлична оценка бе оценена и цялостната организационна и управленческа дейност в училище.

         Краят на учебната година за първокласниците съвпадна с най-светлия български национален празник – 24 май. Той бе отпразнуван с голямо тържество, с много цветя и песни. Първокласниците получиха своите първи свидетелства за завършен клас.

         Тържествено бяха връчени и дипломите за завършена начална степен и на четвъртите класове.

         С годишни утра под надслов: „Здравей лято!”, всички ученици преминаха в горен клас и приключиха успешно учебната година.

         „Приятна ваканция!“

 

Учебна 2005 - 2006 г.

         В утрото на 15.09.2005 г. НУ „Христо Ботев ” отвори отново врати, за да посрещне учениците от випуск 2005 - 2006 година.

         Настроението бе празнично. Всички присъстващи – учители, ученици и гости с нетърпение очакваха първия училищен звънец.

         Новата учебна година бе открита тържествено с музикална програма, подготвена от четвъртокласниците. Приветствено слово произнесе г-жа Веска Спирова – директор на училището.

         С голямо вълнение прекрачиха училищния праг първокласниците, поведени от своите учители:

         1.А клас – Надя Иванова

         1.Б клас – Мария Владева

         Възпитател на първите класове – Олга Точева

         2.А клас – Виолета Бойкова

         2.Б клас – Таня Александрова

         Възпитател на вторите класове – Станка Козарева

         3.А клас – Росица Тананова

         3.Б клас –  Валентина Пушкарова

         Възпитател – Петя Желева

         4.А клас – Дочка Кючукова

         4.Б клас – Таня Иванова

         Възпитател – Калинка Георгиева

         Преподавател по английски език и физкултура – Мария Александрова.

         Всички учебници и помагала бяха осигурени. Откри се и компютърна зала за обучение на учениците.

         „На добър час!“

 

Учебна 2006 - 2007 г.

         На 15.09. 2006 г. тържествено бе открита новата учебна година. Училищният двор в НУ „Христо Ботев ” се огласяше от празнична музика и веселите детски гласове.

         С приветствено слово г-жа Веска Спирова – директор на училището поздрави ученици, учители и гости.

         Четвъртокласниците изнесоха кратка музикална програма.

         По традиционен народен обичай първи прекрачиха прага на училището първокласниците, поведени от своите учителки – Дочка Кючукова и Таня Иванова. В класните стаи, върху чиновете, ги очакваха първите учебници – „Букварът” и „Читанката”. Възпитател на  1. клас бе Петя Желева.

         През учебната 2006/2007 г. учители на класовете бяха:

         2.А клас – Надя Иванова

         2.Б клас – Мария Владева

         Възпитател на вторите класове – Олга Точева

         3.А клас – Виолета Бойкова

         3.Б клас –  Таня Александрова

         Възпитател – Станка Козарева

         4.А клас – Росица Тананова

         4.Б клас – Валентина Пушкарова

         Преподавател по английски език и физкултура – Мария Александрова

         Учител на ПГ – Стефка Янева

         Всички учебници и учебни помагала, необходими за учебния процес, бяха осигурени и доставени.

         „На добър час и успех през новата 2006 - 2007 учебна година!“

         Учебната година завърши успешно за всички ученици. Първокласниците получиха първите си свидетелства. За тях това бе голям празник.

         Тържествено, с много цветя и песни, бе отпразнуван 24 май – празник на славянската писменост и култура.

         Учениците от втори, трети и четвърти клас в края на учебната година посетиха организирано исторически градове и местности.

         На 1 юни- празника на детето, приключи успешно учебната година.

 

Учебна 2007 - 2008 г.

         Учебната година бе открита на 15 септември. По традиция, за училището това е голям празник. Училищният двор се изпълни с ученици, родители и гости. Тържествено се обяви началото на новата учебна година.

         Приветствие произнесе г-жа Спирова – директор на училището. Учениците от четвърти клас изнесоха музикална програма.

         По стар български обичай, с погача и мед, на входа бяха посрещнати първокласниците. Те първи прекрачиха училищния праг, водени от своите учителки – Росица Тананова, Валентина Пушкарова и Нели Ванкова.

         Вторите класове ще се обучаваха от:

         2.А клас – Дочка Кючукова

         2.Б клас – Таня Иванова

         Възпитател на класовете – Петя Желева

         Третите класове:

         3.А клас – Надя Иванова

         3.Б клас – Мария Владева

         Възпитател на класовете – Олга Точева

         Четвъртите класове:

         4.А клас – Виолета Бойкова

         4.Б клас – Таня Александрова

         ПГ - Стефка Янева

         Преподавател по английски език – Мария Александрова

         Класните стаи бяха отремонтирани и обзаведени навреме. Учебници и учебни помагала бяха осигурени. Всичко необходимо за започване на новата учебна година бе доставено.

         „Успешна учебна година на всички!“

 

Учебна 2008 - 2009 г.

         Новата учебна година бе тържествено открита на 15.09.2008 г. Училищният двор бе изпълнен с ученици, родители, учители и гости. Ехтяха детски гласове в септемврийското утро. Звучеше и музика.

         Началото на учебната година предизвести звънът на училищния звънец, който удари в 9.00 ч.

         Тържеството бе открито от г-жа Веска Спирова – директор на училището, която приветства учениците, учителите и гостите. Гост на тържеството бе г-н Янко Кючуков – кмет на община Любимец, който поздрави всички с откриването на новата учебна година. Поздравително писмо от министър-председателя на България – г-н Станишев, бе прочетено от г-жа Веска Спирова.

         Последва музикална програма с участието на ученици от училището.

         Първи прекрачиха училищния праг първокласниците, поведени от своите учители.

         Всички класни стаи бяха отремонтирани и подготвени за новата учебна година. На всички ученици бяха осигурени учебници и учебни помагала.

Първокласниците се обучаваха от:

         1.А клас – Таня Александрова

         1.Б клас – Виолета Бойкова

         Възпитател на класовете – Олга Точева

         Втори клас:

         2.А клас – Росица Тананова

         2.Б клас – Валентина Пушкарова

         Възпитател на класовете – Нели Ванкова

         Трети клас:

         3.А клас – Дочка Кючукова

         3.Б клас – Таня Иванова

         Възпитател на класовете – Петя Желева

         4.А клас – Надя Иванова

         4.Б клас – Мария Владева

         Учител по английски език и физкултура – Мария Александрова

         Учител в ПГ – Стефка Янева

         „Успешна нова учебна година!“

 

Учебна 2009 - 2010 г.

         На 15.09.2009 г. училищният двор събра отново всички заедно. В училище звучеше музика, детски гласове изпълваха класните стаи. Всички с нетърпение очакваха да чуят училищния звънец, да седнат отново на чиновете, да се срещнат с учители и ученици.

         Училищният празник бе открит от г-жа Веска Спирова, която поздрави всички с новата учебна година и пожела успех на ученици, учители и родители.

         Учениците от четвърти клас изнесоха кратка музикална програма. По стар народен обичай с пита, хляб и мед бяха посрещнати и първокласниците, които бяха най-развълнувани този ден.

         Учениците ще се обучаваха от:

         1.А клас – Надя Иванова

         1.Б клас – Мария Владева

         Възпитател– Петя Желева

         2.А клас – Таня Стоилова

         2.Б клас – Виолета Бойкова

         Възпитател – Олга Точева

         3.А клас – Росица Тананова

         3.Б клас –  Валентина Пушкарова

         Възпитател – Нели Ванкова

         4.А клас – Дочка Кючукова

         4.Б клас – Таня Иванова

         Възпитател – Гергана Стоева

         Учител по английски език – Мария Александрова

         Учител в ПГ – Стефка Янева

         „На добър час и успех през новата 2009/2010 учебна година!“

 

Учебна 2010 - 2011 г.

         Учебната година бе тържествено открита от г-жа Спирова – директор на НУ „Христо Ботев” – гр. Любимец. С приветствени слова, тя се обърна към всички ученици и гости. Последва музикална програма, подготвена от учениците от четвърти клас.

         Настроението беше празнично. Най-развълнувани бяха първокласниците, които поведени от своите учителки първи прекрачиха училищния праг.

         Паралелките за първи клас бяха две, а техни учители:

         1.А клас – Дочка Кючукова

         1.Б клас – Таня Иванова

         Възпитател на класа – Гергана Стоева

         Вторите класове бяха разпределени в две паралелки:

         2.А клас – Надя Иванова

         2.Б клас – Мария Владева

         Възпитател на класа – Петя Желева

         Третите класове се обучаваха от:

         3.А клас – Таня Стоилова

         3.Б клас –  Виолета Бойкова

         Възпитател – Олга Точева

         4.А клас – Росица Тананова

         4.Б клас – Валентина Пушкарова

         Възпитател на класа – Нели Ванкова

         Преподавател по английски език – Мария Александрова

         Предучилищната група се обучаваше от Стефка Янева

         Всичко необходимо за започване на новата учебна година бе осигурено. Класните стаи бяха отремонтирани, доставени бяха всички учебници и учебни помагала.

         „Успешна учебна година!“

         През месец октомври /на 11.10/ беше направена смяна в ръководството на училището. На мястото на г-жа Спирова, бе назначена г-жа Донка Козалиева. Веска Спирова зае място на педагогически съветник в училище. Други промени не бяха направени.

Учебната година завърши успешно.

 

Учебна 2011 - 2012 г.

         По традиция на 15.09.2011 г. тържествено беше открита новата учебна година. Приветствие произнесе г-жа Донка Козалиева – директор на НУ „Христо Ботев”.

         Ученици от по-горните класове изнесоха музикална програма. Настроението беше празнично.

         Най-развълнувани бяха първокласниците. Те за пръв път прекрачиха училищния праг и влязоха в класните стаи, където ги очакваха новите учебници и техните учители.

         През тази учебна година учители на първите класове бяха:

         1.А клас – Росица Тананова – учител, Павлина Инджова - възпитател

         1.Б клас – Валентина Пушкарова – учител, Нели Ванкова - възпитател

         2.А клас – Дочка Кючукова – учител, Гергана Стоева - възпитател

         2.Б клас – Таня Иванова – учител, Гергана Стоева - възпитател

         3.А клас – Надя Иванова – учител, Анелия Николова - възпитател

         3.Б клас – Мария Владева – учител, Анелия Николова - възпитател

         4.А клас – Виолета Бойкова – учител

         4.Б клас – Петя Желева - учител

         Предучилищната група се обучаваше от Стефка Янева.

         Учител по английски език – Мария Александрова

         За новата учебна година бяха осигурени всички необходими учебници и помагала. Класните стаи бяха отремонтирани и подготвени за посрещане на учениците.

         През тази учебна година НУ „Христо Ботев” започна работа по Проект BG051PO001– 3.1.06: „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

         По проекта работеха възпитателите в училище: П. Инджова, Н. Ванкова, Г. Стоева, Ан. Николова, а всички учители помагаха с работата си за неговото осъществяване.

         Учебната година приключи успешно!

 

Учебна 2012 - 2013 г.

         В ранното септемврийско утро на 15.09.2012 г. НУ „Христо Ботев” разтвори врати и посрещна отново своите ученици. Всички се вълнуваха, настроението бе празнично. Звучаха познати детски песни. Училището бе с празнична украса, такива бяха и класните стаи.

         Учители, ученици, родители и гости очакваха да чуят училищния звънец, който възвести началото на тържественото откриване на новата учебна година. Прозвуча химна на Република България. Г-жа Донка Козалиева – директор на училището, произнесе приветствено слово. Гост на празника беше кметът на община Любимец – инж. Анастас Анастасов, който също поздрави всички с празника.

         Ученици от училището изнесоха кратка музикална програма.

         По традиционен обичай с менче с вода и здравец, с питка и мед бяха поканени всички ученици да влязат в клас. Най-нетърпеливи бяха първокласниците. Те бързаха да седнат на чиновете в класните стаи, където ги очакваха новите учебници и техните учители.

         1.А клас – Таня Стоилова – учител

         1.Б клас – Виолета Бойкова – учител

         2.А клас – Росица Тананова – учител, Нели Ванкова - възпитател

         2.Б клас – Валентина Пушкарова – учител, Нели Ванкова - възпитател

         3.А клас – Дочка Кючукова – учител, Гергана Стоева - възпитател

         3.Б клас – Таня Иванова – учител, Гергана Стоева - възпитател

         4.А клас – Надя Иванова – учител, Павлина Инджова - възпитател

         4.Б клас – Мария Владева – учител, Павлина Инджова - възпитател

         Учител по КТ – Петя Желева

         Учител в ПГ – Стефка Янева

         Работата по проекта: „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на работа в учебния процес“ продължи и през тази учебна година.

         Проектът се осъществяваше с финансова подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на ЕС.

         Във връзка с това се направи пълно ремонтиране и обзавеждане на класните стаи, в които учеха учениците по проекта.

         Учебната година премина под мотото: „90 години НУ „Христо Ботев” – Традиция, Знание, Духовност, Хармония”.

         Във връзка с 90-годишния юбилей всички се включиха в подготовката за празника на 26 април 2013 г.

         Училищната сграда бе празнично украсена в очакване на празника.

         Една от дейностите, посветени на годишнината на  НУ „Христо Ботев”, беше среща - разговор с родственика на революционера и поета Христо Ботев – Боян Ботев. С него се срещнаха ученици от четвърти клас, учители и колеги – пенсионери, Ангел Попов – председател на историческото дружество в гр. Хасково.

         Отбелязването на празника започна с тържествен водосвет в двора на училището. Част от официалните гости бяха: Ирена Узунова – областен управител на област Хасково, Кметът на община Любимец – инж. Ан. Анастасов, Мария Станкова – председател на ОБС – Любимец, проф. Цонка Каснакова – преподавател в Тракийския университет - Стара Загора, представители на Регионалния инспекторат по образованието, бивши учители в училището, директори на училища от областта и др. Водосветът се отслужи от местния свещеник Трифон Караджонов.

         Празникът продължи в читалище „Братолюбие” с богата музикална програма с участие на всички ученици от училището.

         Във фоайето на читалището беше подредена богата колекция от снимки, фотоси и документи из живота – миналия и настоящия - на училището.

         На тържествена церемония всички учители – пенсионери и сега действащия педагогически състав, бяха отличени с плакет за положения труд.

         По случай празника, Кметът на община Любимец – инж. Анастасов, подари лаптоп с мултимедия. Издателство „Анубис - Булвест” осигуриха интерактивна дъска. Помощ получихме и от много дарители, които ни помогнаха в подготовката и отпразнуването на юбилея.

         НУ „Христо Ботев” отбеляза 90 години от своето създаване. Време, през което работещите учителски колективи се сблъскваха с много трудности и проблеми, време на много упорит труд, мотивация и амбиция, за да превърнат своите ученици в достойни и проспериращи хора. Благодарение на тях училището стана това, което е сега – образователен, просветен и духовен център на поколения любимчани.

         90 години -  НУ „Христо Ботев” – достоен юбилей за едно достойно училище!

         В края на месец май беше организирана двудневна екскурзия до родния град на Христо Ботев – гр. Калофер. Учениците от   НУ „Христо Ботев” посетиха и градовете Карлово и Сопот и се запознаха отблизо с историческото минало на нашия народ.

         Учебната година завърши успешно!

 

Учебна 2013 - 2014 г.

         Новата учебна година беше открита по традиция на 15.09.

         В ранното септемврийско утро НУ „Христо Ботев” – гр. Любимец, разтвори врати, за да посрещне учениците за учебната година.

         Приветствие произнесе г-жа Козалиева – директор на училището. Последва музикална програма.

         По стар народен обичай с менче с вода, с пита и мед бяха посрещнати първокласниците.

         През тази учебна година, те се обучаваха от:

         1.А клас – Надя Иванова

         1.Б клас – Мария Владева

         Възпитател– Петя Желева

         2.А клас – Виолета Бойкова

         2.Б клас – Таня Стоилова

         Възпитател – Павлина Инджова

         3.А клас – Росица Тананова

         3.Б клас –  Валентина Пушкарова

         Възпитател – Нели Ванкова

         4.А клас – Дочка Кючукова

         4.Б клас – Таня Иванова

         Възпитател – Гергана Стоева

         Учител по ДБТ, околен свят, ФВС – Мария Александрова

         Учител в ПГ – Стефка Янева

 

Учебна 2014 - 2015 г.

         Учебната година беше открита в едно слънчево училищно утро на 15.09. Училищният празник бе открит от директора на НУ „Христо Ботев” – г-жа Донка Козалиева. С тържествено слово, тя приветства всички ученици, учители, родители и гости. По традиция с менче вода и пита с мед бяха посрещнати първокласниците.

         През тази учебна година учениците се обучаваха от:

         1.А клас – Дочка Кючукова

         1.Б клас – Таня Иванова

         Възпитател на класа – Гергана Стоева

         Вторите класове бяха разпределени в две паралелки:

         2.А клас – Надя Иванова

         2.Б клас – Мария Владева

         Възпитател на класа – Петя Желева

         Третите класове се обучаваха от:

         3.А клас – Виолета Бойкова

         3.Б клас –  Таня Стоилова

         Възпитател – Павлина Инджова

         4.А клас – Росица Тананова

         4.Б клас – Валентина Пушкарова

         Възпитател на класа – Нели Ванкова

         Учител по околен свят, човекът и природата, музика, ДБТ, ФВС – Анелия Николова

         Предучилищната група се обучаваше от Стефка Янева.

         През тази учебна година приключи съвместният проект на община Любимец – община Люлебургаз.

         Беше извършен основен ремонт на училищната сграда и изградена парна инсталация на цялото училище.

         По проект: „ИКТ в образованието” беше обновен компютърния кабинет, който вече разполагаше с тринадесет терминала. Всички учители вече разполагаха с лаптопи и мултимедии. Закупен беше и софтуерът „Джъмпидо”.

         За първа година бе сформирана група по програма: „С грижа за всеки ученик”, с ръководител - Таня Стоилова. Групата бе с цел допълнителна работа по български език за ученици, за които той не е майчин. Успехът на групата ни мотивира да плануваме още часове за следваща учебна година.

 

Учебна 2015 - 2016 г.

         На 15.09. училищният двор на НУ „Христо Ботев” събра ученици, учители, родители и гости. С музикална програма и празнична реч, произнесена от г-жа Д. Козалиева – директор на училището, беше открита учебната година.

         Най-развълнувани бяха първокласниците. С менче вода, пита с мед, те бяха посрещнати.

         През тази учебна година учениците се обучаваха от:

         1.А клас – Гергана Стоева – учител, Таня Тананова - възпитател

         1.Б клас – Валентина Пушкарова – учител, Нели Ванкова - възпитател

         2.А клас – Дочка Кючукова – учител, Спаска Тодорова - възпитател

         2.Б клас – Таня Иванова – учител, Спаска Тодорова - възпитател

         3.А клас – Надя Иванова – учител, Петя Желева - възпитател

         3.Б клас – Мария Владева – учител, Петя Желева - възпитател

         4.А клас – Виолета Бойкова – учител, Павлина Инджова - възпитател

         4.Б клас – Петя Желева – учител, Павлина Инджова – възпитател

         Анелия Николова – учител по човекът и природата, музика, изобразително изкуство, ДБТ, ФВС

         Стефка Янева – учител ПГ

         Пенсионира се дългогодишният преподавател – г-жа Р. Тананова.

         Новопостъпили учители – Таня Тананова и Спаска Тодорова.

         На педагогически съвет бе взето решение за въвеждане на частична униформа – вратовръзка и емблема. Новата учебна година бе открита с празнична униформа.

         По програма: „С грижа за всеки ученик” бяха сформирани две групи по български език, с ръководители: Н. Иванова – група от третокласници и Т. Стоилова – група от четвъртокласници. Третокласниците в групата бяха общо 6, а четвъртокласниците – 8 ученици.

 

Учебна 2016 - 2017 г.

         Новата учебна година стартира и с новия закон за предучилищно и училищно образование – ЗПУО. Увеличихме и броя на учениците за целодневна организация на учебния ден. Всички ученици от първи клас бяха разпределени в ГЦОУД. Стратегията за развитие предвиждаше увеличаване на броя на паралелките.

         През тази учебна година разпределението на класните ръководители бе:

         1.А клас – Виолета Бойкова - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД – Павлина Инджова

         1.Б клас – Таня Стоилова - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД – Таня Тананова

         2.А клас – Гергана Стоева - кл. ръководител

         2.Б клас – Валентина Пушкарова - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД – Нели Ванкова

         3.Б клас – Таня Иванова - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД – Николина Кирякова

         4.Аклас – Надя Иванова - кл. ръководител

         4.Б клас – Мария Владева - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД – Петя Желева

         Анелия Николова – учител на смесен норматив

          От тази учебна година стартира проект: „Твоят час” с групи за занимания по интереси и групи за преодоляване на обучителните трудности:

          „Родолюбче” – ръководител Ст. Янева – 20 ученици;

          „Сръчни ръчички” – Г. Стоева – 19 ученици;

          „Танцова въртележка” – М. Владева – 22 ученици;

          „Приказен свят” – Т. Стоилова – 19 ученици;

          „Художници в действие” – В. Бойкова – 19 ученици;

         „Магията на сцената” – Н. Иванова – 20 ученици

         Общо в групите за занимания по интереси се обучаваха 119 ученици.

         В групите с обучителни трудности се обучаваха общо 19 ученици.

          „Книгата забавна” – Ан. Николова – 9 ученици;

          „Езикът – лесен и забавен” – Т. Иванова – 10 ученици

         За първи път през тази учебна година се въведе празнична униформа. Родителите закупиха бели ризи, сини поли и панталони, принадлежността към училището беше изразена в емблема и вратовръзка (жълто-златиста). Това придаде тържественост на всички празници през годината.

 

Учебна 2017 - 2018 г.

         Новата учебна година стартира успешно. Паралелките на първите класове събраха деца от целия град. За поредна учебна година родителите показаха предпочитания към нашето училище. Поради големия брой желаещи намаля приемът от отдалечения район на ромската махала. Това доведе до напрежение между двете начални училища и до влошаване на отношенията между двата колектива. Ние продължавахме да се доказваме със здрава работа, модерна среда – всички видове мултимедийни продукти и интерактивни методи на работа.

         За пръв път местата за прием свършиха още през месец май. Двете паралелки първокласници стартираха със завиден брой ученици. Наложи се да искаме разрешение за това.

         Увеличихме броя на учениците в целодневна организация. За всички ученици от първи и втори клас бяха осигурени места в групите. За учениците от трети клас - сборна, за четвъртокласниците – също.

         Класните ръководители бяха разпределени както следва:

         1.А клас –Надя Иванова - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД – Светла Караиванова

         1.Б клас – Мария Владева - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД – Петя Желева

         2.А клас – Виолета Бойкова - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД – Павлина Инджова

         2.Б клас – Таня Стоилова - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД – Таня Тананова

         3.А клас – Гергана Стоева - кл. ръководител

         3.Б клас – Валентина Пушкарова - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД – Нели Ванкова

         4.А клас – Дочка Кючукова - кл. ръководител

         4.Б клас – Таня Иванова - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД – Спаска Тодорова

         Анелия Николова – учител на смесен норматив

          ПГ - Стефка Янева

         За втора поредна година в училище се работеше по проект: „Твоят час”. Групите за занимания по интереси бяха общо 6, а броят на учениците в тях бе намален, за да се оптимизира творческият потенциал по ефективно за всяко дете.

         „Забавна математика” – ръководител В. Бойкова – 12 ученици;

         „Сръчни ръчички” – Г. Стоева – 19 учени;

         „Приказен свят” – Т. Стоилова – 12 ученици;

         „Танцова въртележка” – М. Владева – 17 ученици;

         „Сладкодумко” – Н. Иванова – 16 ученици;

          „Сръчни ръце” – Г. Стоева – 15 ученици;

         „Родолюбче” – Ст. Янева – 12 ученици

         Общо в групите за занимания по интереси се обучаваха 87 ученици.

         Групите за занимания по интереси, свързани с преодоляване на обучителни трудности бяха две:

         „Четенето - лесно и интересно” – Т. Стоилова – 7 ученици;

          „Езикът – лесен и забавен” – Т. Иванова – 9 ученици

         През месец януари училището ни беше посетено от министъра на образованието – г-н Красимир Вълчев. Той разгледа обновената база, физкултурния салон и проведе разговор с учителите в учителската стая. Остана приятно изненадан от осигурените шкафчета за всеки ученик в три от паралелките. Попита ни за тяхната функционалност с оглед възможностите за олекотяване на детската раница. Попита ни дали ще се включим в националната програма за осигуряване на индивидуални шкафчета за всяко дете.

 

Учебна 2018 - 2019 г.

         Новата учебна година започна с много настроение и позитивизъм. Малките ученици с много радост прекрачиха училищния праг.

         Нашето училище, под ръководството на г-жа Донка Козалиева, отново беше подготвено да посрещне всякакви предизвикателства и да докаже защо е най-предпочитаното начално училище в града.

         Модерната база, мултимедийните технологии и всеотдайните учители за поредна година привлякоха много ученици.

         През тази учебна година децата се обучаваха от следните учители:

         1.А клас – Дочка Кючукова – кл. ръководител

                           учител ГЦОУД - Таня Тананова      

          1.Б клас – Таня Иванова– кл. ръководител

                           учител ГЦОУД - Спаска Тодорова

         2.А клас – Надя Иванова– кл. ръководител

                           учител ГЦОУД - Светла Караиванова

         2.Б клас – Мария Владева– кл. ръководител

                           учител ГЦОУД - Петя Желева

         3.А клас – Виолета Бойкова– кл. ръководител

         3.Б клас – Таня Стоилова– кл. ръководител

                           учител ГЦОУД - Павлина Инджова  

         4.А клас – Гергана Стоева– кл. ръководител

         4.Б клас – Валентина Пушкарова– кл. ръководител

         учител ГЦОУД - Нели Ванкова  

         Анелия Николова – специалист

         ПГ – Стефка Янева

         През тази учебна година в училището започна работа училищен психолог – Антония Янева, с основна задача да намали условията, пораждащи негативни прояви в училище. Под нейно ръководство се създаде Координационен съвет за превенция и противодействие на тормоза в училище.

         Създадоха се групи за дейности по интереси:

         „Забавна математика” – ръководител В. Бойкова;

         „Сладкодумко” – Н. Иванова;

         „Откриватели” – Ст. Янева;

         „Танцова въртележка” – М. Владева

         Нашите ученици за пореден път доказаха своите знания и умения в различни състезания и получиха много награди и медали.

 

Учебна 2019 - 2020 г.

         Новата учебна година стартира с празнична програма и много настроение. Ръководството и преподавателите посрещнаха своите възпитаници с много любов, ентусиазъм и воля за успех.

         За поредна година нашето училище беше най-предпочитано, а приемът за първи клас - много успешен.

         Учителски колектив през учебната 2019 - 2020 година:

         Донка Козалиева – директор на училището

         1.А клас – Гергана Стоева – кл. ръководител

                           учител ГЦОУД - Валентина Пушкарова

         1.Б клас – Нели Ванкова - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД - Павлина Инджова

         2.А клас – Дочка Кючукова - кл. ръководител

                           учител - ГЦОУД Таня Тананова

         2.Б клас – Таня Иванова - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД - Спаска Тодорова

         3.А клас – Надя Иванова - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД - Светла Караиванова

         3.Б клас – Мария Владева - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД - Петя Желева

         4.А клас – Виолета Бойкова - кл. ръководител

         4.Б клас – Таня Стоилова - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД - Дарина Андреева

          ПГ – Стефка Янева

         Стоянка Маврева – специалист

         Мария Христонова - специалист

         Анелия Николова – специалист

         През тази учебна година стартира проект: „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” – допълнително обучение за деца от уязвими групи с отговорник – Ст. Янева.

         Създадоха се групи по проект: „Подкрепа за успех” и се сформираха групи за занимания по интереси:

         „Забавна математика” – В. Бойкова;

         „Сладкодумко” – Н. Иванова;

         „Дигитален любознайко” – Д. Кючукова;

         „Танцова въртележка” – М. Владева;

         „Бъди модерен – храни се здравословно” – Т. Стоилова;

         „Творим заедно” – М. Христонова

         По проект: „Образование за утрешния ден” се създаде група за допълнителни занимания по ключови дигитални умения с координатор – Ан. Янева и ръководител на групата – Т. Стоилова.

         Тази учебна година беше белязана от световната пандемия от COVID - 19. Това изправи училището пред нови предизвикателства. За кратко време се създаде организация за работа в електронна среда, в платформата Seesaw, като по този начин приключи и учебната година. Училищният колектив отново доказа, че може да се справи в критична ситуация и да работи като добър колектив.

 

Учебна 2020 - 2021 г.

         Нашето училище посрещна своите ученици при засилени мерки за сигурност, съобразени с епидемичната обстановка в страната във връзка с КОВИД - 19. Учебната година започна присъствено, но с готовност да се премине към ОРЕС в случай на извънредна ситуация.

         Училището премина към електронно обучение за няколко седмици в платформата Teams. Учителите използваха различни образователни ресурси, с които успяха да задържат вниманието и интереса на учениците към поставените задачи и да провокират желанието им за постигане на по-високи резултати.

         Учителски колектив през учебната 2020 - 2021 година:

         Д. Козалиева – директор на училището

         1.А клас – Таня Стоилова – кл. ръководител

         1.Б клас – Виолета Бойкова – кл. ръководител

                          учител ГЦОУД - Дарина Андреева

         2.А клас – Гергана Стоева

                          учител ГЦОУД - Габриела Александрова

         2.Б клас – Валентина Пушкарова - кл. ръководител

                          учител ГЦОУД - Павлина Инджова

         3.А клас – Дочка Кючукова - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД - Таня Тананова  

         3.Б клас – Спаска Тодорова - кл. ръководител

                          учител ГЦОУД - Мария Христонова

         4.А клас – Надя Иванова - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД - Светла Караиванова

         4.Б клас – Мария Владева - кл. ръководител

                           учител ГЦОУД - Петя Желева

          ПГ – Стефка Янева

         Стоянка Маврева – специалист

         Мария Куртова – специалист

         Пенсионира се дългогодишният учител – г-жа Таня Иванова, а класното ръководство на  3.Б клас се пое от г-жа Спаска Тодорова.

         През тази учебна година се въведе използването на електронен дневник в Shkolo.

         Прие се училищна стратегия за повишаване на грамотността сред учениците.

         Сформираха се групи по проект: „Равен достъп до училищното образование в условията на криза”, а по проект: „Подкрепа за успех” се организираха групи по БЕЛ с ръководители – В. Бойкова, Д. Кючукова и Сп. Тодорова.

         Създадоха се групи за Занимания по интереси:

         „Забавна математика” – В. Бойкова;

         „Приказен свят” – Т. Стоилова;

         „Музикална фиеста” – Сп. Тодорова;

         „Занимателен английски” – Н. Иванова

         Учебната година приключи с допълнителна лятна работа за учениците, включваща забавна математика, четене на книги, спорт, танци и др.

 

Учебна 2021 - 2022 г.

         На 15.09.2021 г. за пореден път училищният звънец огласи празнично украсения двор на НУ „Христо Ботев”, за да даде старт на новата учебна година.  С много вълнение, любов и трепет премина празничният ден за всички учители и ученици, готови отново заедно да крачат по пътя на знанието и науката.

         Учителски колектив през учебната 2021 - 2022 година:

         Донка Козалиева – директор на училището

         1.А клас – Надя Иванова – кл. ръководител

                           Светла Караиванова - учител ГЦОУД

         1.Б клас – Мария Владева – кл. ръководител

                           Петя Желева - учител ГЦОУД

         2.А клас – Таня Стоилова - кл. ръководител

          2.Б клас – Виолета Бойкова - кл. ръководител

                          Дарина Андреева - учител ГЦОУД

         3.А клас – Гергана Стоева - кл. ръководител

                           Габриела Александрова - учител ГЦОУД

         3.Б клас – Нели Ванкова - кл. ръководител

                           Павлина Инджова - учител ГЦОУД

         4.А клас – Дочка Кючукова / Мария Куртова

                           Таня Тананова - учител ГЦОУД

         4.Б клас – Спаска Тодорова - кл. ръководител

                           Мария Христонова - учител ГЦОУД

         ПГ – Стефка Янева

         Стоянка Маврева – специалист

         Таня Дойчева – специалист

         В края на месец септември г-жа Дочка Кючукова зае позицията директор в НУ „Захари Стоянов”, а класното ръководство на 4.А клас пое г-жа Мария Куртова.

         Поради продължаващата пандемия от Ковид-19, екипът на НУ „Христо Ботев” подготви пакет от мерки, свързани с насоките на МОН и МЗ за опазване здравето на учениците. Училището премина за кратко в ОРЕС през месец ноември в системата Teams. Присъствените учебни занятия бяха възобновени чрез седмично тестване на учениците с бързи неинвазивни антигенни тестове за Ковид - 19. До края на учебната година обучението на учениците беше присъствено.

         През тази учебна година по различни проекти се сформираха следните групи:

 • Група за допълнително обучение по БЕЛ за деца от уязвими групи по проект: „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” с отговорник Стефка Янева;
 • Група за занимания по интереси: „Забавна математика” с ръководител Виолета Бойкова;
 • Групи по проект: „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи”;
 • Групи за допълнително обучение по БЕЛ и математика за деца от уязвими групи по проект: „Подкрепа за успех”.

           По проект: „Образование за утрешния ден” нашето училище си осигури интерактивен дисплей 65“ с програмен софтуер на Mozabook. Дисплеят предостави на учениците един по-различен и иновативен начин на представяне на учебното съдържание и направи часовете много по-интересни и забавни.

           В края на тази учебна година в училището започнаха работа трима медиатори по НП: „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”.

 За поредна година наши ученици взеха участие в различни конкурси, състезания и олимпиади и спечелиха призови места, като отново ни накараха да се почувстваме горди техни учители.

 

Учебна 2022 - 2023 г.

          Новата учебна година започна с много настроение и трепетно вълнение за всички ученици, учители и родители. Гост на първия учебен ден бе кметът на община Любимец - инж. Анастас Анастасов. Приветствие към всички гости за здраве и успех отправи директорът на училището - г-жа Донка Козалиева. По традиция четвъртокласниците поздравиха всички гости на събитието със стихове и песни.

         Учителски колектив през учебната 2022 - 2023 година:

         Донка Козалиева – директор на училището

         1.А клас –  Мария Куртова – кл. ръководител

                            Мария Христонова - учител ГЦОУД

         1.Б клас –  Спаска Тодорова – кл. ръководител

                           Таня Тананова - учител ГЦОУД

         2.А клас – Надя Иванова - кл. ръководител

                            Светла Караиванова - учител ГЦОУД

         2.Б клас –  Мария Владева - кл. ръководител

                           Петя Желева - учител ГЦОУД

         3.А клас – Таня Стоилова - кл. ръководител

          3.Б клас – Виолета Бойкова - кл. ръководител

                           Дарина Андреева - учител ГЦОУД

         4.А клас – Гергана Стоева - кл. ръководител

                           Габриела Александрова - учител ГЦОУД

         4.Б клас – Нели Ванкова - кл. ръководител

                           Павлина Инджова - учител ГЦОУД

         ПГ – Стефка Янева

         Стоянка Маврева – специалист

         Таня Дойчева – специалист

         През тази учебна година по различни проекти се сформираха следните групи:

 • Групи за занимания по интереси:
 • „Забавна математика” - В. Бойкова;
 • „Сладкодумко” - Н. Иванова;
 • „Пъстра въртележка” - М. Владева;
 • „В света на изкуството” - Т. Стоилова
 • Групи за допълнително обучение по БЕЛ за деца от уязвими групи по проект: „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.

            И през тази учебна година в училището продължиха своята дейност образователните медиатори по НП: „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”.

             По НП: „Осигуряване на съвременна образователна среда” в  двора на училището се откри площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата, оборудвана със светофар, пътни знаци и конуси.

...

ЛЕТОПИСНА КНИГА I (1923 - 1939)

ЛЕТОПИСНА КНИГА II (1939 - 1953)

ЛЕТОПИСНА КНИГА III (1953 - 1973)

ЛЕТОПИСНА КНИГА IV (1973 - 1990)

ЛЕТОПИСНА КНИГА V (1990 - 2023)

Сподели: